allesfrans.com
 
BeginpaginaOverheidOverheid algemeenKiesstelselDe regels van een verkiezingscampagne
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

De regels van een verkiezingscampagne

dinsdag 7 januari 2020 , door Hanjo

De regels die de wetgever geleidelijk aan heeft ingevoerd, leggen verplichtingen en verboden vast voor het gebruik van de communicatiemiddelen en verkiezingspropaganda.

Het vorige artikel in deze rubriek: Wat maakt een stembiljet ongeldig
Beoordeling:
Bezoeken: 130
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Voor hun verkiezingscampagne hebben de kandidaten toegang tot propagandamiddelen waarvan het gebruik gereglementeerd is. Om campagnevoering en communicatie niet met elkaar te vermengen, wordt de communicatie van de gemeenschappen in de voorverkiezingsperiode bijzonder goed begeleid.

Traditionele propagandamiddelen tijdens de gemeentelijke campagne

Kandidaten kunnen gebruik maken van conventionele propagandamiddelen:

 • vergaderingen: alle openbare vergaderingen zijn toegestaan en kunnen zonder voorafgaande toestemming worden gehouden tot de vooravond van de stemming;
 • reclameborden: de lijsten worden vanaf de opening van de officiële campagne voorzien van affiches en alle affiches met betrekking tot de verkiezing zijn verboden buiten deze door de gemeentehuizen ingestelde borden (verbod op "wildplakken"). Posters op wit papier zijn verboden (tenzij ze bedekt zijn met gekleurde karakters of illustraties);
 • folders: de verspreiding ervan is niet langer verboden tijdens de verkiezingsperiode sinds de wet van 14 april 2011;
 • circulaires gericht aan de kiezers: één enkele circulaire voor het hele kiesdistrict, hetzelfde papierformaat voor alle lijsten, maximaal één dubbelzijdig vel.

Welke kleuren zijn toegestaan op posters en flyers?

Tot 31 december 2019 was het gebruik van een combinatie van de drie kleuren blauw, wit en rood verboden. Het decreet van 27 december 2019 met diverse wijzigingen van de kieswet, dat op 1 januari 2020 in werking is getreden, beperkt het verbod tot "het naast elkaar plaatsen van de drie kleuren indien daardoor verwarring kan ontstaan met het nationale embleem, met uitzondering van de reproductie van het embleem van een politieke partij of groepering".

Vanaf de vooravond van de stemming oom middernacht is het verboden:

 • stembiljetten, circulaires en andere documenten, waaronder folders, te verspreiden of te laten verspreiden;
 • een boodschap te verspreiden of doen verspreiden die het karakter heeft van electorale propaganda via elektronische middelen aan het publiek;
 • door middel van een al dan niet geautomatiseerd systeem seriële telefoongesprekken te voeren met de kiezers om hen ertoe aan te zetten op een kandidaat te stemmen.

De wet van 14 april 2011 verbiedt ook dat het publiek wordt geïnformeerd over een nieuw element van electorale controverse vlak voor de verkiezingen, zonder dat de electorale tegenstanders de kans krijgen om hierop te reageren voor het einde van de campagne.

Infox en nepnieuws

Zoals in elke communicatie kunnen beledigende of lasterlijke verklaringen worden bestraft. De kieswet voorziet in een specifiek delict waarbij de stemming wordt beïnvloed door vals nieuws of laster. De kandidaat die het slachtoffer is van dergelijke opmerkingen kan een beroep doen op de nietigverklaring van de verkiezing.

De wet van 22 december 2018 betreffende de strijd tegen de manipulatie van informatie voorziet in titel III, artikel 11, in een verplichting tot samenwerking in de strijd tegen de verspreiding van valse informatie ten laste van de belangrijkste operatoren van onlineplatforms.

Het gebruik van de media, radio, televisie, internet

De audiovisuele media, met name de televisie, hebben vandaag de dag in de politieke communicatie een plaats bij uitstek verworven.

De rol van de Hogere Raad voor de Audiovisuele Media in de gemeentelijke verkiezingscampagne

De Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) is verantwoordelijk voor het reguleren van de communicatie en de propaganda voor verkiezingsdoeleinden op de televisie- en radiozenders.

De toegang tot de uitzendmedia voor kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen is onderworpen aan de bijzondere regels die de CSA heeft vastgesteld in haar besluit van 4 januari 2011 over het beginsel van politiek pluralisme tijdens de verkiezingen.

Presentatie van de kandidaten en eerlijke toegang tot de media

In de zes weken voorafgaand aan de verkiezingen zorgen de radio- en televisiediensten ervoor dat de kandidaten en hun supporters een eerlijke presentatie krijgen en toegang tot de media. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2020 gelden deze regels vanaf 3 februari 2020.

Televisie- en radiostations moeten ervoor zorgen dat de kandidatenlijsten en hun supporters een "eerlijke presentatie en toegang tot de zendtijd" krijgen in het geval van specifieke kiesdistricten.

Voor lokale programma’s moet bij de verslaggeving over het lokale nieuws rekening worden gehouden met het lokale politieke evenwicht.

Tot 2 februari 2020 zullen de bijdragen van de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in aanmerking worden genomen overeenkomstig de regels die zijn vastgelegd in het CSA-besluit van 22 november 2017 over het beginsel van politiek pluralisme op het gebied van radio en televisie.

Uitgevers van radio- en televisiediensten moeten ervoor zorgen dat politieke partijen en groeperingen die de belangrijkste oriëntaties van het nationale politieke leven tot uitdrukking brengen, voldoende tijd krijgen om in te grijpen met betrekking tot de elementen van hun representativiteit. Deze representativiteit wordt bepaald aan de hand van de resultaten van de electorale raadplegingen, het aantal en de categorieën gekozen vertegenwoordigers, het belang van de fracties in het Parlement, aanwijzingen uit opiniepeilingen en de bijdrage van de partijen aan het nationale politieke debat.

Dit beginsel van politiek pluralisme is niet van toepassing op opinieprogramma’s op de radio.

Het gebruik van internet en sociale netwerken

Kandidaten hebben de mogelijkheid om specifieke websites te openen voor de verkiezingscampagne, ze kunnen ook hun persoonlijke websites gebruiken voor verkiezingspropaganda.

In dit verband heeft de CNIL aanbevelingen gedaan "voor verkiezingen die de persoonsgegevens eerbiedigen, met name wat betreft de politieke communicatie per e-mail".

Hoewel commerciële reclame voor propagandadoeleinden verboden is, wordt het gebruik van een website op zich niet beschouwd als commerciële reclame.

Aan de andere kant zijn bepaalde methoden die op het internet gebruikelijk zijn, verboden op deze sites tijdens de verkiezingscampagne (betaalde referencering, aankoop van gesponsorde links of trefwoorden).

Het plaatsen van advertenties op propagandasites kan in strijd zijn met de wetgeving inzake de financiering van campagnes, omdat dit kan worden gelijkgesteld met de financiering van campagnes door een rechtspersoon (een dergelijke financiering is verboden).

Zolang er de dag voor en op de verkiezingsdag geen nieuwe verkiezingsberichten op deze sites worden geplaatst, mag een ongewijzigde site online blijven.

De publicatie en verspreiding van opiniepeilingen

Ten slotte bepaalt artikel 11 van wet nr. 77-808 van 19 juli 1977 betreffende de publicatie en verspreiding van bepaalde opiniepeilingen dat aan de vooravond van elke stemronde en op de dag van die ronde de publicatie, verspreiding en becommentariëring van alle opiniepeilingen in verband met de verkiezing op welke wijze dan ook verboden is.

Dit verbod geldt ook voor peilingen die vóór de dag voor elke stemronde zijn gepubliceerd, uitgezonden of becommentarieerd. Het belet niet dat publicaties of gegevens die vóór die datum online zijn geplaatst, verder worden verspreid.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention