allesfrans.com
 
BeginpaginaWebsite AllesFransBijdragen van lezersTerugvorderen van CSG/CRDS
 
Deze informatie kan verouderd zijn!
Bijdragen van lezers van deze website.

Terugvorderen van CSG/CRDS

vrijdag 13 april 2018 , door Evert, Hanjo

Na de nasleep van het arrest De Ruyter en de reparatiewetgeving die per 1 januari 2016 door Frankrijk werd ingevoerd, is er een nieuwe situatie ontstaan door een uitspraak van het Tribunal Administratif in Straatsburg. Daarin staat dat de Franse reparatiewetgeving ondeugdelijk is.

Beoordeling:
2 stemmen
Bezoeken: 1.125
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Frankrijk werd in 2015 door de EU op de vingers werd getikt over de heffing van sociale lasten over de gerealiseerde meerwaarde van niet-ingezetenen (zie artikel: Plus-value: Frankrijk krijgt tik op de vingers).
Diversen hoopten de ingehouden sociale lasten (CSG en CRDS) terug te krijgen (zie artikel Plus-value: het loket voor terugbetaling is open!).
Frankrijk voerde met spoed een wetgeving door die per 1 januari 2016 alsnog deze heffing rechtvaardigde.

Huidige situatie

Nu heeft het Tribunal Administratif in Straatsburg beslist dat deze Franse reparatiewetgeving ondeugdelijk is. Dit houdt in dat alsnog restitutie van de sociale heffingen kan worden gevraagd indien:

 • je grenswerker bent, in Frankrijk woont maar onder het sociale zekerheidsstelsel valt van een ander Europees land waar je werkzaam bent (een Lidstaat van de Europese Unie of Zwitserland);
 • je niet-ingezetene bent en woont en werkt in een andere land van de Europese Unie (inclusief het VK vóór de Brexit) of Zwitserland. Je valt onder de sociale verzekeringen in dat land en hebt plus-value gerealiseerd bij de verkoop van een onroerend goed in Frankrijk of je hebt huurinkomsten ontvangen in Frankrijk.

In deze gevallen kan je restitutie vragen van de sociale heffingen die in Frankrijk over inkomsten geheven zijn. Maar let op! Er zijn uiterste data voor het verzoek om restitutie:

Plus value over onroerend goed Huur- en andere vermogensinkomsten
jaar verkoop uiterste datum verzoek jaar inkomsten jaar aanslag uiterste datum verzoek
2016 31/12/2018 2015 2016 31/12/2018
2017 31/12/2019 2016 2017 31/12/2019
2018 31/12/2020 2017 2018 31/12/2020

Je kunt daarvoor online de hulp inroepen van een advocatenkantoor in Straatsburg dat daarvoor een speciaal Nederlandstalig deel op haar website maakte.

Je kunt ook gebruik maken van een modelbrief die je onder het tabblad Modelbrief in dit artikel vindt.

 • Niet residenten van Frankrijk die de lasten over de plus-value willen terugvorderen richten zich tot het Centre d’Impots non residents (zoals in de modelbrief).
 • Residenten van Frankrijk die een tweede huis met winst hebben verkocht richten het aan het belastingkantoor in het departement waarin het verkochte huis zich bevindt.
 • Voor andere soorten vermogens inkomsten b.v. lijfrentes gaat je brief naar de inspecteur van de SIP waaronder je ressorteert. Pas de tekst dan enigszins aan en noemt in plaats van de plus value de soort inkomsten waarvoor je bent aangeslagen. Hier dus een mogelijk voorbeeld.
Voeg het bewijs dat je aan het sociale stelsel van een ander EU land bent onderworpen toe (S1 of verklaring van de CPAM).

Modelbrief

Achternaam en voornaam
Adres
N° fiscal : je belastingnummer
Adresse e-mail : je e-mailadres
Service des Impôts des Non-Résidents
TSA 10010 10, rue du Centre
93465 Noisy-Le-Grand Cedex
 

Woonplaats, le datum

 

RECOMMANDE AR

 

Objet : Demande de restitution des cotisations CSG-CRDS – Réclamation contentieuse – Année jaartal

 

A l’attention du Responsable du Service des Impôts des particuliers non-résidents

 

Madame, Monsieur
J’ai reçu un avis d’imposition au titre de l’année jaar concernant les revenus de l’année belastingjaar en date du datum aanslag, dont copie est jointe en annexe, indiquant que j’ai réalisé des revenus fonciers nets ou une plus-value immobilière de bedrag inkomsten en jaar inkomsten.
Au titre de chacune de(s) année(s) jaar/jaren, des prélèvements sociaux de bedrag CSG € pour la CSG, bedrag CRDS € pour la CRDS et bedrag solidarité € pour le prélèvement de solidarité ont été réalisés, soit un total de totaal soc.lasten € auxquels vient s’ajouter un impôt sur le revenu de ink.belasting €, le cumul étant payé par betaalwijze à la Direction générale des Finances publiques le betaaldatum.
J’ai l’honneur de contester le bien-fondé de ces prélèvements sociaux pour les motifs suivants.
De tels prélèvements sociaux ont été jugés contraires aux directives européennes par la Cour de Justice de l’Union Européenne et le Conseil d’État. A partir de 1 janvier 2016 ces prelevements sont de nouveau appliques par votre service vu le fait que ces prelevements ne sont plus attribuees a l’assurance maladie. Neanmois le 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Strasbourg (TA) a repris la JurisPrudence (JP) de la Cours de Justice de l’Union Européenne (CJUE). Il a juger qu’en vertu du principe d’unicité de la législation sociale, les Français non affiliés au régime obligatoire de la sécurité sociale et soumis intégralement aux prélèvements sociaux dans leur pays de résidence ne peuvent être assujettis en France à la CSG, CRDS, le prélèvement social, la contribution additionnelle au prélèvement social et le prélèvement de solidarité. Le TA confirme que le raisonnement de la CJUE s’applique tant aux prélèvement sur les revenus de remplacement qu’à ceux sur les revenus du capital. Il est indifférent que la contribution soit qualifiée d’impôt ou seulement marginalement affectée au financement de la sécurité sociale, dès lors que persiste un « lien direct et suffisamment pertinent avec certaines branches de sécurité sociale telles qu’elles sont énoncées aux articles 3 et 70 du règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004 ».
Pour le TA, la JP est suffisamment claire pour qu’il n’y ait pas lieu de renvoyer une question préjudicielle à la CJUE. Pour ma part, je ne bénéficie pas de la protection sociale du système français de sécurité sociale et je ne saurais donc être assujetti à des prélèvements sociaux qui n’ont d’autre finalité que le financement d’une protection sociale dont je ne peux bénéficier. Je suis affilié au régime de protection sociale de land comme en attestent les documents joints en annexe.
En outre, je n’exerce pas d’activité professionnelle sur le territoire français. Au vu de tout ce qui précède, il vous est demandé le dégrèvement des prélèvements sociaux litigieux, et la restitution de la somme de gevorderd bedrag € assortie des intérêts moratoires.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Responsable du SIP, à l’assurance de ma considération distinguée.

 

Handtekening

 


Nederlandse vertaling

Achternaam en voornaam
Adres
/ Belastingnummer: je belastingnummer
E-mailadres: je e-mailadres
Belastingdienst niet-ingezetenen
TSA 10010 10, rue du Centre
93465 Noisy-Le-Grand Cedex
 

Woonplaats, datum

 

AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING

 

Betreft: Verzoek om teruggaaf van CSG/CRDS-bijdragen - Claim in rechte - Jaar jaartal

 

Ter attentie van het hoofd van de afdeling belasting van niet-ingezetenen

 

Mevrouw, mijnheer,

Ik heb een aanslagbiljet voor het jaar jaar ontvangen met betrekking tot inkomsten voor het jaar belastingjaar gedateerd datum aanslag, waarvan een kopie is bijgevoegd, om aan te geven dat ik een netto vastgoedopbrengst of een meerwaarde van € bedrag inkomsten in jaar inkomsten heb gerealiseerd. Voor elk jaar jaar/jaren, sociale bijdragen van € bedrag CSG voor de CSG, bedrag CRDS € voor de CRDS en bedrag solidarité € voor de solidariteitsheffing, d.w.z. in totaal totaal soc.lasten € waaraan een inkomstenbelasting van ink.belasting € wordt toegevoegd, een totaal dat op betaaldatum per betaalwijze werd betaald aan het Directoraat-generaal Overheidsfinanciën.
Ik heb de eer de geldigheid van deze sociale bijdragen te betwisten om de volgende redenen.
Het Hof van Justitie van de Europese Unie en de Raad van State hebben dergelijke sociale bijdragen in strijd geacht met Europese richtlijnen. Vanaf 1 januari 2016 worden deze heffingen weer door uw dienst toegepast, aangezien deze heffingen niet langer worden toegerekend aan de zorgverzekering.
Op 11 juli 2017 heeft het Administratief Hof van Straatsburg (TA) de Jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie (EHvJ) overgenomen. Het Hof oordeelde dat Franse onderdanen die niet zijn aangesloten bij het stelsel van verplichte sociale zekerheid en die in het land waar zij wonen alle sociale bijdragen moeten betalen, op grond van het beginsel van eenheid van de sociale wetgeving niet in Frankrijk kunnen worden onderworpen aan de CSG, de CRDS, de sociale bijdrage, de aanvullende bijdrage aan de sociale bijdrage en de solidariteitsbijdrage. De TA bevestigt dat de redenering van het EHvJ van toepassing is op zowel de vervangende inkomstenbelasting als de vermogensbelasting. Het doet niet ter zake of de bijdrage als een belasting wordt aangemerkt dan wel slechts marginaal voor de financiering van de sociale zekerheid wordt bestemd, zolang "een rechtstreekse en voldoende relevante band met bepaalde takken van de sociale zekerheid als bedoeld in de artikelen 3 en 70 van Verordening (EG) nr. 883/2004 van 29 april 2004 blijft bestaan". Voor de technische bijstand is de gezamenlijke programmering voldoende duidelijk dat het niet nodig is een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie voor te leggen.
Persoonlijk geniet ik geen sociale bescherming van het Franse socialezekerheidsstelsel en daarom kan ik niet onderworpen worden aan sociale bijdragen die geen ander doel hebben dan de financiering van een sociale bescherming die ik niet kan genieten.
Ik ben aangesloten bij het stelsel van sociale bescherming van land zoals blijkt uit de bijgevoegde documenten. Bovendien oefen ik geen enkele beroepsactiviteit uit op Frans grondgebied.
Gelet op het voorgaande wordt u verzocht de litigieuze socialezekerheidsbijdragen te verminderen en het bedrag van € gevorderd bedrag, vermeerderd met vertragingsrente, terug te betalen.

 

Handtekening

 

We zijn benieuwd naar het verloop van deze procedure en ontvangen graag van betrokkenen een verslag van hun ervaringen via het forum bij dit artikel (reacties).

Ook voor verdere vragen of opmerkingen staat dit forum ter beschikking!

 

Reacties
Hieronder 8 bijdragen
 • Terugvorderen van CSG/CRDS 20 november 2019 11:41, door hugelier jean-pierre

  heb bericht ontvangen dat mijn dossier goedgekeurd is met bedrag teruggave. aangetekend dossier opgestuurd einde juni 2018. nu afwachten wanneer bedrag teruggestort zal worden? daarop kon geen antwoord gegeven worden.

 • Terugvorderen van CSG/CRDS 21 oktober 2019 16:01, door jan van zijl

  Vandaag aangetekend het verzoek om teruggave van bij verkoop van onze 2e woning in 2018 betaalde sociale lasten verstuurd naar Noisy-Le-Grand.
  Als bijlagen heb ik bijgevoegd:
  Formulier 2048-IMM-SD ( Declaration de plus-value,opgesteld door de notaris in Frankrijk.
  Verklaring( attestation) van de Sociale verzekeringsbank in het Frans voor mij en mijn echtgenote,waarbij verklaard wordt dat wij jaarlijks AOW krijgen uitgekeerd ( Pension de vieillesse ).
  Ik ben er niet zeker van of deze verklaring er toe doet bij de Franse fiscus, maar baat het niet,schaadt het niet ?
  Ook bijgevoegd de definitieve aanslagen inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen 2018 van mij en mijn echtgenote, met een toelichting in het Frans:
  Je vous fais parvenir ci-joint les avis definitifs d’imposition fiscale pour mon epoux et pour moi-meme pour le annee 2018, avis dont il ressort que nous payons les primes sociales et qui prouve donc notre affiliation sociale aux Pays-Bas. vous trouverez cette mention au recto et au verso des avis dímposition sous la rubrique "Inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen " . ( Impot sur le revenu et cotisation assurances sociales).
  En nu maar even afwachten op bericht van ontvangst, ik kan het volgen via track en trace van Post.nl.
  Vriendelijke groet
  Jan van Zijl

 • Terugvorderen van CSG/CRDS 21 oktober 2019 08:40, door hugelier jean-pierre

  documenten nodig voor het dossier aangetekend opsturen:
  brief teruggave
  documenten aankoop
  copie identiteitskaart
  attest pensioen of loonfiche
  attest lid mutualiteit
  gegevens van uw bankinstelling
  alles van beiden indien koppel en in het frans opgesteld.
  adres in frankrijk waar ze correspondentie indien nodig kunnen toesturen (wet R*197-5)
  als u met een advokaat in frankrijk werkt niet nodig.

  mijn dossier is nu na enkele maanden in behandeling bij de juridische dienst. bij navraag tot nu toe hebben ze nog niet bevestigd dat het kompleet is en voor terugbetaling kunnen ze er termijn geen opplakken omdat ze er veel hebben.

  wij hebben reeds verscheidene keren moeten mailen en telefoneren in het frans.

 • Terugvorderen van CSG/CRDS 19 september 2019 18:01, door hugelier jean-pierre

  bij het afhandelen van mijn teruggave csg/crds vraagt de juridische dienst mij het artikel R*197-5 toe te passen dat wil zeggen een persoon en adres in Frankrijk aan te duiden om daar tijdelijk een domicilie te vestigen voor de duur van de procedure. daar zal alle correspondentie mee gebeuren? heeft er iemand ervaring met dit artikel uit 1993 of is dit te omzeilen. het kan mits het aanstellen van een advocaat.

 • Terugvorderen van CSG/CRDS 21 juni 2019 13:35, door j van zijl

  LS,
  Hoe kom ik aan een document dat bewijst dat ik ben aangesloten bij het stelsel van sociale verzekeringen van Nederland, zolas gevraagd wordt door de Franse belastingdienst niet-ingezetenen. Kan ik dat aanvragen bij de belastingdienst in Nederland? In de voorbeeldbrief wordt gesproken over bewijs S1 of verklaring van de CPAM,maar daar kan ik niets mee.
  Vriendelijke groeten
  Jan van zijl

 

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

Allesfrans, ook voor:
 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention