allesfrans.com
 
BeginpaginaWerk en inkomenEen eigen bedrijfSpecifieke regelgevingHet opmaken van een factuur
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Het opmaken van een factuur

woensdag 25 september 2019 , door Hanjo

Bewerkt op woensdag 29 april 2020

Wanneer je in Frankrijk een factuur opmaakt, moet deze verplicht in de Franse taal gesteld zijn, ook al maak je als Nederlandstalige de rekening op voor een landgenoot.

Het vorige artikel in deze rubriek: Een Siret-nummer aanvragen
Beoordeling:
Bezoeken: 1.342
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Vanaf 1 oktober 2019 moeten er twee nieuwe vermeldingen op de facturen verschijnen:

 • het facturatieadres indien dit afwijkt van het afleveradres;
 • het nummer van de aankooporder indien deze eerder door de koper werd afgegeven.

De sancties voor inbreuken op de factureringsregels worden versterkt door de invoering van een bestuurlijke boete. Deze nieuwe bepalingen vloeien voort uit de ordonnantie van 24 april 2019 tot herschikking van Titel IV van Boek IV van de Code du Commerce betreffende transparantie, mededingingsbeperkende afspraken en andere verboden praktijken.

De vorm van de factuur

Een factuur is een gedetailleerde nota van verrichte diensten of verkochte goederen. Het moet aan een aantal vormvereisten voldoen:

 • ze moet in het Frans geschreven zijn;
 • ze moet worden opgesteld in 2 exemplaren, waarvan één, het origineel, voor de klant moet zijn;
 • ze moet zijn voorzien van een aantal gedetailleerde vermeldingen (zie hieronder).

Facturen in een vreemde valuta en taal

Een in Frankrijk gevestigde onderneming kan ook, onder bepaalde voorwaarden:

 • facturen in een vreemde valuta, op voorwaarde dat de vreemde valuta internationaal erkend en converteerbaar is (bijvoorbeeld in dollar of pond sterling) en dat de terugboeking in de rekeningen van het bedrijf in euro’s gebeurt;
 • de factuur opmaken in een vreemde taal (in dit geval kan de overheid ter controle een beëdigde vertaling verlangen).

De verplichte gegevens

De factuurdatum, de datum waarop de factuur wordt verstrekt.
Het factuurnummer, een uniek nummer voor elke factuur op basis van een chronologische en doorlopende reeks, zonder "gat", zodat geen factuur kan worden verwijderd. De nummering kan in afzonderlijke reeksen worden uitgevoerd (bv. met een prefix per jaar), indien de bedrijfsomstandigheden dit rechtvaardigen.
De datum van de verkoop of de levering van de dienst is de datum waarop de levering van de goederen of de verrichting van de diensten werd uitgevoerd (of voltooid).
De identiteit van de verkoper of dienstverlener is de bedrijfsnaam (of naam en voornaam van een individuele ondernemer), adres van de maatschappelijke zetel, facturatieadres (indien verschillend), Siren- of Siret-nummer, NAF-code, rechtsvorm en aandelenkapitaal (voor bedrijven), RCS-nummer en plaats van het registratiekantoor (voor handelaars), nummer in het handelsregister en departement van registratie (voor ambachtslieden).
De identiteit van de afnemer is de bedrijfsnaam (of naam voor een persoon), adres van de klant (tenzij anders vermeld voor een persoon), factuuradres indien verschillend en afleveradres.
Bestelbonnummer is het vooraf door de koper verstrekte nummer, wanneer dit is vastgesteld.
BTW-nummer is het BTW (TVA) identificatienummer van de verkoper en de professionele klant (alleen deze laatste is BTW-plichtig). Deze vermeldingen zijn niet verplicht voor facturen waarvan het bedrag exclusief belastingen niet hoger is dan € 150.
De aanduiding en de telling van de geleverde producten en diensten omvat de aard, het merk en de productreferentie. Materiaal en arbeid voor diensten. Een nauwkeurige omschrijving van hoeveelheid, eenheidsprijs exclusief belasting en BTW, en mogelijke kortingen.
De catalogusprijs is de eenheidsprijs exclusief BTW op verkochte producten of het uurtarief exclusief BTW op geleverde diensten.
Het wettelijk geldende BTW-tarief wordt, wanneer er verschillende BTW-tarieven van toepassing zijn, duidelijk per regel aangegeven.
Prijsverlagingen, zoals kortingen of kwijtschelding op de datum van verkoop of verrichting van diensten, met uitzondering van kortingsverrichtingen die niet op de factuur zijn vermeld.
Het totaal te betalen bedrag exclusief belastingen (exclusief BTW) en inclusief alle belastingen (inclusief BTW).
Met betrekking tot de betaling moet worden vermeld: de (uiterste) betaaldatum, de boetetarieven bij achterstallige betaling en het bedrag van de forfaitaire vergoeding van de invorderingskosten in geval van te late betaling (€ 40).

Speciale informatie

In de volgende bijzondere gevallen moeten deze gegevens op de factuur worden vermeld:
Wanneer de verkoper of dienstverlener lid is van een erkend beheerscentrum of -vereniging, wordt de volgende vermelding toegevoegd:

Membre d’une association agréée, le règlement par chèque et par carte bancaire est accepté.

Lid van een erkende vereniging, betaling per cheque en creditcard wordt aanvaard.

Wanneer de verkoper een vrijstelling van BTW, moet het volgende worden toegevoegd:

TVA non applicable, art. 293 B du Code général des impôts.

BTW niet van toepassing, art. 293 B van het algemeen belastingwetboek.

Wanneer de onderaannemer geen BTW declareert (het is de hoofdaannemer die de BTW declareert (terugname van de BTW), wordt aangegeven:

auto-liquidation de la TVA

verleggingsregeling BTW

Bij het bedrag wordt aangegeven:

montant hors taxe

bedrag exclusief belastingen

Ambachtslieden of micro-ondernemers die een ambachtelijke activiteit uitoefenen waarvoor een professionele verzekering verplicht is, moeten de verzekering die voor de activiteit is afgesloten vermelden.

Wat zijn de sancties voor overtredingen van de factureringsregels?

Ondernemingen die de factureringsregels niet naleven, zijn onderworpen aan een fiscale boete van € 15 per ontbrekende of onjuiste vermelding. Het bedrag van de boete mag echter niet meer bedragen dan een vierde van het bedrag van de factuur.

Vanaf 1 oktober 2019 wordt elke niet-nakoming van de factureringsverplichting tussen beroepsbeoefenaars strafbaar gesteld met een bestuurlijke boete. De boetes variëren van € 75.000 voor een natuurlijke persoon tot € 375.000 voor een rechtspersoon. Deze boete kan worden verdubbeld als de fout binnen 2 jaar na de eerste sanctie wordt herhaald.

Bewaartermijn van facturen

Facturen moeten tien jaar worden bewaard als boekhoudkundige stukken. Ze kunnen op papier of elektronisch worden bewaard.

Portfolio:

Beweeg je muis over een afbeelding voor een omschrijving. Klik op de afbeelding om hem te vergroten.

 
Model met TVA Model zonder TVA

 

Reacties
Hieronder 1 bijdrage
 • Het opmaken van een factuur 30 september 2019 14:23, door Maarten

  Het zou ook prettig zijn als op de factuur het IBAN nummer vermeld moet worden. Frankrijk heeft binnen de EU gepleit voor het IBAN nummer maar gebruikt het nauwelijks.

 

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

Allesfrans, ook voor:
 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention