allesfrans.com
 
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenBetalen en teruggaveKortingen op de belasting hebben hun limiet
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Kortingen op de belasting hebben hun limiet

zaterdag 15 juni 2019 , door Hanjo

De meeste fiscale voordelen die je elk jaar voor de berekening van de inkomstenbelasting mag opvoeren, zijn gelimiteerd: dit is het mécanisme du plafonnement global des avantages fiscaux. Om welke voordelen gaat het en hoe wordt het plafond berekend?

Het vorige artikel in deze rubriek: Ken je de "Madelin" belastingaftrek?
Beoordeling:
Bezoeken: 101
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het maximale bedrag van de belastingvoordelen op het gebied van de inkomstenbelasting (IR) is vastgesteld in artikel 200-0 A van de Code général des impôts (CGI). Het bestaat uit het aftoppen, voor de berekening van de inkomstenbelasting, van het totale bedrag dat bepaalde belastingvoordelen opleveren. Deze kunnen zowel de vorm aannemen van belastingverminderingen als van kortingen.

Sinds de Financieringswet 2013 zijn de meeste regelingen onderworpen aan een algemeen maximum van € 10.000, maar sommige hebben een specifiek plafond van € 18.000.

De belastingvoordelen die een belastinghuishouden in hetzelfde jaar geniet, kunnen echter aan verschillende maxima worden onderworpen als gevolg van de geleidelijke inwerkingtreding van deze maatregelen sinds 2009, het eerste jaar waarin het plafond van toepassing was. Dit is het geval voor belastingverlagingen die vóór 2013 werden opgestart en in de tijd gespreid, zoals het avantage Scellier (gespreid over 9 jaar) of de nieuwe Pinel-regeling (gespreid over 6/9 jaar), die onderworpen blijven aan het plafond dat van kracht was in het jaar waarin ze werden verworven.

Het algemene plafond is niet van toepassing op belastingvoordelen die verband houden met de persoonlijke situatie van de belastingplichtige of met het nastreven van een doelstelling van algemeen belang zonder compensatie.

Belastingvoordelen die onderworpen zijn aan het globale maximum

Op enkele uitzonderingen na vallen alle belastingkredieten en -verminderingen binnen het toepassingsgebied van het algemene maximum, ongeacht of zij worden toegekend in ruil voor een investering of een voordeel voor de belastingbetaler.

De belastingvoordelen waarop de limiet van € 10.000 betrekking heeft

De limiet van € 10.000 is van toepassing op het merendeel van de belastingkredieten/verlagingen. Dit plafond geldt voor hetzelfde belastingjaar en voor hetzelfde fiscale huishouden. Dit omvat in het bijzonder het volgende:

 • het belastingkrediet voor de energietransitie (CITE);
 • het belastingkrediet voor de kosten van opvang voor jonge kinderen;
 • het belastingkrediet voor de tewerkstelling van een werknemer in eigen land;
 • de belastingvermindering voor tussentijdse huurinvesteringen (Pinel);
 • de IR-PME belastingverlaging, genaamd "Madelin".

De belastingvoordelen waarop het maximum van € 18.000 euro betrekking heeft

Bepaalde fiscale voordelen voorzien in een extra aftrekruimte van € 8.000:

 • de belastingverlaging voor bepaalde investeringen in het buitenland, met inbegrip van Pinel, die in het buitenland zijn gedaan;
 • de belastingvermindering voor inschrijvingen op het kapitaal van een financieringsmaatschappij voor film of audiovisuele werken (Sofica).

Belastingvoordelen die geen globaal maximum kennen

Belastingvoordelen die verband houden met persoonlijke omstandigheden of het nastreven van een doelstelling van algemeen belang zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van de bovengrens:

 • de belastingvermindering als gevolg van de gevolgen van het familie-quotiënt;
 • belastingvermindering voor schoolgeld voor kinderen;
 • belastingvermindering afhankelijkheidskosten;
 • het belastingkrediet voor bijstand aan particulieren;
 • de belastingvermindering voor donaties van particulieren;
 • de zogenaamde "Malraux"-belastingvermindering (voor operaties die vanaf 2013 van start gaan)

De mechanismen die zijn opgenomen in de methoden voor de vaststelling van het categoriale netto-inkomen vallen door hun aard buiten het toepassingsgebied van het algemene maximum. Bijvoorbeeld:

 • het belastingvoordeel dat voortvloeit uit uitgaven die aftrekbaar zijn van het totale inkomen (zoals alimentatie of sociale zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen);
 • inhoudingen en verminderingen berekend op het bruto gecategoriseerd inkomen (aftrek voor beroepskosten, 10% inhouding op lonen en salarissen en pensioenen, inhoudingen voor microregelingen, enz.);
 • categoriale inkomstenvrijstellingen.

Berekening van de totale bovengrens voor belastingvoordelen

Het plafond wordt door de belastingdienst toegepast op basis van de informatie die door de belastingplichtige wordt verstrekt op het moment van de jaarlijkse aangifte van de inkomstenbelasting.

Er worden twee belastingbedragen berekend en vergeleken:

 • De belasting die wordt vastgesteld met inachtneming van alle opgegeven posten (met name alle uitgaven die in aanmerking komen voor een belastingkrediet en -vermindering), d.w.z. de theoretische belasting die wordt berekend zonder een bovengrens voor belastingvoordelen.
 • De belasting die wordt vastgesteld door de uitgaven die in aanmerking komen voor de belastingkredieten en verlagingen die onder de bovengrens vallen, d.w.z. de belasting die wordt berekend zonder rekening te houden met de belastingvoordelen, buiten beschouwing te laten.

Wanneer het verschil tussen deze twee belastingbedragen (te maximeren belastingvoordelen) groter is dan de bovengrens (maximumbedrag), wordt het overschot opgeteld bij de eerste belasting, waarbij rekening wordt gehouden met alle aangegeven elementen om het bedrag van de werkelijk verschuldigde belasting te verkrijgen.

Indien het verschil de bovengrens niet overschrijdt, wordt de eerste berekende belastingheffing niet gewijzigd.

Verlaging van de geldende bovengrens

Wanneer een belastingplichtige belastingvoordelen ontvangt die onder het maximum van € 10.000 vallen en andere die onder de bovengrens van € 18.000 vallen, zijn deze maxima niet cumulatief. Ze zijn achtereenvolgens van toepassing:

 • De totale belastingvoordelen onder het maximum van € 10.000 worden vergeleken met dit bedrag. Het eventuele overschot wordt bij de verschuldigde belasting opgeteld.
 • De totale ingehouden belastingvoordelen binnen de grens van € 10.000 worden vervolgens opgeteld bij de totale belastingvoordelen binnen de grens van € 18.000. Het aldus verkregen bedrag wordt vergeleken met dit tweede maximum van € 18.000. Het eventuele overschot wordt bij de verschuldigde belasting opgeteld.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention