allesfrans.com
 
BeginpaginaJustitie, wetten en regelsJustitieSchuldbekentenis (in ruil voor strafvermindering)
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Schuldbekentenis (in ruil voor strafvermindering)

plaider-coupable

woensdag 13 september 2017 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 17 november 2019

Een schuldbekentenis vooraf, een comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), (die ook wel plaider-coupable genoemd wordt,) voorkomt een proces voor een persoon die de feiten van een zaak toegeeft. Deze procedure wordt voorgesteld door het openbaar ministerie (procureur de la République).

Het vorige artikel in deze rubriek: Recours gracieux of recours hierarchique
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 141
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Voorwaarden met betrekking tot de persoon

Plaider-coupable is alleen van toepassing op een volwassene die een misdrijf toegeeft. Indien de persoon de aangevoerde feiten niet erkent, moet de standaardprocedure worden toegepast.

Voorwaarden met betrekking tot de inbreuk

Plaider-coupable is alleen van toepassing op delicten. Misdaden en overtredingen zijn dus uitgesloten. Bovendien is het niet van toepassing op bepaalde specifieke strafbare feiten:

geweld, bedreigingen, seksueel geweld en onvrijwillige verwondingen die strafbaar zijn gesteld met een gevangenisstraf van 5 jaar of meer
onvrijwillige doodslag
misdrijven in de pers, zoals smaad en laster
politieke delicten, zoals terrorisme.

Voorstel van de officier van justitie

Indien de openbare aanklager na onderzoek van mening is dat een CRPC-procedure de voorkeur verdient boven een proces, zal deze de verdachte op basis van de feiten en na onderzoek oproepen. Laatstgenoemde moet worden bijgestaan door een advocaat.

De officier van justitie stelt de betrokkene voor een bepaalde straf op te leggen indien deze de feiten erkent. Deze sanctie kan zijn:

een geldboete waarvan het bedrag niet hoger mag zijn dan dat van de bij het delict behorende geldboete;
en/of een gevangenisstraf die niet langer mag zijn dan één jaar en niet meer dan de helft van de bij het delict behorende straf.

De openbare aanklager kan ook voorstellen om de bijkomende straf (bijvoorbeeld annulering van het rijbewijs) geheel of gedeeltelijk ten uitvoer te leggen.

Deze sancties kunnen worden opgeschort. Als de openbare aanklager een gevangenisstraf voorstelt, moet hij vermelden of:

de straf onmiddellijk ten uitvoer wordt gelegd (de betrokkene gaat aan het einde van de procedure naar de gevangenis)
de straf wordt aangepast (de persoon zal dan worden gedagvaard voor de rechter van de tenuitvoerlegging van de vonnissen om de modaliteiten van tenuitvoerlegging te bepalen.
Let op: tijdens een gerechtelijk onderzoek kan de onderzoeksrechter ook om een CRPC-procedure verzoeken. In dat geval verwijst hij de zaak terug naar de procureur de la République.

Beslissing van de verdachte

De verdachte heeft vrije toegang tot zijn advocaat voordat hij zijn beslissing bekendmaakt. De verdachte kan het voorstel aanvaarden, afwijzen of om een bedenktermijn van maximaal 10 dagen vragen.

Indien om een bedenktermijn wordt verzocht, kan de officier van justitie besluiten dit voor te leggen aan de vrijheidsrechter (juge des libertés et de la détention) die kan besluiten:

de verdachte onder gerechtelijk toezicht te plaatsen
een elektronische armband te verplichten
de verdachte in voorarrest in hechtenis te nemen.
Een dergelijke detentie is alleen mogelijk als een van de voorgestelde straffen gelijk is aan of langer dan twee maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf en de openbare aanklager heeft verzocht om onmiddellijke tenuitvoerlegging ervan.

In dergelijke gevallen moet de betrokkene binnen 10 tot 20 dagen na de beslissing van de vrijheidsrechter opnieuw voor de openbare aanklager verschijnen.

Wanneer het voorstel wordt aanvaard, moet de openbare aanklager de zaak voor een proefzitting voorleggen aan de voorzitter van de strafrechter.
Wordt het voorstel geweigerd, dan moet de openbare aanklager de zaak voor een klassiek proces voor de strafrechtbank brengen.

Certificeringshoorzitting

De rechter-president hoort de verdachte en zijn advocaat.

De rechter kan besluiten het voorstel van de openbare aanklager te valideren (homologuer) of te weigeren. Het kan het niet wijzigen of aanvullen. De hoorzitting is openbaar. De hoorzitting en uitspraak van de voorzitter moeten op dezelfde dag plaatsvinden.

Wanneer de rechter het voorstel valideert, stelt deze een ordonnance d’homologation op. Dit is het document dat de overeenkomst valideert. Het heeft dezelfde waarde als een conventionele uitspraak.

Het bevel moet ter kennis worden gebracht van de betrokkene, die vervolgens 10 dagen ("10 jours francs") de tijd heeft om beroep in te stellen. Het Hof van Beroep kan geen zwaardere straf opleggen dan die welke ter terechtzitting is bepaald.

Wanneer de rechter het voorstel niet steunt, dan moet de openbare aanklager de zaak voor een klassiek proces voor de strafrechtbank brengen.

Vergoeding van het slachtoffer

Het slachtoffer moet onverwijld in kennis worden gesteld van de uitvoering van de procedure.

Een CCPR belet niet dat het slachtoffer schadevergoeding kan krijgen. De persoon kan een burgerlijke vordering instellen en schadevergoeding eisen tijdens de proefzitting.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Strafblad

  Het strafregister bevat de strafrechtelijke veroordelingen van een persoon.

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

Allesfrans, ook voor:
 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention