allesfrans.com
 
BeginpaginaWerk en inkomenParticuliere dienstbetrekkingPersoneel aan huis - Services à la personne
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Personeel aan huis - Services à la personne

zaterdag 12 januari 2013 , door Hanjo

Bewerkt op vrijdag 12 oktober 2018

De Franse arbeidswetgeving onderscheid enkele situaties waarbij iemand in dienst is bij een particulier. Dit artikel beschrijft de services à la personne.

Het vorige artikel in deze rubriek: Personeel aan huis - Salarié au pair
Beoordeling:
Bezoeken: 176
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Introductie

In dienst van een privépersoon

De Franse wet onderscheidt drie situaties waarbij iemand in dienst is van een particulier, de zogenaamde activités de services à la personne:

services à la famille

kinderoppas aan huis,
kinderopvang buiten het huis door een geregistreerde gastouder,
begeleiding van kinderen tijdens reizen,
studiebegeleiding of prive-lessen thuis,
IT-ondersteuning en internet thuis, met inbegrip van de levering van hardware, installatie, implementatie en onderhoud van hardware en software,
administratieve bijstand thuis

services aux personnes dépendantes

dienstverlening aan afhankelijke personen:
verpleging met uitsluiting van de zorg,
hulpverlening aan ouderen of afhankelijken in de vorm van eenvoudige handelingen in het dagelijks leven, met uitzondering van de zorgtaken waarbij medische procedures worden uitgevoerd,
hulp aan mensen met een handicap bij de essentiële activiteiten van het dagelijks leven, inclusief een tolk in gebarentaal, een schrifttechnicus of een specialist in langue française parlée complétée, een "codeur LCP",
hulp bij het verplaatsen en vervoeren van personen,
begeleiding van ouderen of gehandicapten tijdens hun verplaatsingen (wandelingen, reizen, alledaagse activiteiten),
besturen van het voertuig van de afhankelijke persoon van huis naar werk, voor een vakantie of om administratieve taken uit te voeren,
esthetische zorg voor afhankelijke personen,
verzorgen en uitlaten van huisdieren, met uitzondering van de veterinaire zorg en toilettage.

services de la vie quotidienne

hulp bij het dagelijkse leven:
onderhoud van de woning en huishoudelijke werkzaamheden,
afhalen en afgeven van gestreken kleding,
tuinieren (uitgevoerd met behulp van de apparatuur van de opdrachtgever),
kleine werkzaamheden (incidentele klussen die geen beroepskwalificatie vereisen),
tijdelijk onderhoud en toezicht op de woning,
bereidingk van maaltijden,
levering van maaltijden aan huis,
levering aan huis van boodschappen,
in contact brengen met professionele persoonlijke dienstverlening,
hulplijn per (video-)telefoon (helpdesk op afstand die een persoon met hulpdiensten in contact brengt).
 

Om van deze diensten gebruik te maken moet de persoon:

ofwel een medewerker inhuren (rechtstreeks of via een erkende organisatie)
ofwel gebruik maken van een erkende services à la personne.
 

Een persoon die ervoor kiest om een medewerker in dienst te nemen, is in zijn status van werkgever onderworpen aan een reeks verplichtingen (loonverklaring naar de Urssaf, sociale zekerheid, enz.). Hij kan deze uitvoeren met behulp van de Cesu déclaratif.

 

Maar wanneer iemand zelf thuis een medewerker of gastouder in dienst heeft, moet hij voldoen aan zijn verplichtingen als werkgever via het centrum Pajemploi. Hij kan hiervoor natuurlijk altijd de hulp inroepen van een gespecialiseerd kantoor dat tegen vergoeding al het nodige papierwerk zal uitvoeren.

De ANSP agence nationale des services à la personne heeftt een lijst van organisaties en particulieren in de services à la personne.

Arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst is in het algemeen voor onbepaalde duur (CDI), maar het gebruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (CDD) is eveneens toegestaan.

De arbeidswet schrijft niet uitdrukkelijk voor dat de overeenkomst op schrift wordt vastgelegd, maar een schriftelijke arbeidsovereenkomst wordt sterk aangeraden. Hij moet in het Frans zijn opgesteld en bepaalde gegevens bevatten. Een model arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is te vinden bij de convention collective nationale du particulier employeur.
Wanneer een medewerker in dienst is voor maximaal 8 uur per week of gedurende 4 opeenvolgende weken per jaar, moet een CESU déclaratif in het contract zijn opgenomen.

Proeftijd

Voor een CDI is de maximale duur van de proeftijd één maand en die periode kan één keer worden vernieuwd wanneer:
de mogelijkheid van verlenging wordt vermeld in de arbeidsovereenkomst of aanstellingsbrief,
en de werknemer schriftelijk in kennis wordt gesteld van de verlenging vóór het einde van de eerste proefperiode.
Voor een CDD, wordt de maximale duur van de proeftijd bepaald onder dezelfde voorwaarden als elke andere werknemer:
bij een contract van maximaal zes maanden: 1 dag per week, met een maximum van 2 weken;
bij een contract van meer dan zes maanden: 1 dag per week, met een maximum van 1 maand.
Deze perioden zijn zowel van toepassing voor medewerker die full-time zijn ingehuurd als voor part-time medewerkers.

Geschillen

Geschillen vallen binnen de jurisdictie van de arbeidsrechtbank van de woonplaats van de werkgever.

Werktijden

De normale arbeidsduur van een werknemer in een prive-woning wordt vastgesteld op 40 uur per week voor een full-time werknemer. Een werknemer met een normale arbeidsduur van minder dan 40 uur is een part-time werknemer.

Wekelijkse rustdag

De gebruikelijke wekelijkse rusttijd moet worden vermeld in het contract. Bij voorkeur is dat op zondag en de duur ervan moet ten minste 24 achtereenvolgende uren zijn.

Heures de présence responsable

De "verantwoordelijk aanwezigheid" is is de tijd die de werknemer tijdens het werk voor zichzelf kan gebruiken (om te lezen, rusten, tv te kijken, enz.) terwijl de werknemer toch beschikbaar is om (indien noodzakelijk) in te grijpen. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn tijdens het middagrust van een kind.

Het aantal heures de présence responsable en het feitelijk aantal gewerkte uren moeten worden gespecificeerd in het contract.

Eén uur de présence responsable komt overeen met 2/3 van een uur van het werkelijke werk (dus 40 minuten).

Het aantal uren de présence responsable kan evolueren in functie van de leeftijd of de gezondheid van het kind of de verzorgde persoon.

Onregelmatige uren

Wanneer niet iedere week hetzelfde aantal uren moet worden gewerkt, dient dit te worden vermeld in het contract.

Het aantal gewerkte uren in een week kan niet meer zijn dan 48 uur (werkelijke werk en/of omgezette uren verantwoordelijk aanwezigheid).

Nachtelijke aanwezigheid

Er kan worden bepaald in het contract dat de werknemer die gebruikelijk overdag werkt ook overnacht, zonder normaal werk, maar berschikbaar om in te grijpen indien dit nodig is in het kader van de functie.

De nachtelijke aanwezigheid kan niet langer dan 12 uur achtereen duren en de werknemer mag niet meer dan 5 opeenvolgende nachten hoeven werken.

Overwerk

Overwerk "(heures supplémentaires" zijn feitelijk gewerkte uren meer dan 40 uur per week. In het geval van onregelmatige uren worden overuren geteld als het aantal feitelijk gewerkte uren, en/of omgezette uren verantwoordelijk aanwezigheid in een kwartaal, met een gemiddelde van 40 uur per week.

Overwerk mag niet meer bedragen dan 10 uur per week of gemiddeld 8 uur per week over een periode van 12 opeenvolgende weken.

De werknemer mag niet niet meer dan 50 uur per week werken. En als deze 50 uur per week werkt, mag hij het niet elke week doen. De gemiddelde duur van de werkzaamheden gedurende een periode van 12 opeenvolgende weken mag niet meer dan 48 uur per week zijn.

Extra uren

Extra uren "heures complémentaires" zijn gewerkte uren van een part-time medewerker boven de periode die in het contract staat. Het aantal extra uren tijdens een week of een maand kan niet meer zijn dan 10% van de wekelijkse of maandelijkse arbeidsduur volgens het contract.

Extra uren kunnen ook niet tot gevolg hebben dat het werk van de werknemer overeen komt met dat van een voltijdse werknemer, dat wil zeggen 40 uur per week.

Extra uren worden betaald tegen het normale tarief. Zij leiden niet tot betaling van overuren.

Bij meerdere werkgevers

Werknemers in huis kunnen hebben meerdere werkgevers hebben, maar mogen de volgende limieten niet overschrijden:

10 uur per dag,
50 uur in één week,
48 uur per week gemiddeld over een periode van 12 opeenvolgende weken.

Beloning

Het uurloon voor 1 uur werkelijke arbeid kan niet lager zijn dan:

of het minimumloon vastgesteld bij cao, die afhankelijk is van de categorie van de werknemer en de leeftijd,
of het minimum uurloon (SMIC).
Het meest voordelige bedrag geldt.
 
Voor werknemers die werken volgens een regelmatig schema, full-time of part-time, is het bruto maandsalaris gelijk aan het bruto-uurloon x het aantal gewerkte uren per week (174 voor full-time) x 52 / 12.
Voor onregelmatig werkende werknemers is het bruto maandsalaris gelijk aan de bruto-uurloon x het aantal uren werkelijke arbeid verricht in de maand.
 

De betaling van de lonen gebeurt op een vaste datum en uiterlijk op de laatste dag van de maand.

Overwerk

Overwerk wordt betaald of gecompenseerd binnen 12 maanden, volgens de overeenkomst tussen de partijen. Overwerk geeft aanleiding tot extra vergoeding of compensatie:

een stijging van 25% voor de eerste 8 uur,
50% voor de uren boven 8 uur.
 
In het geval van regelmatige uren is de toeslag is van toepassing wanneer het aantal feitelijk gewerkte uren en/of uren van verantwoordelijk aanwezigheid meer bedraagt dan 40 uur.
In het geval van onregelmatige uren is de toeslag van toepassing wanneer het aantal feitelijk gewerkte uren en/of uren verantwoordelijk aanwezigheid hoger is dan gemiddeld 40 uur per kwartaal.
Vakantiegeld

De dagvergoeding voor verlof is gelijk aan 1/6 van het normale weekloon. Het kan echter niet lager zijn dan:

of een twaalfde van de totale bruto beloning van de werknemer gedurende de periode van 1 juni van het voorgaande jaar tot 31 mei van het lopende jaar,
of de bruto vergoeding die hij zou hebben ontvangen aan werktijdens de verlofperiode.
Beloning voor werk op feestdagen

1 mei is de enige algemene feestdag die uitbetaald wordt wanneer deze op een normale werkdag valt. Andere feestdagen zijn niet noodzakelijk betaald verlof. Het is de werkgever die beslist op feestdagen anders dan 1 mei vrij wordt genomen.

Werk op feestdagen wordt normaal beloond, maar een werknemer die ermee instemt om te werken op 1 mei heeft recht op vergoeding verhoogd met 100%.

Voorziening voor nachtelijke aanwezigheid

Een werknemer die ’s nachts aanwezig moet zijn ontvangt voor elk uur van aanwezigheid ’s nachts een forfaitair bedrag van ten minste 1/6e van het conventionele uurloon. Deze vergoeding wordt verhoogd afhankelijk van de aard en het aantal keren dat nachtelijke aanwezigheid wordt verlangd.

Indien de werknemer wordt gevraagd om elke avond meermaals in te grijpen, moet dit worden beschouwd en vergoed als présence responsable.

Voordelen in natura

Voordelen in natura (maaltijden, accommodatie) mogen in mindering worden gebracht van de netto betalen tot:

€ 4,70 per maaltijd
€ 71 per maand voor huisvesting.
Indien de aard van de huisvesting dit rechtvaardigt, mag contractueel een hogere inhouding worden bepaald.
Wanneer de levering van onderdak samenhangt met het feit dat de werknemer gevraagd wordt om te overnachten, kan huisvesting niet in mindering worden gebracht op de netto-inkomsten.
Wanneer de werkgever niet in maaltijden voorziet, kan de werknemer ook geen aanspraak maken op gedeeltelijke betaling van zijn maaltijden.
Reizen

Als de werkgever de werknemer vraagt een ​​voertuig te gebruiken, betaalt hij een extra vergoeding op grond van de arbeidsovereenkomsten en op basis van het belang van de dienst.

In het geval dat het voertuig van de werknemer wordt gebruikt, controleert de werkgever de autoverzekering en vrijwaart hij de werknemer door de betaling van een kilometervergoedingen tegen de tarieven die van toepassing zijn op ambtenaren.

Aangifte van bezoldiging en sociale premies

Vooral wanneer de werkgever geen gebruik maakt van de CESU déclaratif is het belangrijk dat hij de URSSAF een kwartaalaangifte stuurt om de bijdragen te berekenen. Deze verklaring moet uiterlijk op de 10e van de maand volgend op het kalenderkwartaal (bijv. 10 april voor het eerste kwartaal) bij de URSSAF binnen zijn.

Anders moet de werkgever zelf de berekening van de bijdragen maken en aangifte en betaling naar de URSSAF sturen.

Verlof

Een werknemer die een volledig jaar gewerkt heeft in de periode van 1 juni van het voorgaande jaar tot 31 mei van het jaar, heeft recht op betaald verlof van twee en een halve werkdag verlof per maand van de arbeidsovereenkomst of 30 werkdagen (5 weken) per jaar.

Indien de werknemer niet heeft gewerkt gedurende het jaar en het aantal dagen van verlof geen geheel getal is, wordt de lengte van het verlof afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal.

Bijvoorbeeld: een medewerker die slechts zeven maanden werkte, van 1 november tot 31 mei het recht tot 18 dagen verlof (2,5 x 7 = 17,5 afgerond op 18 dagen).

Periode

Tenzij anders overeengekomen tussen de partijen:

wordt de eerste verlofdatum bepaald door de werkgever, die de datum ruim tevoren aankondigt (minimaal 2 maanden), zoals bepaald in het contract.
de werknemer heeft een verlof van 2 opeenvolgende weken (of 12 opeenvolgende dagen) gedurende de periode van 1 mei tot 31 oktober.
 

Wanneer de werknemer recht heeft op minder dan 12 werkdagen verlof, moet dat verlof in één aansluitende periode worden genomen.

Wanneer de verlofrechten de twee weken (of 12 dagen) overschrijdt, kan het saldo van verlof worden genomen binnen 12 werkdagen, tijdens of buiten de periode van 1 mei tot 31 oktober, al dan niet aaneensluitend.

De vijfde week kan worden bevestigd aan een periode van 4 weken (of 24 dagen) indien partijen dat overeen komen.

De werkgever kan verlangen dat de werknemer een langere vakantieperiode neemt dan waar deze wettelijk recht op heeft, maar moet die dagen compenseren. Dit extra verlof kan niet in rekening gebracht op toekomstige wettelijke feestdagen en hun bijbehorende voordelen.

Ontslag

Tijdens of aan het einde van de proefperiode kan de werkgever of werknemer de overeenkomst opzeggen, zonder enige vorm van proces.

Geen van de twee partijen kan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

Werknemer neemt ontslag

De werknemer kan besluiten om zijn arbeidsovereenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende ontslagbrief met bericht van ontvangst.

Het moet voldoen aan een opzegtermijn waarvan de duur afhankelijk is van de anciënniteit (de arbeidsduur bij dezelfde werkgever).

Werkgever geeft ontslag

De algemene regels zijn van toepassing. Je vindt ze in onderstaande rubriek:

 • Ontslag
  In onze rubriek > Werk en inkomen > Loondienst en uitkering

  Artikelen over de Franse regels rond ontslag nemen en ontslagen worden.

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention