allesfrans.com
 
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenOverige belastingenRedevance d’archéologie préventive (RAP)
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Redevance d’archéologie préventive (RAP)

donderdag 8 februari 2018 , door Hanjo

Naast de Taxe d’aménagement kun je bij bouw- en verbouwwerkzaamheden worden geconfronteerd met een tweede heffing.

Het vorige artikel in deze rubriek: Omroepbijdrage
Beoordeling:
Bezoeken: 148
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Voor de financiering van archeologische diagnoses moet een openbare of particuliere persoon die van plan is ondergrondse werkzaamheden uit te voeren, een "preventief archeologisch bijdrage" betalen. De betaling van deze heffing en de berekening ervan is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden.

Betroffen werkzaamheden

De RAP is van toepassing wanneer een vergunning of voorafgaande verklaring vereist is

De RAP is verschuldigd voor werkzaamheden waarvoor een vergunning (permis de construire en permis d’aménagement) of een voorafgaande aangifte (déclaration préalable) overeenkomstig de stedenbouwkundige wetgeving vereist is.

 • Alle regels op een rij
  Een artikel in onze rubriek > Bouwen en verbouwen > Regels

  In dit artikel geven we een overzicht van de regels, documenten en vergunningen tijdens de verschillende fasen van een (ver-)bouwproject.

Er zijn twee voorwaarden nodig:

ofwel is er sprake van bouw, herbouw of uitbreiding, van installaties of aanleggingen van welke aard dan ook waarvoor een vergunning vereist is;
er is een impact op de ondergrond (ongeacht de diepte).
 

De RAP vindt zijn toepassing op de datum:

de afgifte van een bouw- of ontwikkelingsvergunning (permis d’aménagement) of wijzigingsvergunning;
het ontstaan van een stilzwijgende toestemming om te bouwen of ontwikkelen;
het besluit om geen bezwaar te maken tegen een déclaration préalable;
het verslag waarin de voltooiing van constructies wordt geregistreerd die zonder vergunning of in strijd met de voorschriften zijn uitgevoerd.
Werkzaamheden met impactstudie of met uitgravingen

De RAP moet worden uitgevoerd voor werkzaamheden die aanleiding geven tot effectstudies of uitgravingen waarvoor een voorafgaande melding vereist is.

Voorwaarde is dat de vloeroppervlakte van het werk gelijk is aan of groter is dan 3.000 m². Dit betreft bijvoorbeeld steengroeven, wegen, spoorwegen en kanalen.

De RAP vindt zijn toepassing:

voor werken die aanleiding geven tot een impactstudie, met uitzondering van gecoördineerde ontwikkelingszones, de handeling die, eventueel na een openbaar onderzoek, beslist over de uitvoering van het project en de juiste werkwijze bepaalt;
voor andere graafwerkzaamheden, het indienen van de voorafgaande melding. Bij gesplitste bouwwerken is de oppervlakte van het terrein die van het gehele werkgebied.

Vrijstelling

Werkzaamheden waarvoor voorafgaande toestemming of melding vereist is

Bepaalde ontwikkelingen en gebouwen zijn vrijgesteld van de heffing:

huisvesting en woonruimte gefinancierd met een prêt locatif aidé d’intégration (PLAI);
werkzaamheden die niet van invloed zijn op de kelderverdieping: het optrekken van een bestaand gebouw, het bebouwen van de grond zonder fundering of grondwerken (reconstructie op bestaande funderingen, staanplaatsen voor tenten, caravan en mobiele vrijetijdsverblijven op een kampeerterrein of zonnepaneel bevestigd aan de grond of buitenparkeerplaats, zonder grondwerken...);
landbouwbedrijfsruimten: kassen, productie en opslag van gewassen en uitrusting, maneges, verwerkings- en verpakkingsruimten voor landbouwproducten in het bijzonder;
gebouwen die zijn toegewezen aan een openbare dienst of nutsbedrijf;
herbouw binnen 10 jaar na sloop of vernietiging, onder bepaalde voorwaarden op dezelfde manier herbouwd;
ontwikkelingsprojecten die worden voorgeschreven door een plan ter voorkoming van te voorziene natuurlijke, technologische of mijnbouwrisico’ s;
bouwwerken met een oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 5 m².
 

Bovendien is de vergoeding niet verschuldigd:

wanneer het terrein reeds een archeologische ingreep heeft ondergaan.
Om aanspraak te maken op vrijstelling, moeten bewijsstukken al bij de aanvraag of melding worden ingediend.
Sinds 2013 is de bouw van een eengezinswoning door een natuurlijke persoon (zelfbouw) niet langer vrijgesteld.

Werkzaamheden met impactstudie of afgraving

Voor werken die aanleiding geven tot effectstudies of afgravingen waarvoor een voorafgaande melding vereist is, zijn die benodigd voor landbouwwerkzaamheden of voor het voorkomen van natuurrampen vrijgesteld.

Berekening oppervlakte

Bij een bouwvergunning of melding

Het gebied, dat als basis wordt gebruikt voor de berekening van de belasting, is de som van de gesloten en overdekte vloeroppervlakken, onder een plafondhoogte van meer dan 1,80 m, inclusief funderingen (werkzaamheden die van invloed zijn op de kelderverdieping), berekend uit de binnenzijde van de kale gevel.

Daarvan moet worden afgetrokken:

de dikte van de buitenmuren;
trap- en liftopeningen.
 

De belastbare oppervlakte (surface taxable) omvat:

alle gebouwen (met inbegrip van zolder, berging, kelder, garage, indien deze meer dan 1,80 m hoog zijn onder het plafond);
en de annexes (met name tuinhuisjes).
 

De belastbare oppervlakte omvat niet een open bouwwerk (open naar buiten toe met een beperkte gevelwand, bv. pergola of prieel) of een open installatie (bv. terras). Anderzijds is een overdekte, omsloten veranda met fundering belastbaar.

Hoewel bepaalde constructies van de belastbare oppervlakte zijn uitgesloten (bv. openluchtzwembad), zijn zij niettemin onderworpen aan een forfaitaire belasting.

Andere werkzaamheden

De oppervlakte waarop de berekening is gebaseerd is het vloeroppervlak van het werk gelijk aan of groter dan 3.000 m². Het gaat om:

het vloeroppervlak van de werkzaamheden die nodig zijn voor de uitvoering van de installaties waarvoor vergunning is verleend voor installaties en werken waarvoor een vergunning vereist is, voorafgegaan door een effectbeoordeling;
de oppervlakte op de grond van de werkzaamheden die nodig zijn voor de uitvoering van de installaties en werken waarvoor geen vergunning vereist is, welke werkzaamheden moeten worden voorafgegaan door een effectbeoordeling op basis van het dossier dat met het oog op een eventuele diagnose moet worden ingediend;
de oppervlakte van het gebied waarop het diagnoseverzoek betrekking heeft;
de vloeroppervlakte van het werk waarvoor een voorafgaande melding vereist is.
Het belastbare gebied mag niet worden verward met het recht van doorgang, bewoonbaar gebied of vloeroppervlak dat de planningsformaliteiten (bouwaanvraag en melding) en de drempel om een beroep te doen op een architect bepaalt.

Berekening van de belasting

De berekening van de RAP gebeurt afhankelijk van de aard van het werk:

door het directoraat gebieden (DDT of DDTM) in het geval van werken waarvoor een vergunning of voorafgaande melding vereist is;
door de prefect van de regio of het regionale directoraat voor culturele zaken (Drac) voor de overige werken.
 

Voor projecten waarvoor een vergunning vereist is (permis de construction of permis d’aménagement) of een melding op grond van de wet op de stedenbouw, komt het tarief overeen met 0,40% van de forfaitaire waarde van het onroerend goed, die elk jaar wordt gedisconteerd.

Evenals bij de taxe d’aménagement geldt een korting van 50 % op de forfaitaire waarde voor de eerste 100 m² van de volgende panden:

woonverblijven die een hoofdverblijf vormen;
huisvestings- en accommodatiepanden en hun bijgebouwen, gebouwd met een sociale huurlening (PLUS, PLS, of PSLA);
gebouwen waarin economische activiteiten worden ondergebracht.
Voor een openluchtzwembad bedraagt de vaste prijs € 200 per m² zwembad.
 
Voorbeeld van berekening van een hoofdverblijf van 120 m² in 2016 buiten Île-de-France:
100 m² x (701 x 50%) x 0,40% = € 140,20
20 m² x 701 x 0,40% = € 56,08
€ 140,20 + € 56,08 = € 196,28

Voor projecten die ter effectbeoordeling worden ingediend, wordt de RAP berekend door een jaarlijks geïndexeerd tarief per m² toe te passen op de vastgestelde index van de bouwkosten. De prijs was in 2017 € 0,53/m².

Tarief per vierkante meter
  Buiten Île-de-France In Île-de-France
  2016 2017 2016 2017
Project met bouwvergunning of melding 701 x 0,40% = € 2,80 705 x 0,40% = € 2,82 795 x 0,40% = € 3,18 799 x 0,40% = € 3,20
Overige projecten € 0,53 € 0,53 € 0,53 € 0,53

Betaling

Het departementale (of regionale) directoraat Overheidsfinanciën (DDFIP of DRFIP) stuurt ongeveer twaalf maanden na de afgifte van de bouwvergunning, de stilzwijgende vergunning, het besluit tot niet-aankondiging of het verslag waarin de voltooiing van het werk wordt geregistreerd een kennisgeving van oplegging. De aanslag moet in één keer worden betaald.

Als het project wordt opgegeven, is het mogelijk om door het opzeggen van de bouwvergunning kwijting van de RAP te verkrijgen. Vervolgens moet contact worden opgenomen met de gemeente om een verklaring te verkrijgen waarin de stopzetting van het project wordt vastgelegd en dat vervolgens moet worden toegezonden aan de DDT.

 

Lees ook:
Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention