allesfrans.com
 
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenLokale belastingenTaxe foncièreTaxe foncière voor een hut, chalet, yurt of (sta)caravan?
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Taxe foncière voor een hut, chalet, yurt of (sta)caravan?

donderdag 26 september 2019 , door Hanjo

Zijn de eigenaren van hutten, houten chalets, yurts, stacaravans of bungalows onderworpen aan de onroerende voorheffing?
We vermelden de belangrijkste besluiten en jurisprudentie over de onroerende voorheffing op lichte en mobiele recreatiewoningen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Taxe foncière op braakliggend terrein
Beoordeling:
Bezoeken: 392
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Er is geen wetgeving die expliciet voorziet in het belastingregime dat van toepassing is op lichte recreatiewoningen (HLL) voor wat betreft de taxe foncière.

Ondanks dit gebrek aan specifieke wetgeving heeft het Franse ministerie van Financiën zich hier herhaaldelijk over uitgesproken in ministeriële reacties (RM’s) aan parlementariërs, afgevaardigden en senatoren.

Sommige daarvan zijn opgenomen in de BOFiP, een documentaire databank die bestuurlijke opmerkingen over wetteksten van de DGFiP verzamelt. Het stelt dat in principe "constructies die zonder bouwvergunning worden gebouwd, belastbaar zijn op de onroerende voorheffing op de bebouwde eigendommen" (BOI-IF-TFB-10-10-10).

Er bestaat immers "geen specifieke regeling die gebouwen vrijstelt die zonder bouwvergunning zijn gebouwd", aldus de belastingdienst. Het opleggen van onroerendgoedbelasting "hangt dus af van het onderzoek van de feitelijke situatie, onder toezicht van de belastingrechter". Met andere woorden, situaties worden geval per geval beoordeeld door de belastingdienst. "Het belastingregime dat van toepassing is op lichte recreatiewoningen wordt bepaald door een onderzoek naar de feitelijke situatie die specifiek is voor elke faciliteit."

Een ander ministerieel antwoord stelt dat in termen van "onroerende voorheffing op onroerend goed, constructies die voor altijd aan de grond vastzitten en die het karakter van echte gebouwen hebben, belastbaar zijn. Daarom zijn lichte recreatiewoningen die op een fundering of metselwerk rusten, zodat ze niet kunnen worden verplaatst zonder ze te slopen, aan deze belasting onderworpen".

Maar wat is eigenlijk een lichte vrijetijdsbehuizing of HLL? Lichte vrijetijdswoningen worden gedefinieerd in het regelgevend gedeelte van de code de l’urbanisme, in artikel R111-37.

Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables OU transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs

Als lichte vrijetijdswoningen worden beschouwd: demontabele OF verplaatsbare constructies die bestemd zijn voor tijdelijk gebruik of seizoensgebonden vrijetijdsbesteding

In deze categorie vallen (onder andere):

 • een houten chalet dat gedemonteerd kan worden;
 • een houten hut die gedemonteerd kan worden;
 • demontabele bungalow;
 • een yurt (yourte) met binnenuitrusting (keukenblok, sanitaire voorzieningen)
 • een boomhut;
 • een uitgeruste tipi (keuken, WC);
 • een aanhangwagen die niet kan worden verplaatst.
Opmerking: behalve in geval van een tijdelijk (nood)onderdak kan een HLL niet permanent worden bewoond.

Specifieke gevallen

Taxe foncière voor een houten chalet

In tegenstelling tot een bergchalet, dat een klassieke constructie is die een echt gebouw vormt dat onderworpen is aan de onroerende voorheffing op onroerend goed (TFPB), is een houten tuinchalet niet noodzakelijkerwijs onderworpen aan de taxe foncière. Elke situatie wordt geval per geval door de belastingdienst onderzocht.

Als reactie op een verwijzing naar de "massale bouw" van houten huisjes "die niet onderworpen zijn aan eigendoms- of woonbelasting omdat ze geen funderingen hebben" in Pyrénées-Orientales, antwoordde het ministerie: "Overeenkomstig artikel 1380 van het algemeen belastingwetboek zijn berghutten belastbaar op de onroerende voorheffing wanneer ze het karakter hebben van echte gebouwen in de zin van deze belasting. De Raad van State heeft de toepassing van dit principe verduidelijkt voor de cottages die als lichte recreatiewoningen (HLL) kunnen worden gekwalificeerd. Zij was derhalve van oordeel dat de HLL’s die op de grond op een (al dan niet vaste) betonnen basis worden geplaatst en die normaliter niet bestemd zijn om te worden verplaatst, belastbaar zijn op de onroerende voorheffing op onroerend goed. HLL’s die zijn bevestigd aan betonblokken die in de grond zijn geplant en die normaal gesproken niet bestemd zijn om te worden verplaatst, moeten ook worden beschouwd als permanent aan de grond bevestigd en zijn dus belastbaar op grond van de onroerende voorheffing op de bouw van onroerend goed."

Met andere woorden, een houten huisje is aan belasting onderworpen als aan twee voorwaarden is voldaan:

 • het chalet is "voor altijd" aan de grond bevestigd ("de constructie moet zodanig met de grond verbonden zijn dat het onmogelijk is om het chalet te verplaatsen zonder het te slopen", zo preciseert de belastingdienst);
 • het chalet moet het karakter hebben van een "echt gebouw".

Noch het ministerie, noch de belastingdienst heeft echter enig advies gegeven over het lot van de eigenaren van een tuinchalet.

Taxe foncière voor een yurt (als hoofdverblijf)

Is een bewoonbare tent van het type yurt gebruikt als hoofdverblijfplaats wel of niet belastbaar op de onroerendezaakbelasting op onroerend goed?

In beginsel wel, maar indien niet aan de voorwaarden is voldaan, kan daarvan worden afgezien, antwoordde de belastingdienst in een ministerieel antwoord.
"De onroerende voorheffing op onroerende goederen voorzien in de artikelen 1380 en volgende van het Algemeen Belastingwetboek (CGI) is belastbaar op constructies die voor altijd op de grond zijn bevestigd en die het karakter hebben van echte gebouwen, zoals bepaald in de administratieve doctrine die gepubliceerd is in het Staatsblad van de Openbare Financiën - Belastingen (BOI-IF-TFB-10-10-10)".

De dienst onderzocht vervolgens elk van de voorwaarden met betrekking tot het betrokken onroerend goed, de yurts. De eerste betreft de grondverbinding en de mobiliteit van de woningen. "In de jurisprudentie van de Raad van State, die op dit gebied constant is, wordt geoordeeld dat lichte vrijetijdswoningen die op een betonnen voetstuk op de grond zijn geplaatst of bevestigd en die niet bestemd zijn om te worden verplaatst, d.w.z. wanneer zij voorzieningen bevatten die het niet mogelijk maken ze gemakkelijk en regelmatig te verplaatsen, permanent op de grond te bevestigen.

De tweede voorwaarde "moet worden beoordeeld in het licht van de aard, de bestemming, het belang, de wijze van vestiging en de vastheid van het gebouw. Bijgevolg zijn yurts die gebouwd zijn op betonnen blokken met voorzieningen, zoals de aansluiting op openbare water-, sanitaire of elektriciteitsdistributienetwerken die hen niet eenvoudig verplaatsbaar maken, onderworpen aan de onroerende voorheffing op de bebouwde eigendommen."

Ten slotte verwijst de belastingdienst naar de yurts-hypothese dat de voorwaarden voor de vaststelling van een belasting niet zijn vervuld. "Indien echter na onderzoek van de feitelijke situatie blijkt dat de yurt niet onderhevig is aan de onroerende voorheffing op onroerend goed, wordt eraan herinnerd dat de grond waarop de yurt zich bevindt, onderworpen is aan de taxe foncière sur les propriétés non bâties, de onroerende voorheffing op onbebouwde onroerende goederen.

Taxe foncière voor een boomhut

Kan een boomhut worden onderworpen aan onroerendgoedbelasting? Hoe ongebruikelijk het ook lijkt, het is een vraag die een parlementslid werd gesteld.

De volksvertegenwoordiger heeft vraagtekens gezet bij de belasting die van toepassing is op "gebouwen en installaties zoals boomhutten die aan de grond zijn bevestigd en de mogelijkheid hebben om te worden verplaatst zonder dat ze worden gesloopt".

In zijn antwoord van 7 juli 2015 heeft het Ministerie van Financiën betoogd dat "constructies en installaties, zoals boomhutten die aan de grond zijn bevestigd, worden gelijkgesteld met lichte recreatiewoningen (HLL) waarvan de lokale directe belastingen afhankelijk zijn van het onderzoek naar de feitelijke situatie van elke installatie". Volgens de Franse wetgeving voor de bouw en huisvesting wordt HLL gedefinieerd als "gebouwen die kunnen worden ontmanteld of verplaatst, bestemd voor tijdelijk of seizoensgebonden gebruik voor vrijetijdsdoeleinden".

Maar artikel 1380 van de Code général des impôts (CGI) bepaalt dat de onroerende voorheffing op onroerend goed (TFPB) verschuldigd is voor "bouwwerken die voor altijd aan de grond vastzitten en die het karakter van echte gebouwen hebben". Twee besluiten van de Conseil d’Etat hebben deze definitie verduidelijkt voor HLL’s. Zo zijn "HLL’s die op een betonnen ondergrond op de grond worden geplaatst en die normaal gesproken niet bestemd zijn om te worden verplaatst, belastbaar op de onroerende voorheffing op onroerend goed". Als gevolg hiervan moest een eigenaar van een HLL’s op een camping een onroerendezaakbelasting betalen aan de belastingdienst. In de tweede beschikking wordt bepaald dat HLL’s die bevestigd zijn op betonblokken die op de grond zijn geplant en die niet bestemd zijn om te worden verplaatst, ook onderworpen zijn aan de onroerende voorheffing.

Twee criteria maken lichte recreatiewoningen dus belastbaar voor de TFPB:

 • de bevestiging aan de grond;
 • het hebben van een "karakter van een echt gebouw".

Als een cabine aan de grond is bevestigd en niet bedoeld is om te worden verplaatst, dan is het belastbaar als een onroerende voorheffing op onroerend goed.

Taxe foncière voor een (sta)caravan

Een stacaravan (mobil-home) wordt niet beschouwd als een HLL of lichte vrijetijdsaccommodatie. Hetzelfde geldt voor een woonwagen (roulotte) die zijn mobiliteit heeft behouden. Deze twee typen accomodaties worden beschouwd als mobiele recreatiewoningen (RML’s).

De mobiele vrijetijdswoning wordt gedefinieerd in artikel R111-41 van de Franse wetgeving voor de bouw en huisvesting: "Worden beschouwd als mobiele vrijetijdsresidenties de bewoonbare landvoertuigen die bestemd zijn voor tijdelijk of seizoensgebonden gebruik voor vrijetijdsdoeleinden, die beschikken over mobiliteitsmiddelen die het mogelijk maken ze met behulp van tractie te verplaatsen, maar die volgens het verkeersreglement niet mogen worden gebruikt".

De belastingdienst heeft zich niet uitgesproken over de belastingheffing op de onroerendezaakbelasting voor campers. Er kan echter naar analogie worden geredeneerd op basis van het regime dat van toepassing is op HLL’s. Hiervoor volstaat het te verwijzen naar de verschillende standpunten van de belastingdienst met betrekking tot HLL’s om te weten of een camper of een caravan belast is.

Er zij op gewezen dat aan dit soort woningen geen enkele vrijstelling van onroerendgoedbelasting wordt verleend.

Aangezien een gebouw echter "eeuwigdurend aan de grond moet zijn vastgemaakt" om aan de onroerende voorheffing te worden onderworpen, kan worden aangenomen dat een stacaravan niet belastbaar is als deze werkelijk kan worden verplaatst.

Anderzijds moet worden opgemerkt dat de Raad van State een standpunt heeft ingenomen ten aanzien van de belastingheffing op woningen die op de grond op een concrete basis worden geplaatst, aangezien deze woningen belastbaar zijn, met name omdat zij "normaliter niet bestemd zijn om te worden verplaatst". Naar analogie kan ervan uit worden gaan dat een stacaravan die bestemd is om vast te blijven staan op een perceel grond, belastbaar is voor de onroerende voorheffing.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

Allesfrans, ook voor:
 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention