allesfrans.com
 
BeginpaginaJustitie, wetten en regelsWetgevingErfrechtTestamentVoorbeelden testamentTestament: Volledige nalatenschap aan echtgeno(o)t(e)
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Testament: Volledige nalatenschap aan echtgeno(o)t(e)

zaterdag 19 mei 2018 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 2 september 2018

Dit is een voorbeeld van een testament waarbij de nalatenschap aan een echtgeno(o)t(e) wordt toebedeeld, waarbij de mogelijkheid dat kinderen hun kindsdeel opeisen wordt opengelaten.
Het is een testament olographe, dat je zelf kunt opmaken en bewaren. De tussenkomst van een notaris is niet noodzakelijk!

 
Lees vóór je het testament opstelt ons artikel met waarschuwingen en suggesties!

Het vorige artikel in deze rubriek: Testament: meerdere personen met verdeelsleutel
Beoordeling:
Bezoeken: 100
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Frans

Je soussigné, [M./Mme] je naam, né(e) le geboortedatum à geboorteplaats, demeurant à je volledige adres établis mon testament de la manière suivante :
J’institue pour légataire universel [mon épouse/mon époux] [Madame/Monsieur]
naam. Si la demande en est faite par mes héritiers réservataires, ce legs sera réduit à la quotité disponible entre époux la plus large permise alors par la loi, dans les termes des articles 1094, 1094-1 et suivants, et 1097 du code civil ou tout article subséquent et selon le choix de mon conjoint.
 

En présence d’enfants d’un premier lit, le testateur peut les priver de la faculté de substitution prévue à l’article 1098 du code civil.

 

Mon légataire aura, pour exercer son option, trois mois à partir de la mise en demeure qui lui aura été faite par acte extrajudiciaire, laquelle mise en demeure ne pourra être faite qu’après l’expiration du délai imparti pour faire inventaire.

 

À défaut par le légataire d’opter dans ces délais, le legs sera réduit à la quotité disponible en toute propriété seulement.

 

Pour jouir de l’usufruit auquel il pourra avoir droit en vertu du présent testament, le légataire sera dispensé de fournir caution ; il exercera son droit en nature.

 

Si mes héritiers réservataires ne recueillent que de la nue-propriété, la totalité des frais et droits à leur charge auxquels donnerait lieu l’ouverture de ma succession, y compris les droits de mutation par décès, serait prélevée sur la part leur revenant dans l’actif de succession soumis à l’usufruit de mon conjoint, sans compte à faire entre usufruitier et nus propriétaires ou leurs héritiers représentants, pendant la durée de l’usufruit ou après son extinction.

Je révoque purement et simplement toutes dispositions testamentaires ou autres prises antérieurement à ce jour.

Fait à _______, le _______.

 

Handtekening

 


Nederlands

Ondergetekende, de [heer/mevrouw] je naam, geboren op geboortedatum te geboorteplaats, wonend je volledige adres leg mijn laatste wil vast op de volgende wijze:
Ik stel mijn [vrouw/echtgenoot] [Mevrouw/Meneer] in als universele legataris.
 

Indien mijn erfgenamen hierom verzoeken, zal deze nalatenschap worden gereduceerd tot het grootste beschikbare gedeelte tussen de echtgenoten dat op dat ogenblik wettelijk is toegestaan, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 1094, 1094-1 en volgende, en 1097 van het Burgerlijk Wetboek of elk volgend artikel en naar keuze van mijn echtgenoot.

 

Bij aanwezigheid van kinderen uit een eerste huwelijk kan de erflater hen de in artikel 1098 van het Burgerlijk Wetboek voorziene vervangingsmogelijkheid ontnemen.

 

Mijn legataris heeft drie maanden de tijd om zijn voorkeursrecht uit te oefenen, te rekenen vanaf de ingebrekestelling die hem bij buitengerechtelijke akte is gedaan, welke ingebrekestelling pas kan worden gedaan na het verstrijken van de termijn die is gesteld om een inventaris op te maken.

 

Indien de erfgenaam er niet in slaagt om binnen deze tijdslimieten te opteren, zal de nalatenschap worden herleid tot het deel dat slechts in volle eigendom beschikbaar is.

 

Voor het vruchtgebruik waarop hij/zij uit hoofde van dit testament aanspraak kan maken, is de legataris vrijgesteld van het stellen van zekerheid; hij/zij oefent zijn/haar recht van alle aard uit.

 

Indien mijn erfgenamen zich het blote eigendom voorbehouden, zouden alle kosten en rechten waarop zij bij de opening van mijn nalatenschap recht zouden hebben, met inbegrip van de overdrachtsrechten bij overlijden, worden afgetrokken van hun aandeel in de goederen van de nalatenschap waarop het vruchtgebruik van mijn echtgenoot van toepassing is, ongeacht het vruchtgebruik tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaars of hun erfgenamen-vertegenwoordigers, tijdens of na de duur van het vruchtgebruik.

 

Ik herroep alle testamentaire of andere bepalingen die vóór deze datum zijn opgemaakt.

 

Opgemaakt in plaats, op datum.

 

Handtekening

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention