allesfrans.com
 
BeginpaginaDienstenPostAangetekende post met ontvangstbevestiging
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Aangetekende post met ontvangstbevestiging

donderdag 11 januari 2018 , door Hanjo

Bewerkt op dinsdag 4 september 2018

Bij aangetekende post kun je kiezen voor een gewone aangetekende brief of een aangetekende brief met bewijs van ontvangst.

Het vorige artikel in deze rubriek: Aangetekende post
Beoordeling:
Bezoeken: 2.395
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Een aangetekende brief met bewijs van ontvangst (lettre recommandée avec accusé[1] de réception) wordt vaak aangeduid met lettre recommandée avec a/r of LRAR.

Wel of geen ontvangstbevestiging

Zonder ontvangstbevestiging krijg je alleen een "preuve du dépôt", een bewijs dat je de brief bij de post hebt aangeboden (met de datum en de plaats van aanbieding).
Met "A/R" wordt je bovendien een "avis de réception" teruggestuurd, het door de ontvanger ondertekende bewijs dat deze (of zijn gemachtigde) de brief heeft aangenomen.
 

(Klik om te bekijken)

  Lettre simple Lettre suivie Lettre recommandée Lettre recommandée avec a/r
postbestelling is te volgen Nee Ja Ja Ja
bewijs van datum van verzending Nee Nee Ja Ja
bewijs van ontvangst met datum Nee Nee Nee Ja

Wettelijke gevolgen

De aangetekende brief met ontvangstbevestiging heeft juridische gevolgen die niet mogen worden genegeerd, zowel voor de verzender als voor de geadresseerde. Het is een letterlijke bewijsmethode in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 1316 en volgende van de Code Civil.

Data die wettelijk bindend zijn

Door het gebruik van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging beschik je over een bewijs van levering, een bewijs van ontvangst door de geadresseerde (teruggezonden ontvangstbevestiging) en dus over een datum in de hypothese van het gebruik van deze bewijzen in een juridische context.

Een methode van kennisgeving in letterlijke bewijs, de ontvangstbevestiging maakt het mogelijk om te bewijzen (in de zin van artikel 1316) dat op een bepaalde datum de geadresseerde in kennis is gesteld van een brief.

Afhankelijk van het geval kunnen de data van verzending, de datum van eerste indiening, de eventuele weigering door de ontvanger verschillende vertragingen veroorzaken (opzegging, beroep, geschil, enz.). Bij afwezigheid van bijzondere bepalingen op specifieke gebieden (bv. belastingwetgeving) zijn de hieronder uiteengezette bepalingen echter van toepassing.

In de artikelen 668 tot en met 670 van de code de procédure civile, dat dateert uit 1975, toen er een "administration des postes" bestond, wordt het volgende bepaald:

Artikel 668: De datum van kennisgeving per post is voor degene die de brief verstuurt, de datum van verzending en, voor degene aan wie deze brief is gericht, de datum van ontvangst van de brief.

Artikel 669: De datum van verzending van een per post verzonden kennisgeving is die welke op het stempel van het kantoor van afgifte is vermeld. De leveringsdatum is de datum van ontvangst of ontvangst. De datum van ontvangst van een kennisgeving die per aangetekende brief met ontvangstbevestiging wordt verzonden, is de datum waarop de administration des postes de datum van aflevering van de brief aan de geadresseerde aangeeft.

Artikel 670: De kennisgeving wordt geacht persoonlijk te zijn geschied wanneer de ontvangstbevestiging door de geadresseerde is ondertekend. De kennisgeving wordt geacht thuis of in de woonplaats te worden gedaan wanneer de ontvangstbevestiging wordt ondertekend door een daartoe gemachtigde persoon.

Wanneer je een aangetekende brief met ontvangstbewijs ontvangt, kan het daarom van belang zijn deze aan te nemen, hetzij ter plaatse wanneer de postbode langskomt, hetzij op het postkantoor, wanneer de postbode een "avis de passage" achterliet. De geadresseerde kan namelijk worden geacht de post te hebben ontvangen en de inhoud ervan te hebben gelezen. Het niet ophalen van aangetekende post met ontvangstbevestiging of het niet tijdig ophalen van aangetekende post kan derhalve, naar gelang van het geval, de geadresseerde of de afzender van rechtswege bestraffen.

Omkering van de bewijslast in geval van een lege enveloppe

Een tweede en zeer belangrijke juridische implicatie van aangetekende post met ontvangstbevestiging is de omkering van de bewijslast.

Bij het verzenden van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging wordt de geadresseerde geacht kennis te hebben genomen van de kennisgeving die hem is gedaan en wordt de bewijslast omgekeerd. Indien de geadresseerde beweert dat de ontvangen enveloppe leeg was, is het aan de geadresseerde om te bewijzen dat deze daadwerkelijk leeg was.

Wanneer kies je voor een LRAR?

Door de aard en de juridische gevolgen ervan wordt de aangetekende brief met ontvangstbevestiging gebruikt bij het opstellen van een dossier wanneer men de verzending van een brief, een aanmaning of een ingebrekestelling wil kunnen bewijzen, of wanneer men de datum van een bepaalde gebeurtenis wil vastleggen die door contractuele bepalingen wordt ingekaderd.

Om te voldoen aan een wettelijke formaliteit

In veel gevallen voorziet de Franse wetgeving in het gebruik van aangetekende post met ontvangstbevestiging in de correspondentie. Dit is vaak het geval wanneer correspondentie een aanleiding is voor juridische vertragingen, zoals bijvoorbeeld:

 • kennisgeving van de verkoop aan de koper van een woning, die een bedenktijd van zeven dagen kent;
 • kennisgeving van het opzeggen van een huurovereenkomst voor gebouwen die als hoofdverblijf worden gebruikt.

Er zijn echter gevallen waarin de aangetekende brief met ontvangstbevestiging in de ogen van de wet niet volstaat en waarin het noodzakelijk is om te communiceren door middel van een acte extrajudiciaire, dat wil zeggen via een deurwaarder.

Om een datum vast te leggen

Het is mogelijk om een aangetekende brief met ontvangstbevestiging te gebruiken om een van de partijen in een overeenkomst in kennis te stellen van het plaatsvinden van een bepaalde gebeurtenis. Bijvoorbeeld:

 • beëindiging van een contract,
 • storing of onderbreking van de dienstverlening in het geval van een internet- of telecommunicatieabonnement.

Bij een ingebrekestelling

Om een natuurlijke of rechtspersoon formeel in kennis te stellen van de uitvoering van een handeling, zoals het herstel van een dienst, moet bijvoorbeeld de ingebrekestelling per aangetekende brief met ontvangstbevestiging worden verzonden.

Het bewijs dat de geadresseerde op de hoogte is van het probleem, wordt zo wettelijk geleverd. In dit verband vormt de aangetekende brief met ontvangstbevestiging het startpunt van een geschildossier.

Het is heel vaak beter om een aangetekende brief met ontvangstbevestiging te versturen voordat de zaak aanhangig wordt gemaakt: ofwel de geadresseerde neemt actie en lost het probleem op of de brief kan aan de rechtbank worden overhandigd als een ten laste te brengen zaak.

Bewijsmateriaal van het beroep tegen een bouwvergunning

De opsteller van een beroep tegen een bouwvergunning is verplicht de betrokken partijen binnen 15 volle dagen na inschrijving ter griffie van de rechtbank in kennis te stellen van een afschrift van het beroepschrift. In artikel R. 600-1 van de Code de l’urbanisme is bepaald dat deze kennisgeving moet gebeuren per aangetekende brief met ontvangstbewijs. De formaliteit van de kennisgeving wordt geacht te zijn vervuld op de datum die door de postdiensten op het certificaat van afgifte van de aangetekende brief is vastgesteld op het tijdstip waarop deze aan hen wordt bezorgd, zelfs indien de geadresseerde verklaart deze niet te hebben ontvangen.

Elektronische aangetekende brief

Sinds de loi ALUR van maart 2014 zijn aanmeldingen en aanmaningen die langs elektronische weg worden gedaan rechtsgeldig. Je leest meer over deze Lettre Recommandée Electronique (LRE) in een apart artikel.

 • Aangetekende post
  Een artikel in onze rubriek > Diensten > Post

  Je kunt een aangetekende brief in Frankrijk ook elektronisch verzenden.

Voetnoten:

[1in plaats van accusé wordt ook wel avis gezegd

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Hieronder 1 bijdrage
 • Aangetekende post met ontvangstbevestiging 15 juli 2019 11:25, door Eisso Koenders

  Goedendag Hanjo,

  Ik ben nog steeds bezig het NL rijbewijs van mijn echtgenote omgezet te krijgen in een Frans rijbewijs maar tot heden geen succes. Het is nu 10 maanden geleden dat de formulieren zijn verstuurd en ontvangen in Nantes (bevestigd door ambtenaar Prefecture Nantes bij een persoonlijk bezoek ter verkrijging van informatie). Ik ben dus nog steeds bezig alle informatie te verzamelen die mogelijkerwijs bijdragen aan een afhandeling en om eventueel een zaak te kunnen maken betreffende de absurde tijd die het neemt om e.e.a. af te handelen (NL rijbewijs verloopt in augustus 2019). Ik las jouw (gedateerde) uitleg aangaande de Lettre Recommendé (LR). Het pakket formulieren die zijn afgeleverd bij de Prefecture in Nantes zijn verstuurd per LR maar een Avis de Réception (AR) is nooit ontvangen. Tijdens persoonlijke navraag in Nantes kregen wij van een vrolijke, vrouwelijke ambtenaar te horen dat ze een Avis zelden oftewel geheel niet terugsturen gezien de hoeveelheid aanvragen en ja,.........het proces duurt wel lang (dit is in mijn optiek een ’understatement’). Ik heb trouwens wel de ’Track and Trace’ details van La Poste. Ik zie over het falen van het terugsturen van een AR niets in jouw toch wel redelijk gedetailleerde uitleg. Heb jij of ieder die dit leest hier ervaring mee en advies wat te doen in zo’n geval? Alle info is meer dan welkom. M.V.G Eisso Koenders

 

Allesfrans, ook voor:
 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention