allesfrans.com

 • Alarmnummer voor doven en slechthorenden

  Nu kan elke dove of slechthorende die slachtoffer of getuige is van een noodsituatie de Franse hulpdiensten bereiken via nummer 114.

 • Belasting op winst verkoop onroerend goed (plus-value)

  Dit artikel is het beginpunt van een volledige herziening van de inhoud over dit onderwerp.

 • Hergebruik van roerende goederen van overheidsdiensten

  Een nieuwe website is bedoeld om donaties van roerende goederen tussen overheidsdiensten en met verenigingen te bevorderen.

 • Alarmnummer voor doven en slechthorenden

  Nu kan elke dove of slechthorende die slachtoffer of getuige is van een noodsituatie de Franse hulpdiensten bereiken via nummer 114.

 • Belasting op winst verkoop onroerend goed (plus-value)

  Dit artikel is het beginpunt van een volledige herziening van de inhoud over dit onderwerp.

  
BeginpaginaGeld en bankBankLoi Eckert, inactieve banktegoeden

Loi Eckert, inactieve banktegoeden

zaterdag 2 april 2016 , door Hanjo

Op 13 juni 2014 werd wetstekst 2014-617 goedgekeurd. Deze wet houdt in dat banken per 1 januari 2017 inactieve banktegoeden moeten controleren.

Het vorige artikel in deze rubriek: Kredietkosten rekening-courant
Beoordeling:
Bezoeken: 306
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Met de wet worden Franse banken verplicht gesteld om van hun inactieve bankrekeningen of bankkluisjes te onderzoeken waarom geen transacties worden uitgevoerd. Gaat het om een "vergeten" rekening, om het overlijden van de rekeninghouder...
De bank heeft vervolgens de plicht belanghebbenden te informeren over mogelijke consequenties.

Het kan dus gebeuren dat je door de bank benaderd wordt als rekeninghouder of gebruiker van een bankkluis, of als rechthebbende (erfgenaam) over deze inactiviteit.
Reageer je niet, dan is de bank verplicht deze tegoeden over te dragen aan de Caisse des dépôts et consignations die de tegoeden gedurende een vastgestelde periode ter beschikking houdt aan de rechthebbende. Na die periode worden de tegoeden eigendom van de Franse staat.

Hoe wordt inactiviteit van een bankrekening bepaald?

Bij het in leven zijn van de rekeninghouder

Bij een rekening courant (of een zichtrekening) wordt deze als inactief beschouwd wanneer in een periode van 12 maanden aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:
behalve rentebijschrijvingen of afschrijvingen voor bankkosten en andere standaard af- of bijschrijvingen is geen enkele transactie verricht;
de rekeninghouder of zijn gemachtigde of wettige vertegenwoordiger heeft zich niet bij de bank vertoond voor deze rekening of een andere rekening op zijn of haar naam.
Bij een spaarrekening wordt deze als inactief beschouwd wanneer in een periode van 5 jaar[1] aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:
behalve rentebijschrijvingen of afschrijvingen voor bankkosten en andere standaard af- of bijschrijvingen is geen enkele transactie verricht;
de rekeninghouder of zijn gemachtigde of wettige vertegenwoordiger heeft zich niet bij de bank vertoond voor deze rekening of een andere rekening op zijn of haar naam.
 

Bij het overlijden van de rekeninghouder
Een rekening wordt als inactief beschouwd wanneer na een periode van 12 maanden na het overlijden van de rekeninghouder geen rechthebbende aanspraak op zijn rechten heeft gemaakt.

Wat zal de bank vervolgens doen?

De bank moet de rekeninghouder of (als de bank deze kent) de rechthebbende(n) informeren over de constatering van de inactiviteit en over de potentiële gevolgen. De bank doet dit na het verlopen van de eerder vermelde periodes en zal dit jaarlijks herhalen tot de tegoeden worden overgedragen aan de Caisse des dépôts et consignations.

Wat gebeurt als er geen reactie komt?

Zoals gezegd zal de bank de rekening of het contract sluiten en de tegoeden overdragen aan de Caisse des dépôts et consignations. Dit gebeurt:

3 jaar na het overlijden van de rekeninghouder;
10 jaar na het begin van inactiviteit bij het in leven zijn van de rekeninghouder;
20 jaar na de laatste storting op een PEL en de rekeninghouder geen enkele andere rekening bij de bank heeft.
 

Zes maanden voor deze overdracht zal de bank de rekeninghouder of (als de bank deze kent) de rechthebbende(n) voor een laatste keer informeren over de mogelijke gevolgen.

En daarna...

Maak je niet alsnog aanspraak op de tegoeden bij de Caisse des dépôts et consignations, dan vervallen deze uiteindelijk aan de Franse staat:

na 27 jaar bij het overlijden van een rekeninghouder;
na 20 jaar wanneer de rekeninghouder nog in leven is;
na 10 jaarwanneer het gaat om een PEL.

Hoe kan je je tegoeden opeisen bij de Caisse des dépôts?

Vanaf 1 januari 2017 kun je op hun website zien welke tegoeden haar zijn overgedragen. Ook zal je er een toepassing vinden om aanspraak te maken op bepaalde tegoeden.

En hoe gaat het met bankkluisjes?

Een bankkluisje wordt als inactief beschouwd wanneer:

de contractant (of zijn wettige vertegenwoordiger of rechthebbende) zich gedurende 10 jaar niet heeft laten zien;
en hij gedurende die periode geen enkele banktransactie heeft gedaan bij die bank;
en hij gedurende die periode geen enkele keer de kosten voor die kluis heeft betaald.
 

Ook hier zal de bank de contractant (of zijn wettige vertegenwoordiger of rechthebbende) jaarlijks gedurende 5 jaar schriftelijk over de geconstateerde inactiviteit berichten en voor de consequenties waarschuwen.
Is er een periode verstreken van 20 jaar na de laatste betaling van de kosten, dan mag de bank de kluis openen, aan een deurwaarder ter beschikking stellen en zal de inhoud worden geveild. De opbrengst na aftrek van kosten gaat naar de Frans staat en de bank kan voor dit alles niet aansprakelijk worden gesteld.

Op internet: Caisse des dépôts et consignations


Voetnoten:

[1Wanneer het saldo door de soort rekening gedurende een termijn vast staat (niet beschikbaar is), gaat de periode van 5 jaar pas na die termijn in.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

Allesfrans, ook voor:
 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |