allesfrans.com
 
BeginpaginaEnergieVragen over abonnement gas en elektra
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Vragen over abonnement gas en elektra

dinsdag 17 december 2019 , door Hanjo

Enkele specifieke kenmerken van het gas- en/of elektriciteitsabonnement. Hoe vergelijk je de aanbiedingen van verschillende leveranciers en met wie kun je contact opnemen in geval van een geschil? Het zijn enkele vragen waarmee we je in dit artikel op weg helpen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Gas en elektriciteit: Wie doet wat?
Beoordeling:
Bezoeken: 627
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Hoe kan ik informatie krijgen over mijn werkelijke elektriciteits- of gasverbruik?

De energieleveranciers zijn verplicht het verbruiksverleden van een volledig jaar voorafgaand aan de factuur te vermelden indien zij over deze informatie beschikken.
Dankzij deze indicatie is het mogelijk om een vergelijking te maken met het verbruik van het voorgaande jaar in dezelfde periode.

Heb ik het recht om mijn contract op te zeggen als de elektriciteits- of gasprijzen veranderen of als ik verhuis?

De wet staat de abonnee toe zijn contract op te zeggen (zonder boete) als de leverancier zijn contractuele voorwaarden wijzigt. Als de elektriciteits- of gasleverancier van plan is zijn prijzen te wijzigen, moet hij zijn klanten minstens één maand voor de toepassing van deze wijzigingen op de hoogte brengen. De klant heeft dan een maximale termijn van 3 maanden (vanaf de aankondiging van de leverancier) om zijn contract zonder boete te beëindigen.

De leverancier is echter niet verplicht zich aan deze procedure te houden als dergelijke wijzigingen wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld in het geval van wijzigingen in de gereguleerde tarieven of als de prijzen van de leverancier geïndexeerd zijn aan gereguleerde tarieven).

Gereguleerde tarieven

De aanbiedingen die onderworpen zijn aan tarifs réglementés zijn elektriciteits- en gasaanbiedingen waarvan de prijzen worden vastgesteld door de CRE, na overleg met de regering. Deze gereguleerde tarieven gelden alleen voor historische energieleveranciers:

 • EDF voor elektriciteit;
 • Engie voor gas;
 • lokale distributiebedrijven (elektriciteits- of gasdistributeurs, over het algemeen beperkt tot een gemeente).

Voor hun aanbiedingen buiten de gereguleerde tarieven om bieden de meeste elektriciteitsleveranciers een aanbod aan dat geïndexeerd is aan de gereguleerde tarieven.

Bij verhuizing kan het energieleveringscontract kosteloos worden opgezegd. Dat moet wel gebeuren vóór het verlaten van het pand, met vermelding van de datum van vertrek. De opzegging wordt op die datum van kracht. Het verzoek kan tot 30 dagen van tevoren worden ingediend.

Maar vergeet je op te zeggen, dan is de betaling van het abonnement en het energieverbruik verschuldigd, ook voor de periode na vertrek.

Moet ik nog steeds de elektriciteits- of gasrekening van mijn oude adres of leverancier betalen?

Wanneer je bij een verhuizing het contract van de oude woning niet of niet tijdig hebt opgezegd, heeft de leverancier het recht om betaling te eisen voor het abonnement en het energieverbruik op het oude adres, tot de opzegging van kracht is.
Wanneer je van leverancier bent veranderd, moeten alle facturen van die vorige leverancier, tot aan het moment dat de definitieve afrekening (facture de résiliation) wordt uitgereikt, worden betaald.

Hoe lang heeft mijn elektriciteits- of gasleverancier de tijd om mij een afrekening te sturen?

Jouw energie- of aardgasleverancier heeft een maximale termijn van 14 maanden om je een factuur voor het werkelijke verbruik te sturen. Deze verplichting geldt echter niet in de volgende gevallen:

 • wanneer de leverancier geen toegang heeft tot de meter;
 • indien de consument het verbruiksoverzicht niet opstuurt, in geval van een herinnering van de leverancier per aangetekende brief met ontvangstbevestiging;
 • als er sprake is van fraude.

Met wie moet ik contact opnemen in geval van een geschil met mijn elektriciteits- of gasleverancier?

In geval van een geschil staan je verschillende oplossingen ter beschikking:

Je dient eerst contact op te nemen met de klantendienst van jouw leverancier, waarvan de gegevens op uw facturen en/of op het internet staan vermeld. Het verdient de voorkeur dit te doen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging.
Indien de leverancier je niet binnen 2 maanden antwoordt of indien je niet tevreden bent met het antwoord, kun je je kosteloos tot de Nationale Energieombudsman wenden indien het geschil betrekking heeft op de uitvoering van het leveringscontract.
Je kunt je ook laten bijstaan door de dienst Energie-info voor de consument, in het bijzonder bij geschillen met betrekking tot de totstandkoming van de leveringsovereenkomst, of je kunt je wenden tot een erkende consumentenorganisatie, de vergunningverlenende instanties en, in geval van handelspraktijken die in strijd zijn met het consumentenrecht, de DDPP of de DDCSPP.

 • Bemiddelaar energie
  Een artikel in onze rubriek > Consument > Ombudsdiensten

  De bemiddelaar helpt bij het oplossen van problemen met bedrijven in de energiesector.

Aan welke verplichtingen moet een leverancier voldoen alvorens de levering van energie te onderbreken voor een onbetaalde factuur?

In geval van laattijdige betaling of onbetaalde facturen moet de gas- of elektriciteitsleverancier een aantal regels in acht nemen alvorens de energievoorziening eventueel te onderbreken:

14 dagen na de datum van uitreiking van de factuur of, indien deze datum later valt, de betalingstermijn, moet de leverancier de consument bij eerste brief meedelen dat, indien de betaling niet binnen de bijkomende termijn van 15 dagen plaatsvindt, zijn levering van elektriciteit kan worden verminderd of onderbroken of onderbroken voor elektriciteit of voor aardgas.
Indien de leverancier en de consument niet binnen deze aanvullende termijn overeenstemming hebben bereikt over de wijze van betaling, kan de leverancier de overeenkomst, na daartoe ten minste 20 dagen van tevoren door middel van een tweede brief te zijn opgezegd, verkorten of beëindigen. In deze brief moet de leverancier de consument informeren over de mogelijkheid om zich tot het FSL) te wenden.
 
In geval van betalingsmoeilijkheden is het raadzaam dat de consument snel contact opneemt met zijn leverancier om hem op de hoogte te stellen van de moeilijkheden die hij ondervindt en zo een oplossing te vinden. Tegelijkertijd is het raadzaam om contact op te nemen met de sociale diensten van het departement of de gemeente om hulp te krijgen.

Bijkomende beschermingsvoorzieningen zijn voorzien wanneer een consument van de energiecheque profiteert of wanneer hij reeds een beroep heeft gedaan op een solidariteitsfonds voor huisvesting of wanneer er een overeenkomst is gesloten tussen de dienst en de energieleveranciers waarbij gemeenten en intergemeentelijke sociale actiecentra partij kunnen zijn.

Ten slotte moet worden opgemerkt dat de levering van elektriciteit of aardgas in de hoofdwoningen tijdens de winterperiode niet kan worden onderbroken.

Kan ik een vergoeding krijgen als de kwaliteit van de voorziening niet wordt gerespecteerd?

Behalve in geval van een geplande onderbreking of overmacht moeten de aardgas- en elektriciteitsdistributeurs aan hun klanten, overeenkomstig de bepalingen van het bestek van de concessie, energie leveren van een regelmatige en welbepaalde kwaliteit die verenigbaar is met het gebruikelijke gebruik van energie.

Indien de kwaliteit van het aanbod niet wordt gerespecteerd, heeft de consument het recht om een klacht in te dienen teneinde een schadevergoeding te verkrijgen. Daartoe moet de consument verwijzen naar het contract waarin de voorwaarden voor terugbetaling of compensatie worden vermeld wanneer het kwaliteitsniveau van de door de leverancier en de netwerkexploitant geleverde diensten niet wordt bereikt.

Meer in het algemeen moet de klacht schriftelijk (brief met ontvangstbewijs) worden gericht aan de distributeur of aan de leverancier.

Hoe kan ik de levering van elektriciteit of gas in het hele land vergelijken?

Je kunt de onafhankelijke en gratis vergelijker van de aanbiedingen op het gebied van energievoorziening raadplegen op de informatiewebsite van de Nationale Energieombudsman.

Deze vergelijker maakt het mogelijk om voor elektriciteit en aardgas de jaarlijkse kosten voor een bepaald verbruik te ramen, met of zonder promotie, afhankelijk van de locatie en de capaciteit van de meter voor elektriciteit.

De Energie-Info service biedt een onafhankelijke vergelijker van de aanbiedingen voor de energievoorziening.

Wanneer en hoe wordt mijn verbruik uitgelezen?

Meteruitlezing kan op 2 manieren gebeuren, afhankelijk van de technische specificiteit van de meter:

Voor "niet-communicerende" meters worden de meterstanden ten minste eenmaal per jaar rechtstreeks door de vertegenwoordigers van de beheerders opgenomen. Maar in de meeste gevallen worden de meters twee keer per jaar uitgelezen. De consument heeft het recht om een aanvullende opname van de netbeheerder te vragen, maar in dat geval wordt deze gefactureerd.
Wanneer de consument is uitgerust met een zogenaamde "communicerende" meter (Linky voor elektriciteit), stuurt de netbeheerder één keer per maand de werkelijke verbruiksindexen naar de leverancier. In alle gevallen is de beheerder ook verantwoordelijk voor de toezending van de meterstanden aan de leverancier. De facturen van de leverancier vermelden de vermoedelijke datum waarop de volgende uitlezing zal worden gedaan.

Bovendien is de leverancier verplicht de consument de mogelijkheid te bieden zijn meterstanden toe te zenden op data die de leverancier in staat stellen deze in aanmerking te nemen bij het uitreiken van zijn facturen.

 

Reacties
 

Huidige bezoekers: 100

Dit artikel staat in rubriek:
 • Energie

  Frankrijk is een uitgestrekt land. Op het platteland (à la campagne) zul je daarom meestal geen aardgas aantreffen en zul je het moeten doen met andere energiebronnen. Het - meest bovengrondse - elektriciteitsnet reikt tegenwoordig wel tot in de kleinste gehuchtjes.

Verder in deze rubriek:

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention