allesfrans.com
 
BeginpaginaWerk en inkomenArbeidswetgevingWerkonderbreking door ziekte
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Werkonderbreking door ziekte

maandag 23 april 2018 , door Hanjo

Bewerkt op donderdag 18 oktober 2018

Als je niet kunt werken door ziekte, moet je altijd een arts raadplegen. Ongeacht hoe lang jouw arts je heeft voorgeschreven met werken te stoppen, binnen 48 uur moet je de kennisgeving van de werkonderbreking naar jouw ziekenfonds sturen. Aan het einde kunnen medische controles worden gepland om je zo goed mogelijk voor te bereiden op de hervatting van de activiteiten.

Het vorige artikel in deze rubriek: Werken tijdens je vakantie
Beoordeling:
Bezoeken: 91
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS
Omdat jouw gezondheidstoestand dit vereist, heeft de arts een werkonderbreking voorgeschreven. Je moet dan bepaalde formaliteiten vervullen:

Stuur het bericht van werkonderbreking binnen 48 uur op

Jouw arts heeft je een driedelige melding van werkonderbreking gegeven. Na het invullen van het formulier moet je dit binnen 48 uur verzenden:

De delen 1 en 2 gaan naar de medische dienst van jouw ziekenfonds;
Deel 3 is voor jouw werkgever of, als je werkloos bent, voor het Pôle emploi-agentschap.
Als je je niet aan deze 48-uurs termijn houdt, zal het ziekenfonds je op de hoogte stellen van de vertraging en je op de hoogte brengen van de boete die je riskeert als een nieuwe late verzending wordt vastgesteld binnen 24 maanden na de datum van voorschrift van deze werkonderbreking.

Bij herhaalde te late verzending wordt het bedrag van de verschuldigde daguitkeringen voor de periode tussen de datum van verjaring van de beslissing en de datum van verzending met 50% verminderd, tenzij je in het ziekenhuis wordt opgenomen of als je kunt bewijzen dat het voor jou onmogelijk was om deze termijn van 48 uur na te leven. Als het ziekenfonds na de einddatum van de werkonderbreking het bericht van werkonderbreking ontvangt, ontvang je geen vergoeding.

Je arts moet de medische reden van de werkonderbreking vermelden op deel 1 van de kennisgeving bestemd voor de raadgevend geneesheer van de medische dienst van het ziekenfonds. Deze reden staat niet in deel 2 voor de administratieve diensten van het ziekenfonds, noch in deel 3 voor je werkgever of Pôle emploi-agentschap.

De gedematerialiseerde melding

De arts kan ook een gedematerialiseerde werkonderbreking aanbieden: dankzij jouw Carte Vitale en met jouw toestemming stuurt hij de delen 1 en 2 van de melding van werkonderbreking op een volledig veilige manier online naar de medische dienst van het ziekenfonds. Alleen deel 3 wordt naar de werkgever of Pôle emploi gestuurd.

Als je werknemer bent, is jouw werkgever verplicht om een salarisverklaring op te stellen en deze onmiddellijk naar het ziekenfonds te sturen. Aan de hand van deze verklaring wordt jouw dagvergoedingen berekend en uitbetaald wanneer je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.

Als je werkloos bent, stuur je de volgende documenten naar het ziekenfonds:

salarisstroken over de laatste 3 maanden (of de laatste 12 maanden in geval van seizoensgebonden of niet-onderbroken activiteit) voorafgaand aan het einde van de arbeidsovereenkomst;
indien van toepassing, het bericht van toelating tot Pôle emploi en het laatste statusrapport.

Houd je aan de tijden dat je in huis moet zijn

De arts moet op de kennisgeving van werkonderbreking aangeven of je je huis tijdens de werkonderbreking al dan niet mag verlaten.

Wanneer dit wordt toegelaten, moet je van 9:00 tot 11:00 uur en van 14:00 tot 16:00 uur thuis blijven, behalve bij medische behandelingen of onderzoeken. Je bent verplicht om deze uren van aanwezigheid thuis te respecteren tijdens de werkonderbreking (inclusief zaterdag, zondag en feestdagen).

Als je gezondheidstoestand dit rechtvaardigt, kan de arts "des sorties totalement libres" toestaan en hoef je dus niet thuis te blijven. In dat geval vermeldt hij op deel 1 de medische elementen die deze toelating rechtvaardigen.

Verblijf buiten de woonadres

Het verblijf buiten de woonadres, op voorschrift van de arts voor therapeutische doeleinden of indien de patiënt hierom op gerechtvaardigde persoonlijke gronden verzoekt, moet door het ziekenfonds na raadpleging van de raadgevend arts worden toegestaan. Deze overeenkomst wordt je binnen 15 dagen meegedeeld.

Als u tijdens de werkonderbreking buiten jouw woonadres moet verblijven, moet je daarvoor vooraf toestemming vragen aan het ziekenfonds.

Als je je niet houdt aan de toegestane aanwezigheidstijden zoals vermeld in de kennisgeving of als je je verblijfadres verlaat zonder voorafgaande toestemming van het ziekenfonds, kun je worden geconfronteerd met een verlaging van de dagvergoedingen of zelfs met opschorting van de betaling ervan.

Accepteer controles door het ziekenfonds

Tijdens de werkonderbreking kan het ziekenfonds bij jou thuis controles uitvoeren of je naar de medische dienst laten komen. Je bent verplicht je aan deze controles te onderwerpen en aan deze oproepen te voldoen.

Het bedrag van de dagvergoedingen kan geheel of gedeeltelijk worden verminderd:

als de werkonderbreking medisch niet (meer) verantwoord is,
als je een activiteit uitvoert die niet door jouw arts is goedgekeurd,
als je de toegestane aanwezigheidstijden niet respecteert of als je je woonadres verlaat zonder voorafgaande toestemming van het ziekenfonds.

Verlenging van de werkonderbreking

Alleen de arts die jouw eerste werkonderbreking heeft voorgeschreven of jouw behandelend arts kan de verlenging van de werkonderbreking voorschrijven.

Het voorschrijven van de verlenging van de arbeidsonderbreking door een andere geneesheer is echter bij uitzondering toegestaan in de volgende gevallen:

 • door de geneesheer die in de plaats is gekomen van de geneesheer die de eerste werkonderbreking heeft voorgeschreven of door de behandelende geneesheer,
 • door de gespecialiseerde geneesheer die op verzoek van de behandelend geneesheer werd geraadpleegd,
 • bij een ziekenhuisopname.

Afgezien van deze gevallen moet je op enigerlei wijze tegenover het ziekenfonds aantonen dat de arts die de eerste onderbreking heeft voorgeschreven of jouw behandelend arts de verlenging van de onderbreking niet kon voorschrijven.

Je bent ook verplicht om de kennisgeving van verlenging van de arbeidsonderbreking binnen de 48 uur naar het ziekenfonds en de werkgever (of het Pôle emploi-agentschap) te sturen.
 
Je bent al 90 dagen niet meer aan het werk?
De sociale dienst van de zorgverzekering (service social de l’Assurance Maladie) kan je helpen antwoorden te vinden op vragen die je hebt over de zorg, je rechten, je terugkeer naar het werk of je professionele toekomst. Het biedt gepersonaliseerde ondersteuning.

Neem voor meer informatie contact op met de sociale dienst van jouw ziekenfonds (zie hieronder).

Weer aan de slag

Zodra je ziekteverlof eindigt, moet je je beroepsactiviteit hervatten. Je hoeft geen formaliteiten te vervullen bij de zorgverzekering. Je geniet niet langer van de dagvergoeding, maar ontvangt opnieuw salaris. Als je werkloos bent, word je weer in dienst genomen bij Pôle emploi en krijg je opnieuw een uitkering, voor een periode die verlengd wordt met het aantal dagen dat je vergoed kreeg van de zorgverzekering.

Indien je dat wenst, heb je het recht om je activiteit te hervatten vóór het einde van het ziekteverlof. In dat geval moet je dit binnen 24 uur aan het ziekenfonds melden.

Als jouw gezondheidstoestand het niet mogelijk maakt om je beroepsactiviteit te hervatten, moet je voor het einde van de werkonderbreking je arts laten voorschrijven dat de onderbrekingen moet worden verlengd.

Het voorbezoek: op jouw initiatief of met jouw akkoord

Tijdens de werkonderbreking kan jij, jouw behandelend arts of de consultant van de zorgverzekering, met jouw toestemming, de bedrijfsarts vragen een pre-werkbezoek te organiseren. Dit is van toepassing als de duur van de werkonderbreking langer is dan 3 maanden (90 dagen).

Dit bezoek kan je, indien nodig, enkele dagen voor de hervatting geruststellen, maar kan ook maatregelen omvatten om jouw positie en/of arbeidstijd aan te passen.

De bedrijfsarts kan ook een beroepsopleiding aanbevelen om herclassificatie of beroepsheroriëntatie te vergemakkelijken. Tenzij je hiertegen bezwaar maakt, zal hij de werkgever en de raadgevend arts van deze aanbevelingen op de hoogte brengen, zodat alle maatregelen kunnen worden uitgevoerd om je aan te moedigen in dienst te blijven.

Geleidelijke hervatting van de activiteit

Als jouw behandelend arts niet denkt dat je weer voltijds aan het werk kunt, maar van mening is dat jouw herstel gebaat is bij het hervatten van het werk, dan kan hij of zij u opdracht geven om deeltijds aan het werk te gaan om therapeutische redenen.

Er moet aan drie voorwaarden worden voldaan om deeltijd-therapie te kunnen uitvoeren terwijl je een vergoeding van de zorgverzekering ontvangt:

Het hervatten van deeltijdwerk moet worden voorgeschreven door de behandelend arts,
Het moet worden voorafgegaan door een gecompenseerde werkonderbreking. Opgelet: bij langdurige ziekte mag de therapeutische deeltijd niet onmiddellijk voorafgegaan zijn door een volledige werkonderbreking. Er wordt immers aanvaard dat tussendoor een periode van voltijds herstel kan plaatsvinden,
over de voorwaarden ervan moet met de werkgever worden onderhandeld.

Er is geen regelgeving waarin is vastgelegd hoe deeltijdwerk in de onderneming om therapeutische redenen kan worden hervat. Je bespreekt de voorwaarden van deze deeltijdhervatting met de bedrijfsarts, zodat met de werkgever de verdeling van de arbeidsduur in de loop van de week kan worden overeengekomen. Deze laatste kan zich namelijk beroepen op het feit dat deze regeling niet mogelijk is wegens de operationele beperkingen van de onderneming.

De vergoeding van de ziektekostenverzekering voor het opnieuw opnemen van deeltijdse arbeid mag een bepaalde duur niet overschrijden: informeer bij het ziekenfonds naar de details.

In alle gevallen moet het medisch verantwoord zijn.

Het hervattingsbezoek: je hervat je werk

Na een ziekteverlof van minstens 30 dagen, of systematisch na een zwangerschapsverlof, moet je een medische controle ondergaan. Dit bezoek wordt georganiseerd door de werkgever en moet worden gehouden binnen 8 dagen na terugkeer in het bedrijf.

Tijdens dit bezoek geeft de bedrijfsarts zijn oordeel over jouw vermogen om weer aan het werk te gaan. Hij kan ook met jou aanpassingen van positie, aanpassingen, een herclassificatie overwegen. Als je hem al tijdens een pre-revalidatiebezoek had ontmoet, kan hij de voorstellen van de werkgever naar aanleiding van de gemaakte ontwikkelingsaanbevelingen met je doornemen.

Als tijdens dit bezoek blijkt dat je arbeidsongeschikt bent, moet de werkgever proberen je opnieuw in te delen in het bedrijf.

Uw arbeidsvermogen wordt verminderd?

Als jouw arbeidsvermogen wordt verminderd als gevolg van een ziekte of een ongeval van niet-arbeidsgebonden oorsprong, kun je onder bepaalde voorwaarden recht hebben op een invaliditeitspensioen.

Begeleiding door de sociale dienst van de zorgverzekering

Jow gezondheidstoestand kan het voor je moeilijk maken om weer aan het werk te gaan. Dan kun je tijdens dew werkonderbreking vragen om begeleid te worden door de sociale dienst van de zorgverzekering.

De assistent van de sociale dienst helpt je jouw situatie te evalueren en een professioneel project op te bouwen dat aangepast is aan jouw situatie:

door je te informeren over jouw rechten en de te nemen stappen,
door je te adviseren over de maatregelen die je tijdens de werkonderbreking kunt nemen (aanstellingsbezoek, beoordeling van vaardigheden, opleiding, aanpassing of aanpassing van de werkplek, herindeling in een andere functie, enz,
door je in contact te brengen met de juiste persoon (behandelend arts, werkgever, arbeidsgeneesheer, gespecialiseerde stage-operator, afdelingshuis voor gehandicapten, enz.

De assistent van de sociale dienst biedt je:

individuele afspraken, eventueel bij je thuis,
voorlichtingsbijeenkomsten en uitwisselings- en ondersteuningsgroepen.

Je kunt contact opnemen met de sociale dienst:

per e-mail: maak verbinding via jouw Ameli-account, onder "Mijn e-mail",
bij de receptie van het ziekenfonds,
op de website van het pensioen- en bedrijfsverzekeringsfonds of regionaal ziekenfonds (Carsat / Cramif) in jouw regio,
telefonisch.

Tijdens het ziekteverlof kunt je, onder bepaalde voorwaarden en na een wachttijd van drie dagen, een daguitkering krijgen. Of je nu werknemer, werkzoekende, arts of gediplomeerd medisch hulpmiddel bent, jouw inkomensverlies kan worden gecompenseerd.

 

Bron:

- ameli.fr

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention