allesfrans.com
 
BeginpaginaVerkeer en vervoerVerkeersregelsOvertreding en boeteAftrek van punten aanvechten
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Aftrek van punten aanvechten

dinsdag 7 januari 2014 , door Hanjo

Bewerkt op vrijdag 20 mei 2016

De aftrek van punten van het Franse puntenrijbewijs gebeurt pas na de feitelijke bevestiging van de overtreding. Dat kan een gerechtelijke beslissing zijn, maar ook jouw betaling van de geldboete bevestigt de overtreding!

Beoordeling:
Bezoeken: 379
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS
Wanneer de punten van je saldo zijn afgetrokken ben je te laat om de wettigheid van de strafprocedure aan te vechten!

1. Controleer of je bezwaar kunt maken

De enige manier om bezwaar te maken tegen het inhouden van punten op je Franse rijbewijs is voor de juge administratif, de beroepsrechter, op basis van een procedurefout, zoals het ontbreken van voorafgaande informatie. De overheid heeft immers de plicht om de bestuurder voordat de punten worden ingehouden te informeren (Code de la route: art. L 223-3). Ben je niet juist op de hoogte gesteld, dan wordt de procedure ongeldig verklaard en worden de punten gerestitueerd.

Het is aan de overheid om te bewijzen dat je wel degelijk correct bent geïnformeerd!

Op welke manier die informatie je bereikt, is afhankelijk van de situatie.

De overtreding werd geconstateerd door een flitspaal
Aanvechten heeft heel weinig zin!
Verkeer je in deze situatie, dan worden de punten automatisch ingehouden nadat je de geldboete hebt betaald, wat jouw bevestiging van de overtreding inhoudt. Sinds 2009 hoeft bij een bekeuring die door een flitspaal (radar automatique) wordt geconstateerd alleen maar een proces verbaal (PV of proces verbale d’infraction) worden geleverd waarop staat dat de overtreding je punten kost. Een uittreksel uit het nationale rijbewijzenregister (FNPC - fichier national des permis de conduire) waarop vermeld staat dat je de geldboete hebt betaald, is voor de rechter voldoende bewijs van een juist gevolgde procedure.

Je hebt een boete met toeslag ontvangen
Je hebt kans van slagen!
Wanneer je een boete niet direct betaalt, wordt een toeslag toegepast. In dit geval gebeurt het inhouden van punten nadat de Trésor publique, de Franse schatkist je hierover heeft geïnformeerd. Dit gebeurt met een titre exécutoire , een beschikking die je per gewone post wordt toegestuurd. De overheid kan dus moeilijk bewijzen dat je hem hebt ontvangen.

Je bent aangehouden
Je hebt kans van slagen!
Ben je aangehouden voor een overtreding en heb je ter plekke de geldboete voldaan, dan heeft bezwaar maken tegen de inhouding van punten kans van slagen. Want het betalen van de boete bewijst niet dat je vooraf bent geïnformeerd over de inhouding van punten op je rijbewijs.

Je bent door de strafrechter veroordeeld
Aanvechten heeft heel weinig zin!
Wanneer je door een strafrechter (een juge de proximité, een rechter van het tribunal de police, of een rechter van het tribunal correctionnel) werd veroordeeld voor een overtreding die je punten kost, dan kun je je niet beroepen over het ontbreken van een voorafgaande kennisgeving. Je wordt geacht dit te begrijpen, ondanks dat je er zelden over wordt geïnformeerd.

2. Wacht tot je op de hoogte wordt gesteld van het verlies van punten

Ondanks dat je het verlies van punten zou kunnen betwisten moet je wachten op het bericht van het ministerie van binnenlandse zaken (ministère de l’Intérieur) waarin je van de inhouding op de hoogte wordt gesteld. Pas op dat moment gaat de periode van 2 maanden in waarbinnen je bij dit ministerie bezwaar kunt maken (“faire un recours”).
Het bericht van het ministerie kan vier verschillende vormen hebben:

formulier 48 wordt je per reguliere post toegestuurd voor elke inhouding van punten;
formulier 48M wordt je per aangetekende post zonder ontvangstbevestiging toegestuurd wanneer je saldo na inhouding de helft of minder dan de helft van het maximum aantal punten is;
formulier 48N wordt je per aangetekende post met ontvangstbevestiging toegestuurd wanneer je een voorlopig rijbewijs hebt en je niet meer dan 3 punten overhoudt. In het bericht staat ook dat je een verplichte stage moet volgen;
formulier 48SI wordt je per aangetekende post met ontvangstbevestiging toegestuurd wanneer de inhouding je de rijbevoegdheid ontzegt. Je moet dan binnen 10 dagen je rijbewijs bij de préfecture inleveren.
Je kunt in dit geval ook voorafgaande inhoudingen betwisten, zelfs als dat meer dan 2 maanden geleden gebeurde. Dit laatste levert de Franse overheid veel problemen om voldoende bewijs te leveren.

3. Een gratieverzoek indienen

Stuur binnen 2 maanden na ontvangst van het document dat de inhouding van punten aangeeft een aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar de Service du fichier national des permis de conduire. Het adres vind je onderaan dit artikel.
Vermeld in de brief op welke grond je bezwaar maakt, bijvoorbeeld “absence d’information préalable à la contestation de l’infraction”.

De periode van 2 maanden geldt vanaf de datum dat je de ontvangstbevestiging van het aangetekende schrijven hebt ondertekend, of de datum waarop deze voor het eerst werd aangeboden. Werd het schrijven naar een ander adres gestuurd dan wat op je rijbewijs of je kentekenbewijs staat, dan hoef je je niet aan de periode van 2 maanden te houden.
 

Wordt je bezwaar aanvaard, dan worden de punten teruggegeven.
Wordt het niet aanvaard, of krijg je geen antwoord, dan blijft de inhouding van kracht. In dat geval is je volgende stap het tribunal administratif en wel binnen 2 maanden na het negatieve antwoord, of op de eerste dag van de derde maand na jouw onbeantwoorde bezwaarschrift.

4. Naar het tribunal administratif

Voor dit tribunaal is een advocaat niet verplicht, maar het is altijd aan te bevelen in verband met de ingewikkelde procedure. Denk er wel aan dat het honorarium kan oplopen tot € 4.000!

De procedure opstarten
Je eerste stap is een rekest, een verzoekschrift (requête) indienen bij het tribunal administratif waar je woonplaats onder valt. Het is een door jou geschreven en ondertekende brief die de situatie uitlegt, vermeld welke stappen je al hebt ondernomen en wat je verzoek is: de intrekking van de ambtelijke beslissing en de teruggave van de punten. Natuurlijk geef je ook de redenen aan waarom je meent dat deze beslissing onjuist was (uitgevoerd).
Bij je verzoekschrift voeg je kopieën van alle correspondentie over dit onderwerp en je stuurt het geheel in viervoud! op. Zorg ervoor dat deze brief binnen de aangegeven termijn werd ontvangen door de griffier van het tribunaal. Te late ontvangst of te weinig kopieën maken je verzoekschrift ongeldig!

Uitwisseling van gegevens
Nu volgt wat in het Frans “l’obstruction du dossier” wordt genoemd. Het dossier wordt samengesteld en door de rechter ingezien die zijn bevindingen deelt met de indiener. Deze mag op zijn beurt reageren.
Aan het eind van deze periode wordt een datum voor de hoorzitting vastgesteld.

Hoorzitting en uitspraak
Tijdens de hoorzitting vertel je nog eens je bevindingen, maar je mag geen nieuwe argumenten of verzoeken inbrengen. De vertegenwoordigde overheid mag zich (onder dezelfde voorwaarden) ook laten horen. Dan mag de rapporteur publique[1], een raadslid van het tribunaal, zijn of haar oplossing voorstellen.
Tenslotte bepaalt de rechter de datum waarop het vonnis zal worden uitgesproken. Die zal je terstond per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging worden toegezonden.

5. Naar het Conseil d’État

Bij een gunstige uitspraak van het tribunal administratif krijg je (een deel van) de afgenomen punten terug. Ben je niet tevreden met de uitspraak, dan is je enige volgende stap het Conseil d’État.

Het is niet de bedoeling dat de situatie opnieuw volledig wordt bezien; er vindt cassatie-rechtspraak plaats en er wordt uitsluitend gecontroleerd of de juiste rechtsgang is gevolgd. Een herziening van het vonnis van het tribunaal is dan ook uitzonderlijk. Bovendien moet je je laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat met een honorarium dat gemakkelijk € 4.000 bereikt.

Voor zaken van vóór 1 januari 2014 kan je nog terecht bij een cour administrative d’appel.

Adres

Service du fichier national des permis de conduire
11, rue des Saussaies
75008 Paris
 

Voetnoten:

[1tot 2009 heette deze functie de commissaire de gouvernement

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Bron:

Le Particulier

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention