allesfrans.com
 • Kun je na een aanbetaling nog van een aankoop af?

  Je hebt in een winkel een koopovereenkomst getekend en mogelijk al een aanbetaling gedaan. Kan je er nog onderuit?

 • De simulator inkomstenbelasting is online

  Je kunt online het bedrag berekenen van de belasting die je in 2020 over over jouw inkomsten uit 2019 moet betalen.
 • Franse wegen worden voorzien van geluidswaarschuwingssystemen

  In een besluit van 14 januari 2020 staat te lezen dat de Franse overheid permanente of tijdelijke geluidssignaalsystemen gaat plaatsen op wegen en snelwegen.
 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

 • De taal van de Franse jeugd (2)

  De taal is constant in ontwikkeling. Bij de ene taal gaat dat sneller dan bij de andere, maar vooral de taal die de jeugd gebruikt, kent dagelijks nieuwe woorden en  (...)

  
BeginpaginaVerzekeringenLevensverzekeringEen levensverzekering buiten Frankrijk

Een levensverzekering buiten Frankrijk

zaterdag 26 mei 2018 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 2 september 2018

Een Franse fiscaal ingezetene heeft het recht een levensverzekering buiten Frankrijk af te sluiten. Het contract moet worden gemeld bij de belastingdienst en er zijn boetes voorzien in het geval dit wordt verzuimd.

Het vorige artikel in deze rubriek: Als echtpaar een levensverzekering afsluiten
Beoordeling:
Bezoeken: 77
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Verdiende rente is onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen (artikel L. 136-7 van de Code de la sécurité sociale (CSS)) wanneer deze in de overeenkomst is opgenomen.

Sinds 31 december 2017 kunnen opdrachten die niet buiten Frankrijk zijn aangegeven en aangehouden niet meer in der minne worden geregulariseerd bij de Frankrijk fiscus.

Meldingsplicht

Omdat zij toegang geven tot gespecialiseerde fondsen die in Frankrijk ontoegankelijk zijn, openen sommige Franse ingezetenen verzekeringscontracten met domicilie in het buitenland (zoals in Luxemburg). Dat mag, op voorwaarde dat wort voldaan aan een meldingsplicht. Het overtreden ervan betekent jezelf blootstellen aan zware heffingen.

Als Frans fiscaal ingezetene is de verzekerde verplicht:

 • aan te geven dat een levensverzekering is afgesloten bij een bedrijf dat in het buitenland is gevestigd;
 • deze verklaring bij de belastingaangifte voegen en de referentie, de ingangsdatum, de looptijd, enz. van de overeenkomsten vermelden. Deze verklaring kan op gewoon papier worden opgesteld;
 • het verloop van deze in het buitenland afgesloten contracten (aflossingen, enz.) te rapporteren.

Indien niet aan deze rapportageverplichtingen wordt voldaan, kunnen de boetes hoog zijn. In het bijzonder is de belastingplichtige een boete verschuldigd van € 1.500 per contract of per niet aangegeven voorschot (per kalenderjaar). De boete wordt verhoogd tot € 10.000 per niet-aangegeven contract gedomicilieerd in een belastingparadijs.

Tot 31 december 2017 konden natuurlijke personen met een niet aangegeven overeenkomst in het kader van een regularisatieprocedure een regularisatieverzoek indienen bij het ministerie van Financiën. Deze bepaling is met ingang van 1 januari 2018 niet langer van toepassing. Voor buiten Frankrijk afgesloten contacten wordt de terugnametermijn van de belasting verlengd van 3 tot 10 jaar indien de rekening niet wordt gemeld.

Sociale premies bij levensverzekering buiten Frankrijk

De sociale bijdragen werden op 1 januari 2018 verhoogd tot 17,2%. Zij wegen steeds zwaarder op de winstgevendheid van levensverzekeringen.

Het feit dat een overeenkomst buiten het nationale grondgebied was gesloten, had de indruk kunnen wekken dat aan de socialezekerheidsbijdragen kon worden ontsnapt. Dat is niet het geval.

Producten die zijn verbonden aan levensverzekeringspolissen die buiten Frankrijk zijn gesloten, en meerwaarden op verkopen, zijn in Frankrijk belastbaar als inkomsten uit roerende goederen uit het buitenland.

Indien Frankrijk niet gebonden is door een overeenkomst met het land van waaruit de inkomsten uit buitenlandse bronnen afkomstig zijn, worden zij geacht belastbaar te zijn in Frankrijk.

Op 20 maart 2012 specificeert de Franse belastingdienst:

- "Rente op een in het buitenland gesloten levensverzekering is onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen (artikel L. 136-7 van de Code de la sécurité sociale (CSS)) wanneer deze op de polis wordt ingeschreven, ongeacht het tijdstip waarop deze is gesloten."
- "Deze regel geldt zowel voor de contracten uitgedrukt in euro als voor de rekeneenheden van de meerfondsencontracten."

De ontvangen rente kan door de verzekerde bij de belastingdienst worden aangegeven in de eerste helft van de maand die volgt op de boeking ervan. Op verzoek van de verzekeringnemer kan de verzekeraar deze meldingsformaliteiten op zich nemen en in het kader van een mandaat sociale zekerheidsbijdragen betalen.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Huidige bezoekers: 60

Dit artikel staat in rubriek:
 • Levensverzekering

  Levensverzekeringen zijn een zeer flexibele en fiscaal efficiënte financiële belegging. Met een levensverzekering zijn je beleggingen en de vruchten ervan beschikbaar op elk moment tijdens jouw leven of na je overlijden ten voordele van de begunstigde(n).

Verder in deze rubriek:

Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |