allesfrans.com

 • CV: het fiscaal vermogen van een voertuig

  Een administratieve eenheid die de hoogte van de leges voor een kentekenbewijs bepaalt.

 • Franse kopen minder vlees bij de slager, maar ze consumeren meer!

  Deze toename van de individuele consumptie is gebaseerd op een toename van de vleesconsumptie buitenshuis.

 • Krachtige aardbeving in Drôme

  5.4: zulke hevige aardbevingen zijn zeldzaam in Frankrijk.

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

 • De taal van de Franse jeugd (2)

  De taal is constant in ontwikkeling. Bij de ene taal gaat dat sneller dan bij de andere, maar vooral de taal die de jeugd gebruikt, kent dagelijks nieuwe woorden en  (...)

  
BeginpaginaWerk en inkomenParticuliere dienstbetrekkingPersoneel aan huis - Assistante maternelle

Personeel aan huis - Assistante maternelle

zaterdag 12 januari 2013 , door Hanjo

Bewerkt op zaterdag 4 mei 2019

De Franse arbeidswetgeving onderscheid enkele situaties waarbij iemand in dienst is bij een particulier. Dit artikel beschrijft de assistante maternelle, de kinderverzorgster.

Het vorige artikel in deze rubriek: Personeel aan huis - Accueillant familial
Beoordeling:
Bezoeken: 100
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Om voor deze functie in aanmerking te komen moet je in het bezit zijn van een geldig bewijs van inschrijving dat kan worden aangevraagd met formulier N° 13394. Je moet het inleveren samen met:

een medisch attest waaruit blijkt dat de gezondheidstoestand van de kandidaat zodanig is dat hij/zij kinderen kan opvangen;
en een verklaring van goed gedrag (extrait du casier judiciaire n°3) van elk volwassen persoon die met de aanvrager samenleeft (met uitzondering van volwassenene die door de aanvrager worden gehuisvest als onderdeel van een sociale bijstand aan kinderen).
Bij een eerste aanvraag tot inschrijving wordt aanbevolen dat de kandidaat deelneemt aan informatiesessies met betrekking tot het beroep. Deze worden regelmatig georganiseerd door de conseil général.

Waar indienen?

Het verzoek moet per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging worden gericht aan de voorzitter van de conseil général van het departement van de woonplaats van de aanvrager of bij de PMI (service de la protection maternelle et infantile).

Wanneer de aanvraag onvolledig is, zal binnen 15 dagen om aanvullende informatie worden gevraagd.

Afhandeling

De aanvraag wordt verwerkt door de service-afdeling van de PMI die ook opleidingen voor onthaalouders aanbiedt.
Tijdens de behandeling van de aanvraag zal ten minste één gesprek met de kandidaat plaatsvinden en minimaal één bezoek aan huis worden gedaan. Ook zal worden geverifieerd dat de kandidaat niet is veroordeeld voor strafbare feiten die onverenigbaar zijn met de uitoefening van het beroep.

Onderwerp van interviews en bezoeken

Interviews met de kandidaat en huisbezoeken zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat aan de wettelijke voorwaarden voor erkenning wordt voldaan op basis van de beoordelingscriteria die bij decreet zijn vastgesteld. Deze beoordelingscriteria zijn bedoeld om het volgende na te gaan:

of de kandidaat het vermogen heeft om de gezondheid en de veiligheid van de kinderen te waarborgen,
wat de beheersing van de Franse taal is en wat de vaardigheden voor communicatie en dialoog zijn;
wat het vermogen is om bij te dragen aan de fysieke en intellectuele ontwikkeling van kinderen en de educatieve vaardigheden zijn;
wat de beschikbaarheid is en wat het vermogen is om te organiseren en zich aan te passen aan verschillende situaties;
wat de beroepskennis is;
wat de opvangvoorzieningen zijn en hoe de veiligheid van de behuizing is.

Goedkeuring

De goedkeuring wordt afgegeven door de voorzitter van de conseil général voor een periode van 5 jaar. Elke weigering wordt gemotiveerd.

De kennisgeving wordt binnen 3 maanden na de datum van ontvangst van de volledige aanvraag verstrekt. Komt binnen deze termijn geen reactie, dan wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend en kan de aanvrager bij het departement een certificaat aanvragen.

De beslissing of het certificaat vermeldt het aantal kinderen dat tegelijk kan worden ondergebracht, alsmede hun leeftijd en de periodes.

Een eerste goedkeuring staat tenminste 2 kinderen toe (tenzij de voorwaarden voor het onthaalhuis dit niet mogelijk maken).

Het maximum aantal kinderen is:

4 met inbegrip van eigen kinderen onder de 3 jaar, of
in totaal 6 kinderen.
Bij wijze van uitzondering kan de gastouder worden toegestaan ​​om meer dan 4 kinderen in huis te houden indien de voorwaarden van de vergunning en huisvesting aan deze specifieke behoeften voldoen. Het totaal aantal kinderen (in alle leeftijden) in de woning blijft beperkt tot 6.

Wijziging

Indien niet langer aan de voorwaarden van de vergunning wordt voldaan, kan de de conseil général, na raadpleging van de adviescommissie, besluiten de inhoud van de overeenkomst te wijzigen of te laten vervallen.

In noodgevallen kan het de overeenkomst worden opgeschort en gedurende de periode van opschorting mogen geen kind worden onthaald.

Elke beslissing tot intrekking of schorsing van de goedkeuring of wijziging van de inhoud wordt gemotiveerd en onverwijld aan de aanvrager gemeld. Ook zullen ouders of wettelijke vertegenwoordigers van de kinderen op de hoote worden gebracht.

Hercertificering

In het jaar voorafgaand aan de afloopdatum van de goedkeuring en niet later dan vier maanden voor die datum, vraagt de conseil général of de goedkeuring moet worden verlengd.

Als de gastouder dit wenst, moet deze ten minste drie maanden vóór de datum van verstrijken van de lopende goedkeuring om verlenging vragen.

De verlenging van de goedkeuring is onderworpen aan dezelfde voorwaarden als het eerste verzoek.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Huidige bezoekers: 62

Dit artikel staat in rubriek:
 • Particuliere dienstbetrekking

  Als particulier kun je iemand betalen om bepaalde werkzaamheden voor je te doen. Er kan in dat geval sprake zijn van een dienstbetrekking, wat betekent dat je aan bepaalde verplichtingen moet voldoen zoals loonheffingen inhouden en betalen.

  Maar er zijn mogelijk ook financiële voordelen te behalen. Kijk in artikel Belastingvoordeel bij werknemer aan huis.
Verder in deze rubriek:
Lees ook:
 

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |