allesfrans.com
 
BeginpaginaOverheidOverheid algemeenUitkeringen, toeslagen en kortingenSécurité Sociale
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Sécurité Sociale

Sociale zekerheid in Frankrijk

maandag 20 december 2010 , door Hanjo

Wat is de Franse Sécurité Sociale en wat kan de "Secu" voor jou betekenen?

Beoordeling:
Bezoeken: 1.648
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De sociale zekerheid is een stelsel van instellingen met als functie de individu te beschermen tegen de gevolgen van de verschillende gebeurtenissen of situaties, meestal aangeduid als sociale risico’s.

Het concept van de sociale zekerheid heeft twee aspecten:
- vanuit een functioneel standpunt is de sociale zekerheid bedoeld om haar begunstigden financieel te helpen bij diverse kostbare gebeurtenissen in het leven. Er zijn vier soorten (bekende risico’s) die samen de vier takken van de sociale zekerheid vormen:

 1. Ziekte ( ziekte, moederschap, invaliditeit, overlijden);
 2. Ongevallen en beroepsziekten ;
 3. Ouderdom en weduwschap (gepensioneerden);
 4. De familie (met inbegrip van gehandicapten, huisvesting, ...).

- vanuit institutioneel perspectief is de sociale zekerheid samengesteld uit diverse bureaus, vaak onder privaatrecht, die deelnemen aan de uitvoering van dergelijke bijstand. Dit is wat in Frankrijk wordt aangeduid met de "Sécu".

Het begrip "Régime"

"Régime" is een set van rechten en plichten van werknemers (en hun begunstigden, in het bijzonder hun familie), patronen en een sociaal verzekeringsfonds. Er zijn in Frankrijk drie grote régimes:
- Régime générale, de algemene regeling voor werknemers (ongeveer 80% van de bevolking).
- Régime des travailleurs non salariés non agricoles of Non - non voor de niet-agrarische zelfstandigen: ambachtslieden, handelaren en vrije beroepen.Sinds 1 juli 2006 is deze groep samengevoegd tot de RSI, Régime social des indépendants.
- Régime agricole binnen de MSA, Mutualité sociale agricole bestemd voor agrariers en personeel dat in de agrarische industrie werkt.

Daarnaast bestaan een aantal specifieke régimes, onder andere voor de spoorwegen (SNCF, RATP), energiebedrijven (EDF, GDF), Banque de France, griffiers en medewerkers van advocaten, enz. Er is ook een régime voor minderjarigen.

Je leest meer over de verschillende régimes van het Franse zorgstelsel in ons artikel Redevance TV.

Het begrip "Caisse"

"Caisses" zijn financiële instellingen die de Sécu belichamen. Om historische redenen is elke caisse aan een enkel régime gekoppeld. Daarentegen heeft een régime vele caisses en ook verzekeraars die een overeenkomst met de Sécu hebben. Men spreekt dan van mutualiteiten (mutuelles).

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, zijn de verzekeraars zijn privaatrechtelijke instellingen. Ze vallen niet onder de openbare dienstverlenende organisaties.

Financiering

De Sécurité Sociale wordt gefinancierd uit de sociale bijdrage (cotisation sociale).

- Voor loon onderscheidt men twee bijdragen die door de werkgever betaald worden aan de URSSAF[1]:
— part salariale, een loonaandeel
— part patronale, een werkgeversdeel
- Voor alle andere inkomsten
— contribution sociale généralisée (CSG), de algemene sociale bijdrage.

Lidmaatschap verplicht

De sociale zekerheid is een recht dat door de Franse wet aan de gemeenschap wordt aangeboden. Daarbij wordt niet gekeken naar de situatie, gezondheid of nationaliteit. Iedere persoon die in Frankrijk woont en naar vermogen regelmatig bijdraagt aan de sociale zekerheid heeft recht op sociale bescherming.

Voetnoten:

[1Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Geboortepremie

  De geboortepremie wordt uitgekeerd in de zevende maand van de zwangerschap

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention