allesfrans.com

 • Belasting op winst verkoop onroerend goed (plus-value)

  Dit artikel is het beginpunt van een volledige herziening van de inhoud over dit onderwerp.

 • Hergebruik van roerende goederen van overheidsdiensten

  Een nieuwe website is bedoeld om donaties van roerende goederen tussen overheidsdiensten en met verenigingen te bevorderen.

 • De taxatie van een woning

  En taxatie kan je goede diensten bewijzen. Maar ga niet zomaar af op het eerste de beste aanbod voor een taxatie.

 • De taal van de Franse jeugd (2)

  De taal is constant in ontwikkeling. Bij de ene taal gaat dat sneller dan bij de andere, maar vooral de taal die de jeugd gebruikt, kent dagelijks nieuwe woorden en  (...)

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

  
BeginpaginaFranse taalIn de praktijkModelbrieven en standaarddocumentenSamenlevingscontract (PACS) - contractvoorbeeld

Samenlevingscontract (PACS) - contractvoorbeeld

zaterdag 31 oktober 2015 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 27 augustus 2017

In dit artikel vind je een voorbeeld van een Frans samenlevingscontract, een

Het vorige artikel in deze rubriek: Ruim 150 Franse standaardbrieven
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 548
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Franse tekst

Entre [voornaam en naam], né(e) le [geboortedatum] à [geboorteplaats en -land]

et [voornaam en naam], né(e) le [geboortedatum] à [geboorteplaats en -land]

Ci-après dénommés les partenaires,

il est conclu un pacte civil de solidarité (Pacs), conformément à la loi n°99-944 du 15 novembre 1999 modifiée et aux articles 515-1 à 515-7 du code civil.

Les partenaires déclarent :

fixer leur résidence commune à l’adresse suivante : [woonadres]
et ne pas se trouver dans un des cas visés à l’article 515-2 du code civil.

Article 1 – Engagement des partenaires

Les partenaires s’engagent à une vie commune.

Ils se doivent une aide matérielle et une assistance réciproques.

L’aide matérielle sera :

proportionnelle à leurs facultés respectives.
fixée à hauteur de ... euros.
 

Article 2 – Solidarité des partenaires

À l’égard des tiers, les partenaires sont tenus solidairement au paiement des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante, sauf pour les dépenses manifestement excessives.

Sur le plan fiscal, les partenaires font l’objet d’une imposition commune établie à leurs 2 noms pour l’ensemble de leurs revenus (y compris pour les revenus perçus l’année de l’enregistrement de la convention de Pacs, sauf option contraire).

Article 3 – Régime des biens

Les partenaires optent pour le régime légal de la séparation des patrimoines.
Les partenaires optent pour le régime de l’indivision des biens qu’ils acquièrent, ensemble ou séparément, à partir de l’enregistrement du Pacs.
 

Article 4 – Formalités

Les partenaires s’engagent à procéder à la déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel ils ont fixé leur résidence commune.

Le Pacs prend effet entre les partenaires le jour de son enregistrement. L’accomplissement de la formalité de publicité rend le Pacs opposable aux tiers.

Article 5 – Modification du Pacs

Les partenaires peuvent modifier le présent Pacs.

Ils remettent ou adressent l’acte modificatif de la convention initiale au greffe du tribunal d’instance du lieu d’enregistrement du Pacs. Le numéro et la date d’enregistrement du Pacs doivent être précisés. Les partenaires joignent à l’envoi la photocopie d’une pièce d’identité.

Article 6 – Rupture du Pacs

Les partenaires peuvent rompre le présent Pacs à tout moment soit d’un commun accord, soit de manière unilatérale. La dissolution du Pacs prend effet entre les partenaires à la date de son enregistrement au greffe. Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.

Fait à [woonplaats] et passé au greffe du tribunal d’instance de [plaatsnaam griffie], le [datum]

[handtekening 1e partner] [handtekening 2e partner]

 


Nederlandse vertaling

Tussen [voornaam - naam], geboren [geboortedatum] in [stad en land van geboorte]

en [prénoms- naam], geboren [geboortedatum] in [stad en land van geboorte]

Hierna genoemd partners,

is een civiel solidariteitspact (Pacs) gesloten, op grond van wet nr 99-944 van 15 november 1999 en artikelen 515-1 en 515-7 van het Burgerlijk Wetboek.

De partners:

leggen hun gewone verblijfplaats vast op het volgende adres: [adres]
en bevinden zich niet in een situatie van de in artikel 515-2 van het Burgerlijk Wetboek genoemde gevallen.

Artikel 1 - Afspraken van de partners

Partners verbinden zich tot een gezamenlijk leven.

Zij bieden elkaar wederzijds materiële hulp en bijstand.

Materiële hulp zal zijn opgebouwd:

in verhouding tot hun respectieve middelen.
voor een bedrag van EUR ... .
 

Artikel 2 - Solidariteit van de partners

Met betrekking tot derden zijn de partners hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van één van hen voor de behoeften van het dagelijks leven, behalve wanneer duidelijk te veel geld wordt uitgeven.

Voor fiscale doeleinden zijn de partners onderhevig aan gezamenlijke belastingheffing gesteld op hun twee namen voor hun gezamenlijke inkomen (met inbegrip van inkomsten in het jaar van de registratie van de Pacs overeenkomst, behalve wanneer anders wordt beslist).

Artikel 3 - Bezittingen

De partners kiezen voor de wettelijke regeling van de scheiding van goederen.
De partners kiezen voor het regime van onverdeelde eigendom over goederen die zij samen of afzonderlijk vanaf het moment van registratie van Pacs verkrijgen.
 

Artikel 4 - Formaliteiten

De partners gaan akkoord met een gezamenlijke verklaring bij de griffie van de rechtbank in het rechtsgebied van hun woonplaats.

De PACS is van kracht tussen de partners op de dag van registratie. Na de voltooiing van de formaliteit van publicatie kunnen derden tegen de PACS bezwaar maken.

Artikel 5 - Het veranderen van de PACS

Partners kunnen deze PACS wijzigen.

Zij overhandigen of sturen het wijzigingsbesluit op de oorspronkelijke overeenkomst aan de griffie van de rechtbank van de plaats van registratie van het partnerschap. Het nummer en de datum van registratie van de PACS moeten worden opgegeven. Beide partners sluiten een kopie van een legitimatiebewijs bij.

Artikel 6 - Beëindiging van de PACS

Partners kunnen deze PACS op elk moment beëindigen, hetzij door een gezamenlijk besluit of eenzijdig. De ontbinding van het partnerschap is van kracht tussen de partners op de datum van inschrijving bij de griffie. Vanaf de datum van publicatie kan door derden bezwaar worden gemaakt.

Opgemaakt te [plaats] en gepasseerd bij de griffie van de rechtbank in [stad], op [datum].

[Handkekening 1e partner] [Handtekening 2e partner]

 
De op deze manier aangegeven teksten zijn een keuze.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Huidige bezoekers: 18

Websites in deze rubriek
 • 160 modelbrieven voor je geschillen

  De website van de INC telt 160 modelbrieven voor het regelen van geschillen.

 • CNIL: brieven om te reageren

  Diverse modelbrieven rond internet, bank, werk, je rechten, advertenties, telecommunicatie, gezondheid, vervoer en huisvesting.
  Je kunt er direct de gegevens invullen om zo een volledige brief te genereren.

 
Lees ook:
 

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

Allesfrans, ook voor:
 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |