allesfrans.com

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

 • De taal van de Franse jeugd (2)

  De taal is constant in ontwikkeling. Bij de ene taal gaat dat sneller dan bij de andere, maar vooral de taal die de jeugd gebruikt, kent dagelijks nieuwe woorden en  (...)

 • De postbode komt niet elke dag langs. Wat kun je doen?

  Je ziet de postbode maar enkele keren per week langs rijden. Wat kun je doen?

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

  
BeginpaginaWerk en inkomenArbeidswetgevingVerplichtingen inzake gelijke kansen bij onderhandelingen en overleg binnen (...)

Verplichtingen inzake gelijke kansen bij onderhandelingen en overleg binnen een onderneming

zaterdag 10 maart 2018 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 2 september 2018

De economische en sociale gegevensbank (BDES) bevat een nieuw hoofdstuk over de gelijkheid van vrouwen en mannen op het werk.

Het vorige artikel in deze rubriek: Solde de tout compte
Beoordeling:
Bezoeken: 29
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS
De diagnose en analyse van de vergelijkende situatie van vrouwen en mannen voor elk van de beroepscategorieën van het bedrijf, met betrekking tot aanwerving, opleiding, promotie, kwalificatie, classificatie, omscholing of bijscholing, arbeidsvoorwaarden, veiligheid en gezondheid op het werk, effectieve beloning en de relatie tussen beroepsactiviteit en privéleven.
De analyse van de verschillen in salaris en loopbaanontwikkeling naar leeftijd, kwalificaties en anciënniteit.
De veranderingen in de bevorderingspercentages van vrouwen en mannen door beroepsactiviteit in de onderneming.
Het aandeel vrouwen en mannen in de raad van bestuur.

Dit deel van de BDES vormt de basis voor de jaarlijkse raadpleging van de Europese Commissie over het sociaal beleid van de onderneming (met name de gelijkheid op het werk) en de onderhandelingen over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen op het werk en de kwaliteit van leven op het werk.

Het verslag over de vergelijkende situatie van vrouwen en mannen in de onderneming (ondernemingen met ten minste 300 werknemers) en het verslag over de economische situatie van onderneming (ondernemingen met minder dan 300 werknemers) zijn nu in de BDES opgenomen.

Wanneer een bedrijf 20 tot 49 werknemers heeft, kan een diagnose van professionele gelijkheid laten uitvoeren. Deze gratis diagnose maakt het mogelijk om eventuele ongelijkheden tussen vrouwen en mannen aan het licht te brengen.

Bedrijven met 300 of meer werknemers moeten binnen de ondernemingsraad een commissie voor professionele gelijkheid instellen. Deze commissie is met name verantwoordelijk voor de voorbereiding van de beraadslagingen over het verslag over de vergelijkende situatie van mannen en vrouwen.

Onderhandelingen over professionele gelijkheid in het bedrijf

In bedrijven waar één of meer vakbondsafgevaardigden zijn aangesteld, moet de werkgever jaarlijks:

een onderhandeling over beloning, werktijden en het delen van toegevoegde waarde in de onderneming uitvoeren. Deze onderhandelingen omvatten onderhandelingen over de feitelijke lonen en toezicht op de uitvoering van maatregelen om salarisverschillen en loopbaanontwikkelingsverschillen tussen vrouwen en mannen weg te werken;
onderhandelingen over de gelijkheid van mannen en vrouwen in het beroepsleven en de kwaliteit van leven op het werk uitvoeren.

Wanneer er geen collectieve overeenkomst is waarin deze maatregelen zijn opgenomen (artikel L. 2242-8 van het arbeidswetboek), moet de werkgever een actieplan opstellen dat bij de bestuursinstantie moet worden ingediend. De werkgever dient een overzicht van dit actieplan op te stellen, bekend te maken aan de werknemers door middel van op de werkplek geplaatste affiches, ter beschikking te stellen van eenieder die daarom verzoekt en te publiceren op de website van de vennootschap, indien aanwezig.

Bovendien moeten de jaarlijkse onderhandelingen over de feitelijke lonen (geïntegreerd in de jaarlijkse onderhandelingen over beloning, arbeidstijd en verdeling van de toegevoegde waarde) ook de programmering omvatten van maatregelen om loonverschillen en loopbaanverschillen tussen vrouwen en mannen weg te werken.

Sancties

Indien er geen collectieve overeenkomst of actieplan inzake gelijke kansen bestaat of indien de tekst niet in overeenstemming is met de richtlijn, dient de onderneming binnen 6 maanden de situatie recht te zetten. Na afloop van deze termijn bepaalt de overheid of aan de onderneming een sanctie moet worden opgelegd, rekening houdend met de door de onderneming geleverde inspanningen en de verstrekte uitleg. In dat geval bepaalt de overheid de boete (maximaal 1% van de loonsom per maand vertraging).

Principe van het contract voor arbeidsmix en professionele gelijkheid

De staat verleent steun aan ondernemingen die zich in belangrijke mate inzetten voor de gelijkheid op het werk of de ontwikkeling van een mix van banen door middel van maatregelen voor bewustmaking, aanwerving, opleiding, promotie en verbeteringen.

Zo staat het contract voor gemengd werk en gendergelijkheid op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld open voor bedrijven zonder drempelvoorwaarden voor werknemers, om een voorbeeldig actieplan voor gendergelijkheid op de arbeidsmarkt of maatregelen ter verbetering van de mix van banen te helpen financieren. Dit contract heeft tot doel de diversificatie van de werkgelegenheid voor vrouwen en hun promotie binnen het bedrijf te bevorderen om de genderongelijkheid tussen vrouwen en mannen te verminderen.

Dit contract kan met name bijdragen aan de financiering van maatregelen voor opleiding en aanpassing van banen in beroepen waar mannen de meerderheid vormen.

De subsidiabele acties moeten erop gericht zijn bij te dragen tot de gelijkheid van vrouwen en mannen op het werk of bij te dragen aan de ontwikkeling van een mix van banen door middel van bewustmaking, aanwerving, opleiding, bevordering of verbetering van de arbeidsomstandigheden.

De kosten voor de uitvoering van de subsidiabele acties worden gedeeltelijk door de staat gedragen. De bedragen van de staatssteun zijn als volgt:

50% van de investeringskosten voor materieel in verband met de wijziging van de organisatie en de arbeidsomstandigheden;
50% van de kosten van opleidingsmaatregelen of communicatie- of bewustmakingskosten voor gelijke kansen op het werk;
30% van de vergoedingskosten voor werknemers die een opleiding ontvangen in het kader van en tijdens de uitvoering van het plan voor gelijke kansen.

De overeenkomst kan pas worden gesloten na het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst met voorbeeldige acties ten gunste van de gelijkheid in werkgelegenheid of de goedkeuring van een of meer maatregelen ter bevordering van het combineren van banen. De werknemers die profiteren van de ondernomen acties zijn werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd van ten minste 6 maanden of met een tijdelijke aanstelling van ten minste 6 maanden.

 • Professionele gelijkheid
  Een artikel in onze rubriek > Werk en inkomen > Arbeidswetgeving

  Het beginsel van gelijkheid van mannen en vrouwen op het werk komt tot uiting in verschillende stadia van de arbeidsverhouding.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Bron:

- ooreka.fr

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

Allesfrans, ook voor:
 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |