allesfrans.com
 
BeginpaginaWerk en inkomenParticuliere dienstbetrekkingPersoneel aan huis - Accueillant familial
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Personeel aan huis - Accueillant familial

zaterdag 12 januari 2013 , door Hanjo

Bewerkt op vrijdag 12 oktober 2018

De Franse arbeidswetgeving onderscheid enkele situaties waarbij iemand in dienst is bij een particulier. Dit artikel beschrijft de accueillant familial.

Het vorige artikel in deze rubriek: Cesu+: een nieuwe betaalwijze voor hulp aan huis
Beoordeling:
Bezoeken: 175
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De accueillant familial is een persoon of een stel dat een vergunning heeft om thuis, tegen vergoeding ouderen of gehandicapte volwassenen onderdak te bieden, een soort van mantelzorg!
Het is een manier om opvang en huisvesting te regelen voor ouderen en gehandicapten die niet over voldoende autonomie beschikken om thuis te wonen.
De gehuisveste oudere of gehandicapte (of een wettelijke vertegenwoordiger) is de werkgever.

Voorwaarden

Voorwaarden voor goedkeuring

Het gastgezin is een persoon of een (echt)paar dat een vergunning heeft gekregen die toelaat om permanent en tegen beloning ouderen of gehandicapte volwassenen in huis te nemen. Naast accommodatie worden ook maaltijden, huishouden, boodschappen en andere activiteiten aangeboden. Er mag echter geen sprake zijn van een relatie tussen werkgever en werknemer.

Goedkeuring wordt verleend door de voorzitter van de conseil général van het departement van de woonplaats van de persoon of het stel.

Het goedkeuringsbesluit vermeldt het maximum aantal mensen waaraan tijdelijk of permanent onderdak mag worden verleend en, eventueel, de verdeling tussen ouderen en gehandicapten. Het aantal mensen dat tegelijk kan worden ondergebracht mag niet groter dan 3.

De licentie wordt verleend voor een periode van 5 jaar en kan worden verlengd.
Elke weigering van de goedkeuring wordt gemotiveerd.

Een licentie voor een echtpaar vervalt automatisch in geval van scheiding.

Opmerking: de accueil familial kan worden georganiseerd door een geestelijke gezondheidsinstelling en betrekking hebben op mensen met een psychische aandoening. Dit staat bekend als therapeutische pleegzorg. In dit geval is de accueil familial medewerker van de zorginstelling.

Boete voor het uitvoeren van de activiteit zonder goedkeuring

Wanneer een onbevoegd persoon deze activiteit uitvoert, zal het departement sommeren deze activiteit binnen een bepaalde termijn te beëindigen. Gebeurt dit niet dan kan dit worden bestraft met een gevangenisstraf van drie maanden en een boete van € 3.750.

Gastgezin

Rechten en plichten

De gastvrije familie krijgt van het departement een opleiding voor de activiteit.

De gastfamilie valt onder het algemene stelsel van sociale zekerheid. Hij heeft recht op uitkering krachtens de verzekering en verwerft rechten op de algemene pensioenverzekering. Het draagt ​​ook bij aan de aanvullende pensioenfonds voor werknemers van particuliere werkgevers (IRCEM). Het betekent echter niet dat de werknemer kan profiteren van de werkloosheidsverzekering.

Het gastgezin heeft recht op twee en een halve dag vakantie per maand voor een full-time onderdak, op voorwaarde dat voor vervanging wordt gezorgd tijdens de afwezigheid.

De gastfamilie moet zorgen voor de continuïteit van de opvang, bescherming van de gezondheid, de veiligheid en het lichamelijk en moreel welzijn van de gasten. Het departement oefent hierop controle uit.

De gastfamilie moet een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor schade aan persoon of eigendom.

De gastfamilie streeft ernaar om de gasten deel te laten uitmaken van het dagelijks leven van de familie. Ook streeft ze naar het verkrijgen, terugkrijgen of in stand houden van de autonomie en de sociale activiteiten van de gasten.

Dit omvat:

zorgen voor hun welzijn,
respect van meningen en politieke, religieuze of morele overtuigingen,
voldoen aan de vrije keuze van arts en andere medische maatschappelijke of sociale werkers,
hem in staat stellen om bezoek te ontvangen en de privacy van die bezoeken te behouden.

Gast

Situatie

De oudere of gehandicapte gast (of een wettelijke vertegenwoordiger) is de werkgever. Zij en hun bezokeres moeten het gezinsleven van het gastgezin respecteren.

De persoon die onderdak wordt verleend is verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor schade aan de gastfamilie of hun eigendom.

Wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan kan de persoon die onderdak krijgt aanspraak maken op:

de persoonlijke autonomie vergoeding (APA)
een tegemoetkoming wegens arbeidsongeschiktheid (PCH)
de toelage voor sociale woningen (ALS), huursubsidie ​​(ALF of APL).
 

Ook kan hij profiteren van een korting of een belastingkrediet voor de tewerkstelling van een werknemer thuis.

Plichten

De gast of zijn wettelijke vertegenwoordiger (de werkgever) moet een verklaren indienen bij de Urssaf van de woonplaats van het gastgezin. Deze verklaring moet worden ingediend op formulier N° 11469 binnen 8 dagen na aanvang van het onderdak.

Elk kwartaal moet bij de Urssaf een vereenvoudigde aangifte (DNS) worden ingevuld om bijdragen te berekenen. Deze verklaring moet worden afgerond voordat de 10de van de maand volgend op het kalenderkwartaal.

Contract

Inhoud van het contract

Het contract is in overeenstemming met een wettelijk omschreven model. Het bepaalt:

of het onderdak permanent is of tijdelijk, en in het laatste geval: voor welke duur,
de duur van de proefperiode en na die periode, de voorwaarden waaronder de partijen het contract kunnen wijzigen of beëindigen en de eventueel verschuldigde vergoedingen,
de rechten en verplichtingen van de partijen, met inbegrip van de jaarlijkse aanspraken op vakantie voor het gastgezin en de voorwaarden voor hun vervanging (het contract moet de naam en het adres vermelden van de persoon die de familie bij afwezigheid vervangt),
de materiële en financiële voorwaarden van het onderdak,
in voorkomend geval, de diensten van een derde partij (bijvoorbeeld de pleegzorg) en de toestemming hiertoe.
Het ontbreken van een contract is een reden voor intrekking van de erkenning.

Vergoeding

Bezoldigingen en sociale lasten

De vergoeding voor het gastgezin bestaat uit:

dagelijkse vergoeding voor de verleende diensten,
vakantiegeld,
dagelijkse onderhoudskosten in overeenstemming met de door de gastveroorzaakte kosten,
huisvestingskosten, in overeenstemming met de ter beschikking gestelde ruimte,
dagvergoeding voor bijzondere handelingen, als de gast een significante handicap bijzondere beperkingen voor het gastgezin geeft.

Dagelijkse vergoeding voor verleende diensten

De tegemoetkoming is gelijk aan ten minste 2,5 maal het minimum uurloon, of € 23,58 bruto.

Om variaties in de maandelijkse vergoeding te vermijden (maanden van 28, 30 of 31 dagen), is het raadzaam om een maandelijkse vergoeding te baseren op 30,5 dag.

Vakantiegeld

De vakantie-uitkering wordt uitsluitend berekend op basis van de dagvergoeding voor verleende diensten. Ze wordt maandelijks betaald en bedraagt ​​10% van het bedrag van de maandelijkse bezoldiging.

Onderhoudskosten

Deze vergoeding is representatief voor de algemene behoeften van de gast (met uitzondering van wegwerpproducten voor de hygiëne). Het bedrag moet tussen de 2 en 5 keer het gegarandeerde minimum liggen, dus tussen € 6,98 en € 17,45.

Huisvestingskosten

Deze vergoeding is evenredig met de omvang en kwaliteit van de ter beschikking van de persoon gestelde ruimte.

De ter beschikking gestelde woonkamer moet:

een ruimte van ten minste 9 m² voor een alleenstaande en 16 m² voor 2 personen zijn,
verenigbaar zijn met de beperkingen door leeftijd of handicap van de ontvangen persoon.
Het bedrag van de huisvestingsvergoeding moet rekening houden met het aangeboden comfort en worden berekend in verhouding tot de gemiddelde huurprijzen in de omgeving.
De conseil général heeft het recht om het bedrag van de schadevergoeding te regelen.

Compensatie voor bijzondere beperkingen

Deze betaling is verschuldigd wanneer de persoon een zodanige handicap of afhankelijkheidsniveau heeft dat extra aanwezigheid van het gastgezin of verhoogde beschikbaarheid voor bepaalde dagelijkse handelingen noodzakelijk is.

Afhankelijk van het niveau van de beperkingen ligt het bedrag van de dagvergoeding tussen 1 en 4 keer het gewaarborgd minimum (tussen € 3,49 en € 13,96).

Heffingen

Sociale lasten en belastingen

De inkomsten van de bewezen diensten, vakantie-uitkering en toelagen voor bijzondere beperkingen zijn onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen en inkomstenbelasting.

Onderhoudskosten en huisvestingskosten zijn niet onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen.

Onderhoudskosten zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting.

De vergoeding voor de huisvesting is belastbaar.

Geschillen

Geschillen

Geschillen met betrekking tot pleegzorg vallen onder de bevoegdheid van het tribunal d’instance van de woonplaats van het gastgezin.

Het conseil de prud’hommes is in deze niet bevoegd.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention