allesfrans.com

 • Alarmnummer voor doven en slechthorenden

  Nu kan elke dove of slechthorende die slachtoffer of getuige is van een noodsituatie de Franse hulpdiensten bereiken via nummer 114.

 • Belasting op winst verkoop onroerend goed (plus-value)

  Dit artikel is het beginpunt van een volledige herziening van de inhoud over dit onderwerp.

 • Hergebruik van roerende goederen van overheidsdiensten

  Een nieuwe website is bedoeld om donaties van roerende goederen tussen overheidsdiensten en met verenigingen te bevorderen.

 • Alarmnummer voor doven en slechthorenden

  Nu kan elke dove of slechthorende die slachtoffer of getuige is van een noodsituatie de Franse hulpdiensten bereiken via nummer 114.

 • Belasting op winst verkoop onroerend goed (plus-value)

  Dit artikel is het beginpunt van een volledige herziening van de inhoud over dit onderwerp.

  
BeginpaginaGeld en bankBankKredietkosten rekening-courant

Kredietkosten rekening-courant

maandag 25 juni 2018 , door Hanjo

Bewerkt op maandag 3 september 2018

De agio’s zijn de vergoedingen die een bank in rekening brengt in het bijzonder in het kader van een rekening-courantkrediet (interesten en commissies).

Het vorige artikel in deze rubriek: Is van bank veranderen nu echt eenvoudiger geworden?
Beoordeling:
Bezoeken: 62
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Agio’s kunnen, zelfs binnen de grenzen van de toegestane debetstand, worden aangerekend. Ze zijn afhankelijk van de duur, het bedrag van de debetstand en de rentevoet. Het premietarief staat vermeld in de rekeningovereenkomst en mag niet hoger zijn dan de taux d’usure.

Volgens artikel R312-1 van de Code monétaire et financier moet de cliënt door de bank op de hoogte worden gehouden van de verschillende verrichtingen die op de rekening kunnen worden uitgevoerd, alsook van de kosten van deze diensten.

Bovendien bepaalt artikel L122-4 van de Code de la consommation dat de bank het recht heeft rente in rekening te brengen in het kader van een krediet op een rekening-courant. Op te merken valt dat deze kosten zonder toestemming van de rekeninghouder kunnen worden aangerekend. De klanten worden maandelijks op de hoogte gebracht van de premies die op hun rekeningen worden ingehouden door middel van het aan hen toegestuurde rekeningoverzicht.

Hoewel de bank vrij is om de premies van de rekening van de klant af te schrijven, moet ze aan bepaalde factureringsvoorwaarden voldoen. Zij moet dus het tarief toepassen dat in de rekeningovereenkomst is overeengekomen. Bovendien moet de klant ten minste twee maanden vóór de geplande datum van toepassing van een wijziging van het premietarief in kennis worden gesteld. De klant beschikt dan over een termijn van twee maanden om zich te verzetten tegen de wijziging, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden de wijziging te hebben aanvaard. Indien hij bezwaar aantekent tegen de wijziging, kan hij zijn overeenkomst vóór de datum waarop deze van kracht wordt kosteloos opzeggen (artikel L312-1-1 van de Code monétaire et financier).

Om teruggave van deze kosten vragen

Raadpleeg de rekeningovereenkomst voordat je een verzoek om terugbetaling doet om het toepasselijke premietarief te controleren.

Stuur het verzoek vervolgens per aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar de bank. Het verzoek kan op twee verschillende gronden betrekking hebben:

 • De bank heeft niet voldaan aan de verplichting om informatie te verstrekken over de wijziging van het premietarief. Merk op dat het voor de cliënt altijd mogelijk is om met de bank te onderhandelen zodat deze instemt met een commercieel gebaar, maar in dit geval is het beter om te bellen of rechtstreeks naar het kantoor te gaan.
 • De kosten werden ten onrechte in mindering zijn gebracht als gevolg van een fout van de bank.

In een andere rubriek vind je een modelbrief om deze kosten terug te vragen. Voeg bij deze brief de volgende bewijsstukken:

 • een kopie van het rekeningoverzicht (markeer de betrokken regel),
 • een kopie van de rekeningovereenkomst,
 • en in het laatste geval: de bewijsstukken van de vergissing van de bank.

 • Vragen om restitutie bankkosten
  Een artikel in onze rubriek > Franse taal > In de praktijk > Modelbrieven en standaarddocumenten

  Vragen om teruggave van (ten onrechte geïnde) bankkosten bij een kredietoverschrijding op de rekening-courant.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Loi Eckert, inactieve banktegoeden

  Op 13 juni 2014 werd wetstekst 2014-617 goedgekeurd. Deze wet houdt in dat banken per 1 januari 2017 inactieve banktegoeden moeten controleren.

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |