allesfrans.com
 
BeginpaginaVerzekeringenAssurance dépendance, een zorgverzekering
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Assurance dépendance, een zorgverzekering

zaterdag 10 november 2018 , door Hanjo

Mogelijk overweeg je je te beschermen tegen verlies van autonomie. Je kunt een verzekering voor langdurige zorg afsluiten om de kosten van persoonlijke diensten, verzorging of zelfs huisvesting in een bejaardentehuis te dekken. Wees voorzichtig, lees de voorgestelde langdurige-zorgverzekeringsovereenkomst zorgvuldig door.

Het vorige artikel in deze rubriek: Aeras-overeenkomst: geld lenen bij gezondheidsklachten
Beoordeling:
3 stemmen
Bezoeken: 198
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Vandaag de dag zijn er in Frankrijk zes miljoen mensen ouder dan 75 jaar en 86% van hen is afhankelijk, oftewel meer dan een miljoen mensen. Dat zullen er anderhalf miljoen zijn in 2030 en meer dan twee miljoen in 2060.

Afhankelijkheid of verlies van zelfstandigheid

Wat is afhankelijkheid?

Afhankelijkheid (dépendance) kan worden gedefinieerd als "een staat waarin mensen worden aangetroffen die, om redenen die verband houden met het ontbreken of het verlies van fysieke, psychologische of intellectuele zelfstandigheid, aanzienlijke hulp en/of bijstand nodig hebben om de dagelijkse handelingen van het leven te verrichten".

In overeenstemming met de regelgeving (artikelen L. 113-1 en volgende van de Code de l’action sociale et des familles) kunnen alleen personen van 60 jaar en ouder in aanmerking komen voor langdurige zorg, jongere personen met verlies van autonomie zijn gehandicapt, invalide of gedekt door een arbeidsongevallenverzekering.

Hoe worden de afhankelijke ouderen verzorgd?

De meeste afhankelijke ouderen lijden aan langdurige aandoeningen (ALD). Als gevolg daarvan zijn ze gedekt voor hun ziektekosten, waardoor ze vrijgesteld zijn van de eigen bijdrage.

Zij kunnen ook sociale bijstand ontvangen in de vorm van een uitkering om de ouderen solvabel te maken, zodat de kosten in verband met de afhankelijkheid ten minste gedeeltelijk kunnen worden gedekt en er specifieke regels gelden voor zorgvoorzieningen voor afhankelijke ouderen.

Wat is de individuele autonomietoelage?

De individuele autonomietoelage (APA) is een toelage bestemd voor personen van 60 jaar en ouder die hun zelfstandigheid verliezen. De toewijzings- en berekeningsregels zijn verschillend naargelang de begunstigde thuis is gehuisvest (artikelen L.231-3 tot L.232-7 van de Code de l’action sociale et des familles) of in een instelling (artikelen L.231-8 tot L.231-11). Het bedrag ervan wordt vastgesteld door de president van de departementale raad met een nationaal maximum, afhankelijk van de mate van afhankelijkheid en/of het verlies van autonomie van de bejaarde. Het bedrag van de APA varieert naar gelang van de middelen van de begunstigde.

Langdurige zorgrisico’s en verzekeringen

Mensen in een situatie van afhankelijkheid moeten aanzienlijke kosten maken, of het nu gaat om huishoudelijke hulp of om de financiering van huisvesting in een gespecialiseerde instelling.

Het maximumbedrag van de APA (in 2018 maximaal € 1719), dat afhankelijk is van de mate van afhankelijkheid en het inkomen van de betrokkene, kan echter onvoldoende zijn.

Daarom bieden verzekeraars contracten aan die met name gericht zijn op het verlenen van financiële bijstand aan afhankelijke personen. Deze financiële steun kan worden gecombineerd met de APA en de diverse sociale steun die aan de afhankelijke persoon kan worden verleend.

Wie verzekert het risico van afhankelijkheid?

Er zijn drie categorieën spelers op de markt van de langetermijnverzekering:

 • verzekeringsmaatschappijen die onder de verzekeringswet vallen (verzekeringsmaatschappijen, onderlinge verzekeringsmaatschappijen en verzekeringsbanken);
 • ziekteverzekeringsmaatschappijen die onder de Code de la mutualité vallen;
 • voorzorgsinstellingen die onder de Code de la sécurité sociale (CSS) vallen.

Welke verzekeringscontracten garanderen het risico van afhankelijkheid?

Er zijn twee soorten overeenkomsten op dit gebied: de individuele overeenkomst en de collectieve overeenkomst.

 • Het individuele contract wordt ondertekend zonder enige tussenpersoon tussen de verzekeraar en de inschrijver, die meestal de verzekerde is.
 • Collectieve contracten worden gesloten door een vennootschap, een onderlinge waarborgmaatschappij of een vereniging. De verzekerde is geen abonnee, maar een begunstigde.

Het is mogelijk om een individueel contract en een collectief contract te combineren om het risico van langdurige zorg te garanderen.

Sommige langdurige-zorgverzekeringscontracten zijn gecertificeerd. Het GAD-label wordt uitgegeven door de Fédération Française de l’assurance en kan worden toegekend aan langlopende zorgverzekeringscontracten die aan bepaalde criteria voldoen, zoals de betaling van een minimumpensioen van 500 euro in geval van sterke afhankelijkheid, het ontbreken van medische selectie (vragenlijst, onderzoek, enz.) voor elke inschrijving vóór de leeftijd van 50 jaar of het gedeeltelijk behoud van rechten in geval van onderbreking van de betaling van bijdragen, enz.

De individuele afhankelijkheidsgarantie

Om dit risico te dekken, bieden de verzekeraars hoofdzakelijk twee soorten contracten aan particulieren aan: voorzorgscontracten (contrats de prévoyance) en levensverzekeringscontracten (contrats d’assurance-vie).

 • Contrats de prévoyance
  Afhankelijkheid is de belangrijkste garantie voor pensioencontracten. Als de verzekerde afhankelijk wordt, ontvangt hij of zij de verwachte uitkering, hetzij maandelijks, hetzij als een eenmalig bedrag. De betaling van de uitkering gaat in de meeste gevallen gepaard met hulpdiensten.

  Indien de verzekerde zijn of haar autonomie behoudt tot aan zijn of haar overlijden, gaan de betaalde bijdragen verloren, ze maken geen deel uit van de nalatenschap, maar worden ingehouden door de verzekeraar.

 • Contrats d’assurance-vie
  De belangrijkste garantie van levensverzekeringscontracten is overlijdens- of pensioensparen, waarbij de afhankelijkheid overeenkomt met een aanvullende garantie die als optie kan worden aangeboden.

  In het geval van levensverzekeringen waarvan de hoofdgarantie het overlijden is, wordt, indien de verzekerde vóór het einde van het contract afhankelijk wordt, een fractie van het kapitaal (voorzien in geval van overlijden van de verzekerde voor de in het contract genoemde begunstigden) omgezet in een maandelijkse lijfrente.

  In het geval van levensverzekeringsovereenkomsten waarvan de hoofdgarantie pensioensparen is, wordt, indien de verzekerde afhankelijk wordt van de hoofdgarantie (betaling van een lijfrente op een in het contract bepaalde leeftijd), het bedrag van het in de hoofdgarantie voorziene pensioen onmiddellijk uitbetaald.

In alle gevallen voorzien deze contracten in informatie en preventieve en adviserende acties vóór het verlies van autonomie, de afhankelijke persoon heeft de ontvangen bedragen vrij te gebruiken om de oplossing te financieren die hem het beste past. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om een verblijf in een bejaardentehuis of een huishoudhulp te betalen, of om haar appartement in te richten als ze moeite heeft om zich te verplaatsen.

Hoe wordt het afhankelijkheidsrisico door de verzekeraars beoordeeld?

Om gebruik te kunnen maken van de diensten die in het kader van de langdurige-zorgverzekering worden verleend, moet je erkend zijn als een persoon ten laste. Het is het verzekeringscontract dat de afhankelijkheid definieert, de meeste van hen gebruiken criteria met betrekking tot psychologische afhankelijkheid en/of functionele of fysieke afhankelijkheid.

Functionele afhankelijkheid wordt gedefinieerd als het onvermogen om een of meer van de handelingen van het dagelijkse/huidige leven alleen en in hun geheel uit te voeren als gevolg van een medisch waargenomen lichamelijke handicap.

Psychologische afhankelijkheid wordt gedefinieerd als de onmogelijkheid om handelingen van het dagelijkse/huidige leven alleen en in hun geheel uit te voeren, zonder aansporing of supervisie, als gevolg van een medisch waargenomen ziekte of handicap van psychologische aard.

Verzekeraars kunnen gebruik maken van het [AVQ-raster dat het vermogen om de vijf dagelijkse handelingen te testen: opstaan, bewegen, aankleden, eten en verzorgen.

Sommige verzekeringsmaatschappijen maken gebruik van het Franse AGGIR-raster dat wordt gebruikt voor de toekenning van de individuele autonomievergoeding (APA).

Afhankelijk van de contracten kan de staat van afhankelijkheid worden bepaald door de behandelende arts of door de door de verzekeringsmaatschappij aangewezen arts.

Wat zijn de geboden garanties?

Contracten garanderen volledige of gedeeltelijke afhankelijkheid. Het contract bepaalt de verzekerde voorwaarde en de mate van afhankelijkheid, alsook de voorwaarden waaronder de garantie in werking treedt.

De staat van afhankelijkheid van de betrokkene moet medisch worden vastgesteld, onder de in het contract bepaalde voorwaarden.

 • Totale afhankelijkheid (dépendance totale)
  In de verzekeringsovereenkomst wordt totale afhankelijkheid in het algemeen gedefinieerd als het onvermogen om ten minste vier van de vijf gewone dagelijkse handelingen te verrichten zonder hulp van buitenaf: opstaan, bewegen, aankleden, eten en wassen. Wanneer een staat van totale of ernstige afhankelijkheid wordt erkend, meestal door de arts van de verzekeringsmaatschappij, wordt uitgekeerd tot 100% van het in het contract voorziene bedrag.
 • Gedeeltelijke afhankelijkheid (dépendance partielle)
  Gedeeltelijke afhankelijkheid moet uitdrukkelijk in het contract worden opgenomen. Het wordt over het algemeen gekenmerkt door de behoefte aan bijstand voor maximaal drie van de vijf AVQ’s. Wanneer de staat van gedeeltelijke afhankelijkheid wordt erkend, komt het bedrag van de uitkering overeen met een percentage van het bedrag in geval van volledige afhankelijkheid. Dit percentage varieert naargelang de mate van afhankelijkheid.

Bijkomende diensten

De formules van de verzekeringscontracten ter dekking van het risico van afhankelijkheid evolueren om zich aan te passen aan de behoeften, met name door de preventie te versterken en door voordelen in natura op te nemen om persoonlijke diensten te ontwikkelen. Vandaag de dag bieden alle afhankelijkheidscontracten aanvullende diensten aan. Dit kan een hulpdienst zijn om de afhankelijke verzekerde te begeleiden en te helpen bij het vinden van de juiste vestiging, het opzetten van thuiszorgdiensten en, indien nodig, het bieden van psychologische ondersteuning.

Wat zijn de kenmerken van langdurige-zorgverzekeringscontracten?

Inschrijving

Een langdurige zorgverzekering wordt niet afgesloten wanneer dat nodig is. De abonnementsvoorwaarden staan je toe om u in te schrijven vanaf de leeftijd van 40 jaar. Na het bereiken van de leeftijd van 75 jaar is het over het algemeen niet meer mogelijk om in te schrijven.

De verzekeraar baseert zich op de informatie met betrekking tot de gezondheidstoestand die door de arts is verzameld (medische vragenlijst, medisch onderzoek) om de verzekerde te aanvaarden of te weigeren. Elke valse verklaring leidt tot de nietigheid van de overeenkomst zonder terugbetaling van de betaalde bijdragen.

Bijdragepercentages

De tarieven van de langetermijnverzekering (ook wel primes genoemd) zijn met name gebaseerd op de leeftijd van de verzekerde op het moment van inschrijving. Hoe later de verzekerde de overeenkomst aangaat, hoe groter het risico en hoe hoger de bijdrage. Ze zijn ook afhankelijk van het gekozen pensioenniveau (proportioneel) en de mate van dekking (alleen totale afhankelijkheid of dekking door gedeeltelijke afhankelijkheid). Daarnaast kunnen aanvullende premies worden toegepast na medische selectie.

Het bedrag van de bij de inschrijving gekozen lijfrente is niet vast: het is onderhevig aan een door de verzekeraar vast te stellen tarief en voorwaarden (herwaardering op vaste data, berekend op basis van een index).

Evenzo voorzien de contracten in een wijziging van de hoogte van de bijdragen: indien de verzekerde de verhoging van de bijdrage weigert, kan het pensioen evenredig worden verlaagd of kan het contract door de verzekeraar worden opgezegd.

Sommige contracten houden rekening met mogelijke financiële moeilijkheden van de verzekerde. Zij garanderen vervolgens een vergoeding berekend op de betaalde bedragen, zelfs als de verzekerde is gestopt met bijdragen. Dit wordt "mise en réduction " genoemd.

Wachttijden en franchiseperiodes

De "délai de carence" heeft betrekking op de periode die ingaat op de ingangsdatum van de inschrijving van het contract en gedurende welke de verzekerde niet gedekt is in geval van afhankelijkheid. Als de afhankelijkheid zich voordoet tijdens deze periode, zal dit geen aanleiding geven tot uitkeringen, zelfs na het verstrijken van deze periode en zal het contract worden beëindigd. De wachttermijn geldt niet in geval van afhankelijkheid ten gevolge van een ongeval.

Zodra de afhankelijkheid is vastgesteld, passen sommige verzekeraars een aftrekbare periode van negentig dagen toe vanaf de datum van erkenning van de afhankelijkheid door de verzekeraar (de délai de franchise), gedurende welke periode zij niet uitbetalen. De uitkering wordt pas aan het einde van deze periode door de verzekeraar uitbetaald. De datum van erkenning van de staat van afhankelijkheid wordt vastgesteld door de verzekeraar, na ontvangst van het verzoek om een uitkering en aan het einde van het medisch onderzoek van het dossier door de raadgevend arts van de verzekeraar.

Hoe kies je de juiste individuele verzekering voor langdurige zorg?

De keuze van de langetermijnverzekering kan complex zijn gezien de diversiteit van het aanbod van de verzekeraars. Alvorens een dergelijk contract te ondertekenen, is het mogelijk om een gepersonaliseerde studie te laten uitvoeren door een verzekeringsdeskundige. Dit advies is vertrouwelijk en gratis en bindt de aanvrager niet.

De essentiële punten om te controleren:

 • het is de verantwoordelijkheid van de verzekeringnemer om ervoor te zorgen dat hij of zij voldoet aan de leeftijdsvereisten van het contract: alle contracten voor langdurige zorg hebben een leeftijdsgrens die varieert naar gelang van de verzekeraar. Voor de meeste contracten ligt de onderschrijvingsleeftijd tussen 74 en 77 jaar. Na deze leeftijd is het niet meer mogelijk om in te schrijven. Het verzekeringstarief zal lager zijn indien de verzekering vroegtijdig wordt afgesloten;
 • zoals in elk contract, hangt de door de verzekerde betaalde premie af van de risico’s die door het contract worden gedekt: niet alle contracten bieden dezelfde voordelen. Als de voorwaarden voor het ontvangen van het pensioen te talrijk en streng zijn, kan de verzekerde, hoewel afhankelijk, geen uitkering ontvangen of een zeer korte periode aan het einde van zijn of haar leven. Het kan nuttig zijn om een vergelijkende tabel op te stellen van de verschillende aanbiedingen op de markt (criteria die door de verzekeraar worden gebruikt om de staat van afhankelijkheid, de omvang van de dekking, de aangeboden aanvullende diensten, enz. te bepalen) om de meest winstgevende aanbieding en de best aangepaste aan elke persoonlijke situatie te bepalen;
 • de gezondheid van de kandidaat speelt een belangrijke rol: de verzekeraar verleent de garantie op basis van een gezondheidsverklaring of een medische vragenlijst. Indien de verzekeraar van oordeel is dat de betrokkene een groter dan gemiddeld risico van afhankelijkheid inhoudt en niet aan de criteria ervan voldoet, kan hij weigeren hem of haar te verzekeren of hem tegen een bijkomende premie te aanvaarden. Hoewel het mogelijk is om tot op hoge leeftijd te verzekeren, zal de medische voorgeschiedenis waarschijnlijk minder belangrijk zijn als het verzekeren vroeg wordt afgesloten;
 • het niveau van de gewenste uitkering heeft ook een impact op de kosten van het contract: de maandelijkse bijdragen zijn gecorreleerd aan het niveau van het gewenste bedrag;
 • er moet ook worden nagegaan of de overeenkomst een clausule bevat die voorziet in de terugbetaling van de betaalde bijdragen in geval van afhankelijkheid tijdens de wachttijd;
 • het is mogelijk dat bepaalde situaties die aanleiding geven tot afhankelijkheid niet onder de overeenkomst vallen: het is dus belangrijk om de uitsluitingsclausules zorgvuldig te lezen;
 • voor een beter beheer van de afhankelijkheid is het belangrijk om na te gaan of de definitie van afhankelijkheid in het contract overeenstemt met de definitie die door de departementale raad wordt gebruikt voor de toewijzing van de APA;
 • individuele afhankelijkheidscontracten, waarvan de belangrijkste garantie de overname van de verantwoordelijkheid voor de afhankelijkheid is, zijn in geen geval spaarproducten: het zijn "niet-terugbetaalbare" contracten, wat betekent dat de betaling van uitkeringen alleen afhankelijk is van het optreden van de staat van afhankelijkheid.

De collectieve afhankelijkheidsgarantie

Er zijn ook collectieve aanbiedingen ontwikkeld die door de sociale partners zijn onderhandeld in het kader van de onderneming of een professionele tak (bouw, kappersdiensten, enz.). De groepsuitkeringen worden hoofdzakelijk door pensioenfondsen verstrekt. Er zijn drie hoofdtypes van groepsvoordelen voor langdurige zorg.

Jaarlijkse dekking (couverture annuelle)

De werknemer ontvangt een lijfrente als zijn afhankelijkheid is vastgesteld terwijl hij nog in het bedrijf werkt. Hij geniet niet langer van de garantie wanneer hij het bedrijf verlaat.

Levenslange dekking (couverture viagère)

Het biedt een lijfrente, verworven tot het overlijden van de verzekerde, ongeacht of de afhankelijkheid wordt erkend tijdens of na het vertrek van de verzekerde uit de maatschappij.

Dekking op "afhankelijkheidspunten" (Couverture en "points dépendance")

Afhankelijk van de bijdragen krijgt de werknemer "(points dépendance|afhankelijkheidspunten]", net zoals hij pensioenpunten verwerft. Deze punten worden omgezet in een maandelijkse lijfrente indien de verzekerde zich in een afhankelijke situatie bevindt.

In de laatste twee gevallen blijft de werknemer bij vertrek uit het bedrijf of bij pensionering profiteren van de verworven dekking. Als hij de onderneming verlaat, heeft hij de mogelijkheid om zijn rekening individueel of via zijn nieuwe werkgever te blijven financieren.

De collectieve overeenkomsten in het bedrijf hebben voordelen ten opzichte van de individuele garantie. Door de werknemers aan te moedigen in een zeer vroeg stadium bij te dragen en door de bijdragen van alle werknemers van de onderneming te bundelen, kunnen zij hun bijdrage-inspanningen aanzienlijk verminderen, vooral omdat de werkgever bijdraagt aan de financiering (vaak tot 50%).

Deze regelingen bestrijken alle werknemers op dezelfde manier, ongeacht hun inkomen of gezondheidstoestand, aangezien zij geen medische vragenlijst nodig hebben. Bovendien voorzien de collectieve contracten niet in wachttijden of franchisetermijnen. Zij kunnen de verzekerden ook de mogelijkheid bieden om hun echtgeno(o)t(e) mee te verzekeren.

Ook collectieve afhankelijkheidscontracten zijn geen spaarproducten: het zijn "niet-terugbetaalbare" contracten, wat betekent dat de betaling van uitkeringen alleen afhankelijk is van de staat van afhankelijkheid.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

Allesfrans, ook voor:
 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention