allesfrans.com
 
BeginpaginaGeld en bankBetalingsverkeerIncasso(Automatische) incasso
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

(Automatische) incasso

vrijdag 27 november 2009 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 2 september 2018

Autorisatie voor automatische incasso’s ("autorisation de prélèvement bancaire automatique") is een eenvoudige en handige manier om ervoor te zorgen dat je niet vergeet om je rekeningen te betalen.

Beoordeling:
Bezoeken: 1.337
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Toch wordt er relatief weinig gewerkt met automatische incasso. France Telecom kent de “prélevement automatique” wel, maar bijvoorbeeld het regionale waterbedrijf kent de mogelijkheid niet. Je kunt of contant komen betalen, of een cheque sturen, of naar je Franse bank gaan en hen het geld laten overschrijven. Je kunt in de problemen raken wanneer je vanuit Nederland of België een internationale overschrijving doet – er is een grote kans dat je betaling niet juist wordt herkend, omdat de administratie van de ontvanger er niet op is ingesteld.

Sinds de invoering van SEPA afschrijvingen spreekt men van een "mandat de prélèvement").

Een directe betaling van bank tot bank is de veiligste en snelste manier van betalen. Er zijn verschillende manieren om dit te doen:

Wanneer de ontvanger van de betaling het initiatief neemt tot de betaling, kan hij of zij deze verkrijgen:
door middel van een interbancair betaaldocument (TIP) voor een eenmalige betaling;
door automatische incasso ("prélèvement bancaire") voor een terugkerende betaling (verzekering, elektriciteit, telefoonfactuur, enz.).
Indien de betaler het initiatief neemt tot de betaling, kan hij dit doen door middel van een eenmalige of permanente overschrijving ("virement").

Wat houdt de "prélèvement bancaire" in?

Een prélèvement bancaire (of ’mandat de prélèvement) is de machtiging voor een (publieke of private) organisatie om geld naar haar eigen bankrekening over te laten schrijven.

Het wordt uitgevoerd op initiatief van de schuldeiser, maar vereist de voorafgaande toestemming van de schuldenaar en zijn bankgegevens. Zodra de schuldenaar een machtiging tot automatische incasso heeft ondertekend, kan de schuldeiser de aan hem verschuldigde bedragen afschrijven.

Bij een eenmalige betaling wordt de debitering uitgevoerd door middel van een speciaal interbancair betaaldocument, de "TIP". Voor een terugkerende betaling is het mogelijk om een automatische incasso-autorisatie ("autorisation de prélèvement automatique") te geven.

De automatische incasso is bijvoorbeeld zinvol bij:

 • abonnementen (gas, elektriciteit, water, telefoon, pers, televisie, pers);
 • bijdragen;
 • huur (maar het kan niet verplicht worden gesteld!);
 • maandelijkse aflossingen;
 • royalty’ s;
 • enz.
   
  De machtiging voor automatische incasso kan zonder beperking van bedrag of tijd. Je moet daarom je rekeningafschriften zorgvuldig bekijken en de tijd nemen om de ingehouden bedragen en de details van de facturen te verifiëren om ervoor te zorgen dat er geen misbruik of vergissing wordt gemaakt van de bankopnames.

Een automatische automatische incasso instellen

Om een automatische automatische incasso in te stellen, vraagt de schuldeiser de debiteur een mandat de prélèvement in te vullen dat uit twee delen bestaat:

een deel voor de schuldeiser: hierop vul je jouw uw gegevens in met jouw IBAN en BIC;
 • RIB of RIP
  Een artikel in onze rubriek > Geld en bank > Bank

  Op dit document staat je naam, zoals die op je bankrekening wordt weergegeven en je rekeningnummer.

een deel bestemd voor de bank: dit deel geeft de schuldeiser de bevoegdheid om opnames te maken van jouw rekening.

De machtiging tot automatische incasso moet de volgende informatie bevatten:

 • de naam en contactgegevens van de kredietgever;
 • de naam en contactgegevens van de schuldenaar;
 • de bankgegevens van de te debiteren rekening: IBAN en BIC;
 • de dag van de maand waarop de incasso plaats vindt;
 • het bedrag, indien dit constant is (zoals huur, aflossing van een lening enz.);
 • datum en handtekening van de schuldenaar.

De mandat de prélèvement wordt door de schuldeiser rechtstreeks naar jouw bank gestuurd. De schuldeiser geeft je een uniek mandaatnummer (RUM) dat moet worden behouden. De bank zal dan jouw rekening debiteren met de bedragen die corresponderen met de opnames van de schuldeiser.

Indien het bedrag niet constant is, moet de schuldeiser enkele dagen voor de incasso een factuur sturen. De termijn moet lang genoeg zijn om een beroep op het bedrag mogelijk te maken. De termijn bedraagt:

 • 5 dagen voor een eerste of een eenmalige transactie;
 • 2 dagen voor een terugkerende transactie.
Het is daarom belangrijk om facturen voor automatische incasso’s zorgvuldig en snel te lezen.

In het geval dat je bankrekening niet voldoende saldo bevat om de incasso uit te voeren, zal deze geweigerd worden en niet opnieuw ingediend worden. Je bent dan zelf direct de betaling uitvoeren (bijvoorbeeld per cheque). Bovendien moet je een vergoeding betalen voor dit betalingsincident.

Hoe stop je een automatische incasso?

Eenmalig vooraf geautoriseerde incasso opschorten

Het is mogelijk bezwaar te maken tegen automatische incasso als er een geschil is over het factuurbedrag. In dat geval moet je:

de schuldeiser een geschilbrief sturen (aangetekend met ontvangstbevestiging) waarin wordt uitgelegd waarom de factuur wordt betwist en de incasso wordt geblokkeerd;
een bezwaarschrift sturen aan jouw bank (aangetekend met ontvangstbevestiging), met een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de betaling die je weigert (naam en contactgegevens van de schuldeiser, bedrag en datum van incasso).

 • Een onterechte afschrijving betwisten
  Een artikel in onze rubriek > Franse taal > In de praktijk > Modelbrieven en standaarddocumenten

  Je wil je bank erop attenderen dat een bedrag van je bankrekening werd afgeschreven dat niet overeenstemt met één van jouw uitgaven.

Afhankelijk van het contract dat je met jouw bank hebt afgesloten, kan dit bezwaar je in rekening worden gebracht, maar het is vaak mogelijk om met je adviseur te onderhandelen, zodat dit niet gebeurt.

Indien de bank de automatische incasso ondanks verzet toestaat (wat mogelijk is door verwerkingstijden of geautomatiseerde incassoprocedures) kan je vragen deze incasso ongedaan te maken, wat zonder kosten moet worden uitgevoerd.

Een automatische incasso permanent stopzetten

Om een automatische incasso te stoppen, stuur je een fax of een aangetekende brief naar je bank met:

 • naam en precieze bankgegevens;
 • een duidelijke beschrijving van de betrokken machtiging (naam van de betrokken organisatie, het bedrag indien deze constant is, de dag van de incasso indien deze constant is);
 • het verzoek om deze incasso te annuleren;
 • de datum waarop deze opzegging ingaat.

Automatische incasso: SEPA-norm

De automatische incasso’s van banken zijn sinds november 2010 geharmoniseerd in Europa en meer in het algemeen in het SEPA-gebied. Dit betekent dat elke persoon met een bankrekening automatische afschrijvingen in euro’s kan uitgeven en ontvangen, onder dezelfde voorwaarden als in zijn eigen land.

Op 1 februari 2014 moesten alle beroepsbeoefenaren zijn overgestapt op de SEPA-automatische incasso-regeling (late toetreders hadden een overgangsperiode tot 1 augustus 2014). Dit deed niets af aan de reeds verleende autorisaties of de reeds bestaande incasso’s. Voor elke bankopname moet je echter een RUM ontvangen of verzenden, afhankelijk van het feit of je debiteur of crediteur bent.

Wanneer je instemt met een SEPA-betaling bij een nieuw contract, veranderen de voorwaarden van de automatische incasso:

 • je moet een mandaat ondertekenen dat jouw crediteur machtigt om SEPA-automatische afschrijvingen uit te geven en jouw bank machtigt je rekening te debiteren;
 • de schuldeiser is verantwoordelijk voor het behoud van dit mandaat;
 • de schuldeiser vertrekt je de RUM van de ondertekende machtiging alsmede zijn SEPA identificatienummer (ICS).

De SEPA-norm heeft ook de modaliteiten van de overschrijving op verschillende punten gewijzigd:

 • het laten vervallen van de machtiging tot automatische incasso die ondertekend bij de bank moet worden afgeleverd: deze is vervangen door het mandat de prélèvement dat door de schuldeiser aan de bank wordt verzonden;
 • gebruik van IBAN en BIC voor de transactie;
 • de schuldeiser moet minstens 14 dagen voor de vervaldag of binnen een overeengekomen termijn een factuur of een incassoschema toezenden;
 • om een automatische incasso te stoppen is het voldoende om deze bij de schuldeiser te herroepen, terwijl het voorheen noodzakelijk was om ook de bank te informeren;
 • de debetopdracht vervalt indien de schuldeiser gedurende 36 maanden geen incasso’s heeft verricht.

 

Lees ook:
 • RIB of RIP
  In rubriek > Geld en bank > Bank

  Op dit document staat je naam, zoals die op je bankrekening wordt weergegeven en je rekeningnummer.

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention