allesfrans.com
 
BeginpaginaEen (t)huis in FrankrijkOnroerendgoedtransactiesHuurwoning gevondenHuurders: Wat verandert met de wet Elan?
 

Huurders: Wat verandert met de wet Elan?

zaterdag 17 november 2018 , door Hanjo

In een besluit van 15 november keurde de Constitutionele Raad het grootste deel van de wet Elan (loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique), de wet op de ontwikkeling van huisvesting, aanpassing en digitale technologie, goed.

Het vorige artikel in deze rubriek: Het standaard huurcontract
Beoordeling:
Bezoeken: 155
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Of u nu huurder of verhuurder bent, er komen veel veel veranderingen aan. De Conseil constitutionnel heeft in een besluit van donderdag 15 november het grootste deel van de wet Elan goedgekeurd. Wat de gevolgen zijn van de maatregelen in de wetstekst lees je hieronder.

Terugkeer van het huurbeheersingskader

In het kader van de wet van 24 maart 2014 betreffende de toegang tot huisvesting en gerenoveerde stadsplanning (de wet Alur), toegepast in Parijs en Lille en hun randgemeentes, is het huurcontrolrsysteem terug. Het werd nietig verklaard na een uitspraak van de rechtbanken in 2017. Het kan worden getest voor een periode van 5 jaar, volgens iets andere regels dan in de vorige versie (artikel 140 van de Elan-wet).

Bepaalde llokale overheden hebben de mogelijkheid om de staat te vragen het systeem op te zetten. Het gaat daarbij om:

 • openbare intergemeentelijke instellingen voor samenwerking op het gebied van huisvesting;
 • de gemeente Parijs;
 • de territoriale openbare instellingen in de agglomeratie van Parijs;
 • de metropool Lyon;
 • de metropool Aix-Marseille-Provence.

Er moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, zoals:

 • een significant verschil tussen het gemiddelde huurniveau in de particuliere huurvoorraad en de gemiddelde huurprijs in de sociale voorraad;
 • een hoog mediane huurniveau.

In de gebieden waar het systeem wordt toegepast, stelt de prefect elk jaar bij decreet een referentiehuur, een verhoogde referentiehuur (+20%) en een verlaagde referentiehuur (-30%) vast, per categorie van huisvesting en per geografische sector.

De referentiehuur is de mediaanhuur van de sector, berekend op basis van de door een lokale waarnemingspost geregistreerde huurniveaus.

De verhuurder kan de huurder vragen om naast de aanvankelijke huurprijs extra huur te betalen voor woningen met locatie- of comfortkenmerken, in vergelijking met woningen van dezelfde categorie die zich in dezelfde sector bevinden.

Indien de verwachte huurprijs hoger is dan de op de datum van ondertekening van het contract geldende referentiehuurprijs, kan de huurder tijdens een huurcontract maatregelen nemen om het verschuldigde bedrag te verminderen.

De regering moet de hervorming nog per decreet in detail uitwerken.

Creatie van de mobiliteitsovereenkomst

Artikel 107 van de Elan-wet staat eigenaars toe om de ondertekening van een mobiliteitsovereenkomst voor te stellen aan bepaalde kandidaten voor verhuur, namelijk personen:

 • in de beroepsopleiding;
 • die hoger onderwijs volgen;
 • die een leercontract hebben;
 • die in stage zijn;
 • een vrijwillige verbintenis in het kader van de burgerdienst hebben;
 • die beroepsmatig zijn overgeplaatst;
 • in het kader van een tijdelijke tewerkstelling van een beroepsactiviteit.

De duur van de mobiliteitsovereenkomst ligt tussen 1 maand en 10 maanden. Het contract kan niet worden verlengd of vernieuwd, maar de eigenaar en de huurder hebben het recht om de duur ervan te wijzigen door middel van een wijziging. Maar zelfs in het laatste geval mag de totale duur van de huurovereenkomst niet meer dan 10 maanden bedragen.

De huurder heeft de mogelijkheid om het contract op elk moment te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

De huurprijs kan niet worden herzien tijdens de looptijd van de huurovereenkomst.

De verhuurder heeft niet het recht om van de huurder een waarborg te eisen.

Aanscherping van de sancties voor illegale seizoensverhuur

Artikel 145 van de Elan-wet legt sancties op aan verhuurders die de regels van de seizoensverhuurregels overtreden.

Je riskeert een boete van € 5.000 wanneer je de huur niet aangeeft bij het gemeentehuis wanneer dit verplicht is.

Op enkele uitzonderingen na ben je een boete van € 10.000 verschuldigd wanneer je je hoofdverblijf voor meer dan 120 dagen in een kalenderjaar verhuurt.

Nieuwe toegankelijkheidsnormen voor mensen met een handicap

In nieuwe gebouwen moet 20% van hun woningen (ten minste één woning) toegankelijk zijn voor mensen met een handicap; de andere zijn progressief, d.w.z. toegankelijk na eenvoudig werk (artikel 64). De overheid moet decreten uitvaardigen om de nieuwe toegankelijkheidsregels in detail uit te werken.

In het verleden moesten alle woningen in nieuwe gebouwen toegankelijk zijn.

De overheid is ook van plan om de drempel waarboven de installatie van een lift verplicht is in nieuwe gebouwen te verlagen van 4 naar 3 etages.

Hervorming van de sociale huisvesting

De Elan-wet verandert het kader van het sociaal park ingrijpend. De overheid heeft de mogelijkheid om binnen 6 maanden na de afkondiging van de wet maatregelen te nemen bij decreet die:

 • de ontwikkeling van de verkoop van sociale woningen mogelijk maken;
 • de methode voor de berekening van de solidariteitshuurtoeslag voor huurders van sociale woningen aanpassen om meer rekening te houden met hun financiële draagkracht (artikel 88).

Condominium

De Elan-wet bevat een aantal wijzigingen in de regels, waaronder het recht voor mede-eigenaren om vóór de algemene vergadering per post te stemmen, door middel van een formulier. Een decreet moet deze mogelijkheid specificeren (artikel 211).

De regering heeft ook de bevoegdheid om bevelen te geven tot hervorming van de condominiums. Een van de teksten zal maatregelen bevatten om het beheer van de gebouwen te verbeteren en geschillen te voorkomen. Het wordt van kracht op 1 juni 2020 (artikel 215).

Om de beslissing van de Constitutionele Raad te raadplegen, klik hier.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention