allesfrans.com
 
BeginpaginaOverheidOverheid algemeenKiesstelselGemeenteraadsverkiezingen 2020
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Gemeenteraadsverkiezingen 2020

dinsdag 25 februari 2020 , door Hanjo

De de deadline voor inschrijving op de kiezerslijst is inmiddels verstreken. Sta je op de kiezerslijst, dan kun je in maart gaan stemmen. We geven een overzicht met tien vragen en antwoorden over de regels voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Zo controleer je of je op de kiezerslijst staat
Beoordeling:
2 stemmen
Bezoeken: 3.321
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Wanneer vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats?

Er worden om de zes jaar gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De volgende verkiezing van de gemeenteraadsleden vindt plaats op zondag 15 maart 2020 voor de eerste ronde en zondag 22 maart 2020 voor de tweede ronde.

Wanneer moeten kandidaten zich aanmelden?

Ongeacht de grootte van de gemeente moeten alle kandidaten voor de eerste ronde van de gemeenteraadsverkiezingen zich kandidaat stellen bij de prefectuur. De uiterste datum voor indiening was 27 februari 2020.

In gemeenten met minder dan 1.000 inwoners hoeven de kandidaten voor de eerste ronde niet opnieuw een aanvraag in te dienen voor een eventuele tweede ronde. In de overige gemeenten is het echter noodzakelijk om voor elke ronde een aanvraag in te dienen.

Wie kan er stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen?

Om te kunnen stemmen moet een kiezer :

 • minstens 18 jaar oud zijn;
 • de Franse nationaliteit of die van een lidstaat van de EU hebben;
 • op de kiezerslijst zijn ingeschreven;
 • zijn of haar burgerrechten of politieke rechten hebben.

Wie kan kandidaat zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen?

Om in aanmerking te komen voor verkiezing als gemeenteraadslid moet aan vijf voorwaarden worden voldaan:

 • Frans zijn of een burger van de Europese Unie;
 • 18 jaar oud zijn op de verkiezingsdag;
 • voldaan hebben aan militaire verplichtingen;
 • kiezer van de gemeente zijn of ingeschreven staan op het kiezersregister van de gemeente of om de inschrijving op 1 januari 2020 te rechtvaardigen ("buitengemeentelijke" kandidaten);
 • kandidaat zijn in slechts één kiesdistrict.
Rechters van de hoven en tribunaux judiciaires en de leden van de administratieve rechtbanken kunnen niet als gemeenteraadslid worden verkozen in de gemeenten die in hun rechtsgebied liggen.
Gemeentemedewerkers kunnen niet worden gekozen in de gemeenteraad van de gemeente waar ze in dienst zijn.

Kan het ambt van burgemeester samenvallen met een andere mandaten?

Sinds de loi organique van 2014 kan de functie van burgemeester, met inbegrip van districtsburgemeester, afgevaardigde of locoburgemeester, niet worden gecombineerd met een parlementair mandaat (adjunct, senator, lid van het Europees Parlement).

De functie van lid van de regering is echter wel verenigbaar met de functie van burgemeester. Maar het is gebruikelijk dat ministers ontslag nemen uit het ambt van burgemeester. Premier Edouard Philippe kondigde op 4 september 2019 aan dat de ministers zich bij de gemeenteraadsverkiezingen kandidaat kunnen stellen, maar dat ze, als ze winnen, zullen moeten kiezen tussen hun lokale mandaat en hun positie in de regering.

Moeten kandidaten een vermogensverklaring afleggen?

Sinds de inwerkingtreding van de wetten van 11 oktober 2013 betreffende de transparantie van het openbare leven moeten verkozen vertegenwoordigers van gemeenten met meer dan 20.000 inwoners en locoburgemeesters van gemeenten met meer dan 100.000 inwoners die een ondertekenende delegatie hebben, hun bezittingen en belangen aangeven bij de Haute autorité de la transparence de la République.

Wat is het stemsysteem?

De verkiezing van de gemeenteraadsleden gebeurt via rechtstreekse algemene verkiezingen. De gemeenteraad kiest vervolgens de burgemeester van de gemeente. De organisatie van de stembusgang is afhankelijk van de grootte van de gemeente.

Voor gemeenten met 1000 of meer inwoners

De stemmethode is het twee-ronde proportionele lijstensysteem met een meerderheidsbonus. Als een lijst een absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen krijgt, wordt in de eerste ronde de helft van de zetels toegewezen. Dit wordt de prime majoritair genoemd. De andere helft van de zetels wordt verhoudingsgewijs verdeeld over alle lijsten die meer dan 5% van de uitgebrachte stemmen hebben gekregen.
Als geen enkele lijst een absolute meerderheid behaalt, wordt een tweede ronde gehouden. Alleen de lijsten die ten minste 10% van de in de eerste ronde uitgebrachte stemmen hebben behaald, kunnen zich herverkiesbaar stellen. Kandidaten die ten minste 5% en minder dan 10% hebben behaald, mogen zich bij een andere lijst aansluiten.
De zetelverdeling in de gemeenteraad gebeurt zoals in de eerste ronde: meerderheidsbonus met evenredige verdeling naar het hoogste gemiddelde.

Voor steden met minder dan 1.000 inwoners

De stembusgang is een twee-ronde, meerkoppige meerderheid. De verklaring van kandidaatstelling is verplicht sinds de verkiezingen van 2014. Kandidaten kunnen alleen of in groepsverband optreden. Kiezers kunnen sommige namen doorstrepen of andere toevoegen (gemengd). Het aantal stemmen wordt dan per kandidaat berekend.
In de eerste ronde worden de kandidaten in de gemeenteraad gekozen die zowel de stemmen van ten minste 25% van de geregistreerde kiezers als een absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen hebben behaald. In de tweede ronde worden de kandidaten die de meeste stemmen krijgen gekozen, binnen de grenzen van de nog te vervullen zetels.

Telt de blanco stem bij deze verkiezing mee?

Sinds de wet van 2014 worden blanco stemmen geteld en bij de notulen van de verkiezingen gevoegd. Voor de presidentsverkiezingen van 2017 werden bijna 660.000 blanco stemmen geteld in de eerste ronde en iets minder dan 3 miljoen in de tweede ronde.

Moet gendergelijkheid worden gerespecteerd?

In gemeenten met 1.000 inwoners of meer moeten de lijsten evenveel vrouwen als mannen bevatten, afwisselend een man en een vrouw. Deze regel geldt niet voor gemeenten met minder dan 1.000 inwoners.

De Hoge Raad voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (HCEfh) stelt vast dat ondanks de "kwantitatieve sprong" in het aantal vrouwen dat in de gemeenteraden en de directies wordt verkozen (40% in 2017), slechts 16% van de gemeenteraden door een vrouw wordt voorgezeten.

Wie zijn de gemeenteraadsleden?

De gemeenteraadsleden zijn de vertegenwoordigers van de gemeenten in de overlegorganen van de intercommunales waarvan zij lid zijn (metropolen, stedelijke gemeenschappen, agglomeraties en gemeenschappen van gemeenten). Het aantal en de verdeling van de zetels in de Raad van de Gemeenschap wordt bepaald door de gemeenten. Deze raadsleden worden tegelijk met de gemeenteraadsleden gekozen.

 • Liste électorale (kiezerslijst)
  Een artikel in onze rubriek > Overheid > Overheid algemeen > Kiesstelsel

  Iedereen die in Frankrijk wil stemmen, moet zijn ingeschreven op de kiezerslijst van zijn gemeente.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Hieronder 1 bijdrage
 

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention