allesfrans.com
 
BeginpaginaConsumentConsument in FrankrijkAfter-sales service (service après-vente)
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

After-sales service (service après-vente)

vrijdag 3 juni 2016 , door Hanjo

De reglementering rond klantenservice, in Frankrijk vaak afgekort tot SAV, maakt onderscheid tussen "prestations gratuites", gratis service die voortvloeit uit de commerciële garantie van de leverancier en "prestations payantes de service après-vente", betaalde service na verkoop.

Dit is het vervolg van artikel: Garantie
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 148
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Enkele zaken om niet te vergeten

Betaalde klantenservice is onderhevig aan een contract dat de koper moet zijn overhandigd;
Het begrip "mise en service", in werking stellen van een apparaat omvat verplicht de plaatsing en de controle van de juiste werking;
De verkoper moet een document leveren waarmee de koper zijn voorbehoud kan formuleren bij de aflevering van het apparaat;
De gebruiksinstructies en het eventuele garantiebewijs moeten worden voorgelegd op het moment van levering of ingebruikname;
De consument moet schriftelijk in kennis worden gesteld van de oorzaak van de interventie en de vervangen onderdelen en benodigdheden wanneer een reparatie fortaitair wordt gefactureerd.

Na reparatie werkt het apparaat niet of slecht

De reparateur

maakte een verkeerde diagnose;
bepaalde de oorzaak van de storing, maar voerde de reparatie slecht uit;
voldeed niet aan zijn verplichtingen, omdat hij door het aanvaarden van het apparaat zonder voorbehoud over de resultaten van de reparatie verplicht is het apparaat werkend terug te geven (art 1147 van het burgerlijk wetboek[1]).
Deze voorwaarde vereist dus zowel diagnostische nauwkeurigheid als de kwaliteit van de reparatie.

Zijn de diagnose en reparatie correct uitgevoerd, maar treedt een ander probleem kort na de reparatie op, dan kan de klant de reparateur ervan beschuldigen het apparaat onvoldoende te hebben onderzocht. Had hij de klant over het probleem geïnformeerd, dan was een tweede, aparte reparatie niet nodig geweest.

In dit geval kan de klant een eventuele schadevergoeding vragen. Maar de klant kan de betaling van twee reparaties niet betwisten als beide inderdaad nodig waren en hij dat mondeling had aanvaard.
Een expertise is in sommige gevallen noodzakelijk om het causale verband tussen het probleem en de reparatie vast te stellen.

Het apparaat is niet gerepareerd

De vraag rijst of de reparateur het recht heeft om betaling voor de benodigde werkzaamheden (zoals het demonteren, het onderzoeken en opnieuw monteren van het apparaat) te vragen.

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de reden waarom de reparatie niet werd uitgevoerd:

De reparateur kan de reparatie niet uitvoeren of weigert hem te doen. In dit geval kan hij geen betaling voor het werk eisen, tenzij hij bij de afgifte van het te repareren apparaat expliciet heeft gewaarschuwd voor een forfaitair bedrag voor het onderzoeken van het probleem.
De klant weigert verdere werkzaamheden (te hoge kosten, te lange reparatietijd ...). In dit geval heeft de reparateur recht op een compensatie voor de tijd die hij aan de reparatiewerkzaamheden aan het apparaat besteedde. Een vergoeding voor het maken van de offerte mag niet worden gevraagd, tenzij dit vooraf werd overeengekomen. Deze voorwaarden moeten worden weergegeven op de plaats waar de klant wordt ontvangen.

Het apparaat wordt niet teruggegeven

Een reparateur die een apparaat ter reparatie aanvaardt, heeft een verplichting ten opzichte van de klant (artikelen 1915 en volgende van het burgerlijk wetboek). Hij moet de goederen in bewaring nemen en na de behandeling terug geven. Als dit overdreven lang duurt, kan de klant van hem eisen de goederen binnen een bepaalde tijd terug te geven. Na deze periode kan de klant de goederen terug eisen, desnoods via de rechter: een juge de proximité of het Tribunal d’Instance.

Is de reparateur niet in staat het apparaat te overhandigen (hij is het kwijt), dan is hij aansprakelijk en zal hij de klant moeten compenseren.

Wordt geen overeenstemming bereikt over het bedrag van die compensatie, dan zal een deskundige het bedrag bepalen op basis van het aankoopbedrag rekening houdend met de normale slijtage.

Het apparaat is beschadigd

De reparateur is in gebreke gebleven bij het nakomen van zijn contractuele verplichting (art. 1147 van het burgerlijk wetboek). Door in te stemmen met de reparatie en de acceptatie ervan, bood hij zijn diensten aan, maar ook een verplichting. In deze context bepaalt artikel 1932 van het burgerlijk wetboek dat hij het apparaat in dezelfde toestand moet retourneren als dat hij het ontving.

Als dit niet het geval is en de reparatie het toevertrouwde apparaat verslechterde, moet hij:

hetzij de geleden schade financieel compenseren;
of overgaan tot gratis herstel.

Mogelijkheden tot verhaal

Het versturen van een aangetekende brief met ontvangstbewijs (waarin je de feiten en eisen duidelijk formuleert en zelf een kopie bewaart) is effectiever dan herhaalde mondelinge verzoeken.

Als de verzoeken aan de reparateur geen effect hebben kun je, alvorens justitiële stappen te ondernemen:

bellen met een consumentenorganisatie in jouw omgeving;
stuur de reparateur een "mise en demeure", een ​​"aanmaning" (art. 1146 van het burgerlijk wetboek), dat wil zeggen: geef hem een ​​deadline om zijn verplichtingen na te komen (het uitvoeren van een nieuwe reparatie als de eerste niet op bevredigende wijze werd gedaan of dat je het afgegeven apparaat retour wilt).
Je kunt dit doen per aangetekend schrijven (met ontvangstbewijs) in een duidelijke brief met goed onderbouwde termen.

Indien de reparateur, ondanks de verzoeken, geen gevolg geeft aan jouw eisen, of zijn ontkent en de waarde minder is dan € 10.000, dan kun je terecht bij de rechtbank (Tribunal d’Instance) met een verzoek om bijvoorbeeld een minnelijke schikking voor te stellen. Je hebt de keuze uit verschillende acties:

een regeling, gebruik makend van een bemiddelaar. Zijn diensten zijn gratis, maar hij kan alleen optreden met instemming van alle partijen die bij het overleg aanwezig moeten zijn. Neem contact op met de griffier van de rechtbank.
gebruik maken van de procedure "saisine simplifiée" (vereenvoudigde verwijzing) met een verklaring bij de griffie als het geschil om een bedrag van minder dan € 4.000 gaat.
gebruik maken van een "injonction de faire", een dwangbevel als de handelaar weigert een contractuele verplichting of verbintenis uit te voeren.
een proces aanspannen door de reparateur bij de bevoegde rechter aan te klagen.

Er is een duidelijk onderscheidt tussen de commerciële garantie en de after-sales service-diensten. Deze zijn het onderwerp van een afzonderlijk contract met de consument. De after-sales service heeft betrekking op alle diensten rond de initiële aankoop (bijvoorbeeld de levering of de inbedrijfstelling, die de installatie en controle op de goede werking omvat).

Wanneer de after-sales service kosten met zich meebrengt, moeten deze aan de consument gemeld worden voor en tijdens de aankoop. De verkoper moet bij levering een document verstrekken waarop de koper zijn voorbehoud kan maken bij de levering.

De gebruiksaanwijzing en, indien van toepassing het garantiebewijs moeten op het moment van levering of ingebruikname worden gepresenteerd.

De consument moet schriftelijk in kennis gesteld van de oorzaak van het probleem, van de aard van de interventie en van de vervangen onderdelen en benodigdheden, wanneer deze bij de reparatie forfaitair gefactureerd worden.

Sinds een wet van 17 maart 2014 moeten importeurs en fabrikanten de verkopers informeren over de periode dat essentiële onderdelen van een product beschikbaar blijven. Op het moment dat ze deze informatie verstrekken, verplichten ze zich om iedere verkoper of reparateur (al dan niet bevoegd) binnen twee maanden deze onderdelen te leveren.

Aanvullende informatie

Voetnoten:

[1Code civil

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention