allesfrans.com
 
BeginpaginaVerzekeringenLevensverzekeringWat informatie over een levensverzekering
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Wat informatie over een levensverzekering

zaterdag 26 mei 2018 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 2 september 2018

Levensverzekeringen zijn gebaseerd op de betaling van bijdragen die worden belegd om de uitbetaling van een kapitaal of een lijfrente aan het einde van het contract te garanderen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Levensverzekering: "Vie Génération"-contract
Beoordeling:
Bezoeken: 103
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het tarief van de vergoeding is afhankelijk van de manier waarop de premies worden belegd (fondsen in euro of rekeneenheden).

De verzekeringnemer kan de polis geheel of gedeeltelijk verzilveren indien hij liquide middelen nodig heeft, maar de eerste 8 jaar is dit fiscaal onaantrekkelijk.

Verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde

De souscripteur is de natuurlijke persoon die het inschrijvingsformulier ondertekent, de kenmerken van het contract kiest en zich ertoe verbindt de bijdragen te betalen.

Deze verzekeringnemer wijst de begunstigde(n) aan die de gewaarborgde voordelen zullen ontvangen aan het einde van het contract in geval van overlijden.

Het is het overlijden van de inschrijver dat aanleiding geeft tot de betaling van het op het contract geaccumuleerde kapitaal of van een lijfrente.

Natuurlijke persoon of rechtspersoon

De verzekeringnemer is over het algemeen een natuurlijk persoon, maar kan ook een rechtspersoon (bedrijf) zijn. De verzekerde mag niet worden verward met de verzekeringnemer.

De verzekerde is degene op wie het gedekte risico is gebaseerd, bijvoorbeeld overlijden.

Indien de verzekeringnemer een verzekerde aanwijst, moet de toestemming van de verzekerde in het contract worden opgenomen. In de meeste gevallen wordt de status van verzekeringnemer en verzekerde gecombineerd, maar dit is niet verplicht.

De verzekeringnemer moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Namelijk:

 • (meerderjarig) zijn en de rechtsbevoegdheid hebben om een overeenkomst aan te gaan;
 • zich ertoe te verbinden de vastgestelde bijdragen te betalen;
 • de door de verzekeraar opgelegde leeftijdsgrenzen in acht te nemen;
 • een oprechte en volledige medische vragenlijst (verzekering bij overlijden) in te vullen.
Meerdere mensen kunnen samen een levensverzekering afsluiten als onderdeel van een gezamenlijk contact.

Verzekeringnemer en met naam genoemde begunstigde

De aangewezen begunstigde is degene die bij het overlijden van de verzekerde een kapitaal of een lijfrente zal ontvangen.

De verzekeringnemer wijst de begunstigde(n) aan, maar is niet verplicht de personen die hij als begunstigden heeft aangewezen, daarvan in kennis te stellen. Hij kan zijn eerste keuze te allen tijde ter discussie stellen.

Hij kan de begunstigde ook vragen de status van schuldeiser te aanvaarden. Als hij akkoord gaat (zijn overeenkomst is verplicht sinds 2007), is de ondertekening van een amendement vereist.

Vanaf het ogenblik dat de levensverzekeringsovereenkomst door de begunstigde ervan wordt aanvaard, kan deze clausule niet meer zonder zijn toestemming worden gewijzigd. Bovendien heeft de verzekeringnemer de schriftelijke toestemming van de begunstigde nodig om middelen aan het contract te onttrekken.

De verzekeringnemer kan een of meer begunstigden aanwijzen:

 • door vermelding in het verzekeringscontract;
 • door een zelfgeschreven (geschreven door de hand van de auteur) of authentiek testament (gemaakt voor een notaris met getuigen);
 • per eenvoudige brief aan de verzekeraar.

Lees ook:

Bedenktijd

Na ondertekening van het contract heeft de verzekeringnemer 30 dagen de tijd om zijn besluit te heroverwegen. Deze beslissing moet per aangetekende brief met ontvangsbevestiging worden meegedeeld.

Deze termijn van 30 dagen kan worden verlengd indien de verplichte gegevens en documenten (informatienota, enz.) niet door de verzekeraar zijn verstrekt.

In geval van verzaking is de verzekeraar verplicht om alle in de overeenkomst gekapitaliseerde bedragen binnen 30 dagen na ontvangst van de aangetekende brief terug te betalen.

Na deze periode brengen de hangende bedragen een interest op tegen de wettelijke interestvoet vermeerderd met 50% tijdens de eerste 2 maanden, en vervolgens tegen het dubbele van de wettelijke interest na deze periode.

Contractduur

De levensverzekering is een financiële belegging die de verzekeringnemer in staat stelt spaargelden op te bouwen in de vorm van lijfrente of kapitaal bij leven. In geval van overlijden wordt het kapitaal overgedragen aan een of meer aangewezen begunstigden.

De duur van het contract is bepalend voor de fiscale behandeling die eraan wordt gegeven. De verzekeringnemer (souscripteur) heeft er belang bij om het minimaal 8 jaar te laten staan voor een gunstigere belastingheffing.

De verzekeraar heeft een adviesplicht en moet de verzekerde informeren door verschillende documenten te verstrekken, zoals een informatienota bij individuele contracten. Deze informatie is samengevat in de Code des assurances (bijlage bij artikel A 132-4).

Onkosten

De winstgevendheid van levensverzekeringscontracten wordt belast door een aantal kosten. Het gaat om vier soorten:

 • frais de dossier (aanvraagkosten). Vast, maar onderhandelbaar. Ze worden betaald bij het afsluiten van het contract;
 • frais d’entrée (entreekosten). Zij worden bij elke betaling in mindering gebracht. Zij kunnen een forfaitair bedrag zijn of in verhouding staan tot het bedrag van de betaling;
 • frais de gestion (beheersprovisies). Ze worden in mindering gebracht voor de duur van het contract;
 • frais d’arbitrage (arbitragekosten). Zij worden in mindering gebracht op het bedrag van de overschrijvingen van de ene rekeneenheid (UC) naar de andere in het geval van een meerfondsencontract (contrat multisupports). Deze kosten zijn ofwel forfaitair ofwel evenredig met de overgemaakte bedragen.
Een UC maakt het mogelijk om via beleggingsfondsen te beleggen op de financiële markten.

Premiebetaling en -belegging

Levensverzekeringen kunnen op verschillende manieren worden gefinancierd:

 • prime unique (eenmalige premie): er wordt slechts één bijdrage betaald op het ogenblik van de inschrijving;
 • primes périodiques fixes (vaste periodieke premies): de verzekeringnemer verbindt zich ertoe een maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks betalingsschema na te leven. Extra betalingen kunnen ook worden verricht wanneer het de abonnee uitkomt;
 • primes à versements libres (vrije premiestorting): de verzekeringnemer bepaalt elf het bedrag van de bijdragen en hun betalingsdatum. Soms vraagt de verzekeraar een minimumbijdrage (bijvoorbeeld € 100).

Gebruik van premies

Contractueel vastgelegde bedragen kunnen in euro of in rekeneenheden worden gestort in een fonds.

Fondsen in euro

Het belegde vermogen wordt gegarandeerd door de verzekeraar. De verzekerde is er zeker van dat hij zijn initiële investering terugkrijgt, aangevuld met de in de loop van de tijd gekapitaliseerde interesten.

Rekeneenheden

De premies worden belegd op de financiële markten of vastgoedmarkten. De verzekerde weet niet zeker of hij het initieel belegde kapitaal zal behouden, aangezien de waarde van de UC’s naar boven of naar beneden varieert naargelang de trend van de financiële markten.

Garanties

Om een levensverzekering voor 100% te "beveiligen", beschikt de verzekeringnemer over de gelden in euro’s waarmee het aanvangskapitaal is gegarandeerd.

Als het gaat om rekeneenheden (in geval van beleggingsfondsen, enz.), is het risico groter, maar bepaalde beheersopties, zoals het realiseren van meerwaarden, maken het mogelijk de blootstelling aan marktrisico’s te beperken.

In geval van faillissement van een verzekeraar zal de FGAP de polishouders vergoeden tot een maximum van € 70.000 per persoon (voor alle contracten bij dezelfde verzekeraar).

Maximale zekerheid met eurofondsen

Ondanks gestaag dalende gemiddelde rendementen, is de beste manier om een levensverzekering veilig te stellen nog steeds de keuze voor een fonds in euro.

Met deze formule garandeert de verzekeraar de verzekeringnemer dat hij ten minste het aanvankelijk belegde bedrag plus de jaarlijks bijgeschreven rente (rendement) terugkrijgt.

Voor de liefhebbers van veiligheid hebben eurocontracten nog een voordeel: ze kunnen er zeker van zijn dat hun spaargeld zal groeien tegen een gegarandeerd minimumtarief (TMG). Vermeld in de algemene voorwaarden van het contract, vertegenwoordigt deze TMG het minimumrendement dat de verzekeraar belooft uit te keren voor de komende jaren.

In het geval van een ernstige crisis, staat Wet nr. 2016-1691 van 9 december 2016, bekend als de loi Sapin 2, de overheid toe om elke aankoop van levensverzekeringen onmiddellijk te blokkeren voor drie maanden, een periode die eenmaal hernieuwbaar is.

Veiligstelling bij een multisupportcontract

In tegenstelling tot de eurofondsen bieden de rekeneenheden die verworven worden in het kader van een meerfondsencontract geen enkele garantie op het belegde kapitaal. Dit laatste is onderhevig aan zowel stijgende als dalende marktschommelingen. Uiteindelijk kan de inschrijver een lagere contante waarde krijgen dan zijn oorspronkelijke investering.

Toch zijn er verschillende mechanismen die het mogelijk maken een deel van de voor deze contracten bestemde middelen veilig te stellen:

 • het veiligstellen van meerwaarden bestaat eruit gerealiseerde meerwaarden naar het eurofonds over te hevelen zodra zij een vooraf bepaald niveau bereiken;
 • de beperking van de neerwaartse risico’s in geval van een neergang op de financiële markten is gebaseerd op het volgende beginsel: "stop loss"-orders worden automatisch geactiveerd wanneer de koersdaling tot een minimum daalt. Deze verkooporders kunnen absoluut zijn (berekend ten opzichte van de aankoopprijs van de CU) of relatief ten opzichte van de hoogste door de CU bereikte prijs;
 • progressieve veiligheid: met dit mechanisme vermindert het aandeel risicovolle investeringen gelang de leeftijd van de verzekeringnemer. Activa worden geleidelijk overgeheveld naar het eurofonds;
 • de automatische evenwichtsherziening maakt het mogelijk de verdeling van de bijdragen zoals die oorspronkelijk is gekozen, te handhaven (bijvoorbeeld: 70% in euro en 30% in de eenheden).
Net zoals contracten in euro’s zijn multisupport contracten onderworpen aan een financiële waarborg van de FGAP tot een maximum van € 70.000 per verzekerde per verzekeringsmaatschappij. Dit vergoedingsplafond wordt verhoogd tot € 90.000 voor begunstigden van een pensioen dat voortvloeit uit een verzekeringscontract in geval van overlijden, invaliditeit of arbeidsongeschiktheid.

Uitbetaling, voorschot en einde contract

Indien de verzekeringnemer geld nodig heeft voor het einde van de looptijd van het levensverzekeringscontract, kan hij een gehele of gedeeltelijke afkoop (rachat) of een voorschot (avance) vragen indien het contract een afkoopwaarde (valeur de rachat) heeft (waarde bij voortijdige beëindiging van het contract).

Gehele of gedeeltelijke uitbetaling

Door de gehele of gedeeltelijke afkoopoperatie kan de inschrijver de volledige waarde (rachat total) van het contract (totale afkoop) vóór de vervaldatum terugbetaald krijgen of kan hij (naar zijn keuze) een deel (rachat partiel) terugkrijgen. Deze uitbetalingen worden belast en zijn onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen (17,20%).

Voorschot

Het voorschot is een soort krediet, waarbij de verzekeraar een geldbedrag voorschiet in ruil voor rentebetaling. Deze oplossing verandert niets aan de werking van de verzekeringsovereenkomst.

Einde contract

Wanneer levensverzekeringen aflopen, bieden zij verschillende mogelijkheden. De spaargelden kunnen in de vorm van een lijfrente of als kapitaal worden teruggevorderd indien de inschrijver nog in leven is.

In geval van overlijden wordt het kapitaal uitbetaald aan de begunstigde(n) van de overeenkomst, met een vrijstelling van € 152.000 indien de premies door de inschrijver werden betaald vóór de leeftijd van 70 jaar.

Overlijden van de verzekeringnemer

Het verzekeringscontract eindigt op het moment dat de polishouder overlijdt.

Er zijn twee mogelijke scenario’s:

 • indien in het beding van het levensverzekeringscontract niemand als begunstigde wordt genoemd, gaat het kapitaal naar de erfgenamen, maar wordt het bedrag ervan onderworpen aan successierechten (zonder aftrek);
 • indien er een aangewezen begunstigde is, wordt de lijfrente of hoofdsom aan de aangewezen begunstigde betaald indien hij deze binnen drie maanden aanvaardt. Anders kunnen de erfgenamen van de inschrijver het begunstigingsbeding herroepen om het kapitaal weer in de nalatenschap op te nemen.

Nalatenschap en levensverzekering (situatie 2018)

Volgens de Code des assurances (artikel L. 132-12) is een levensverzekering een "buiten de boedel" belegd vermogen.

Dit betekent dat bij het overlijden van de inschrijver het opgebouwde kapitaal naar de aangewezen begunstigden gaat en niet naar de erfgenamen.

Voor levensverzekeringen geldt een gunstig successiestelsel, aangezien het overgedragen kapitaal tot € 152.500 is vrijgesteld wanneer de bijdragen vóór de leeftijd van 70 jaar zijn gestort.

Levensverzekering "buiten de boedel" (hors succession)

Een levensverzekering is een contract dat de betaling van een hoofdsom (of een lijfrente) aan een aangewezen begunstigde garandeert. In geval van overlijden worden de overgedragen activa niet opgenomen in de berekening van de nalatenschap. De activa worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de successierechten die de erfgenamen (ongeacht de aangewezen begunstigden) verschuldigd zijn.

Voor deze aangewezen begunstigden zijn twee scenario’s mogelijk: de overlevende echtgenoot of een derde:

 • indien de begunstigde van de overeenkomst de echtgenoot is, wordt deze eigenaar van de door de verzekeraar betaalde uitkeringen bij overlijden. Zij vormen hun eigen vermogen in de zin van de Code des assurances (art. L. 132-16). Dit kapitaal ontsnapt dus aan de beschermde erfgenamen, op voorwaarde dat het niveau van de bijdragen niet duidelijk overdreven is.
  Het is aan de overheid om te bepalen of de bijdragen niet onevenredig waren in verhouding tot de levensstijl van de overledene.
 • indien de begunstigde een derde is, komt een deel van het overgedragen kapitaal toe aan de erfgenamen.

Belastingen

De successieafhandeling die op de overeenkomst wordt toegepast, hangt af van de leeftijd waarop de overeenkomst werd gefinancierd, waarbij de drempel van 70 jaar een grens vormt.

Bijdragen betaald vóór de leeftijd van 70 jaar

Polissen van minder dan € 152.500 waarvan de premies betaald werden vóór de 70ste verjaardag van de inschrijver zijn vrijgesteld van successierechten.

Daarboven is elke begunstigde een heffing verschuldigd. Deze is evenredig met het bedrag boven € 152.500:

 • 20% van de fractie van het netto belastbaar deel van elke begunstigde kleiner dan of gelijk aan € 700.000;
 • 31,25% van het gedeelte van het netto belastbaar deel van elke begunstigde boven de € 700.000 (na aftrek van € 152.500 per begunstigde).

Bijdragen betaald na de leeftijd van 70 jaar

De vrijstelling van successierechten wordt verlaagd van € 152.500 naar € 30.500.

Wanneer het vermogen meer dan € 30.500 bedraagt, zijn de bijdragen betaald na de 70 jaar onderworpen aan successierechten (voor het gedeelte boven € 30.500). Enkel het kapitaal is belastbaar, de rente niet.

Sommige families van bepaalde levensverzekeringspolissen komen in aanmerking voor specifieke belastingvoordelen. Zo voorziet de "Vie Génération-polis" in een bijkomende vergoeding van 20% (per begunstigde) op het overgedragen kapitaal.

 

Bron:

- ooreka.fr

Reacties
 

Huidige bezoekers: 47

Dit artikel staat in rubriek:
 • Levensverzekering

  Levensverzekeringen zijn een zeer flexibele en fiscaal efficiënte financiële belegging. Met een levensverzekering zijn je beleggingen en de vruchten ervan beschikbaar op elk moment tijdens jouw leven of na je overlijden ten voordele van de begunstigde(n).

Verder in deze rubriek:

Allesfrans, ook voor:
 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention