allesfrans.com
 
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenABC van Franse belastingen
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

ABC van Franse belastingen

dinsdag 29 november 2011 , door Hanjo

Bewerkt op maandag 20 april 2020

Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 2.641
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS
Term Vertaling Omschrijving
Abattement Vermindering, aftrek Een gedeeltelijke vrijstelling of vermindering van de heffing, meer in Frankrijk zelden een uitkering.
Accise Accijnzen
Acompte mensuel maandelijkse afbetaling
Acomptes provisionnels Termijnen Door de belastingbetaler betaalde voorschotten
Acquit Kwijtbrief, quitantie
Actif successoral Erfgoed De som van de werkelijke waarde (op de datum van overlijden) van alle belastbare goederen van de overledene ivm successierechten.
Action Aandeel
Actionnaire Aandeelhouder
Activité accessoire Nevenactiviteit Inkomen dat door zijn aard verschilt van die van de hoofdactiviteit van de belastingbetaler
Adjudicataire Begunstigde
Agrément Goedkeuring Administratieve procedure op grond waarvan een belastingplichtige wettelijk aanspraak maakt op belastingvrijstelling voor bepaalde transacties
Allégement Lastenverlichting Een term die vaak wordt gebruikt voor tijdelijke lastenverlichting, meestal toegekend aan belastingplichtigen met een bescheiden inkomen.
Amendes fiscales Fiscale boetes Financiële sancties, meestal gekenmerkt door de toepassing van renteheffing, onafhankelijk van andere sancties.
AMI Effectenmakelaar
Amortissement Afschrijving Bedrag aftrekbaar van het belastbaar inkomen, geaccepteerd door de belastingdienst ter compensatie van de te verwachten waardevermindering van een product dat inkomen genereert.
Apport Inbreng
Arrhes Aanbetaling
Assiette Letterlijk: plaat of bord Een synoniem voor de belastinggrondslag (base d’imposition). Bedrag waarover belasting wordt berekend, en waarover de belastingdienst controle uitoefent.
Assujetti Onderwerp Synoniem voor redevable. In de praktijk wordt de term meestal gebruikt om te verwijzen naar de persoonlijk aansprakelijk voor betaling van de belasting, als gevolg van de (uitgevoerde) activiteiten van een belastingbetaler.
Avis de mise en demeure Bericht van ingebrekestelling Kennisgeving van de overheid waarin de belastingbetaler wordt gesommeerd binnen 20 dagen een achterstallige betaling te doen. De belastingplichtige heeft dan al een avis de mise en recouvrement ontvangen.
Avis de mise en recouvrement Aanmaning Eerste stap in de invorderingsprocedure die systematisch door de belastingdienst wordt uitgevoerd bij niet-betaling van belasting.
Avis de vérification Controlemelding Document dat de belastingbetaler meedeelt dat een belastingcontrole zal worden worden. De belastingdienst mag zonder deze aankondiging geen controle doen.
Avis d’imposition Aanslagbiljet Document dat door de dienst aan de belastingbetaler wordt gestuurd met het detail de belastinggrondslag, het te betalen bedrag en de betalingstermijn.
Avoir fiscal Heffingskorting Een soort belastingkrediet gelijk aan de helft van de door een individu netto ontvangen dividenden van een ​​bedrijf waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Frankrijk en onderworpen is aan belasting.
Barème Tabel, schaal
Base d’imposition Belastinggrondslag, maatstaf voor heffing Synoniem van assiette. Term die het meest gebruikt wordt voor de BTW en lokale belastingen, zoals taxe d’habitation.
Bénéfice Netto winst
Bénéfices agricoles (BA) Landbouwwinst Verwijst naar een van de acht categorieën van het belastbaar inkomen voor de IR.
Bénéfices industriels et commerciaux (BIC) Winst uit ondernemingen Verwijst naar een van de acht categorieën van het belastbaar inkomen voor de IR.
Bénéfices non commerciaux (BNC) Niet-commerciële winst Verwijst naar een van de acht categorieën van het belastbaar inkomen voor de IR.
Bénéficiaire Begunstigde
Biens professionnels Commerciële eigendommen Goederen ten behoeve van het uitoefenen van het werk en als zodanig vrijgesteld van vermogensbelasting (ISF).
Biens Goederen
Bonne foi Goede trouw De wet gaat ervan uit dat de belastingplichtige ter goed trouw is.
Capitaux mobiliers Roerend kapitaal Ook wel "revenus mobiliers" genoemd. Verwijst naar een van de acht categorieën van het belastbaar inkomen voor de IR.
Centre des impôts De belastingdienst Fiscale administratie verantwoordelijk voor het opstellen van belastingaangiften en de controle van de belastingplichtige.
Charges déductibles Aftrekbare kosten Kosten en andere kosten van de belastingbetaler die mogen worden afgetrokken bij het bepalen van het belastbaar inkomen.
Contribuable Grondslag Synoniem van redevable of assujetti.
Crédit d’impôt Belastingkrediet Schuld van de schatkist (Trésor)aan de belastingplichtige als gevolg van vooruitbetaling van belasting wat resulteert in een vermindering van de geïnde belasting of zelfs een directe vergoeding door de schatkist.
Dation en paiement Betaling in natura Bijzondere manier van betaling van successierechten of een schenkingsrecht door middel van kunstwerken, boeken, verzamelobjecten, enz.
Déclaration fiscale Belastingaangifte Een door de belastingplichtige in te vullen, te ondertekenen en bij de belastingdienst in te dienen document voor de meeste belastingen. Kan worden onderworpen aan een fiscale controle.
Décote Korting Een synoniem voor diminution (vermindering) of réduction d’impôt (belastingverlagingen).
Déduction Aftrek Mogelijkheid om bepaalde bedragen af te trekken.
Dégrèvement Relief Synoniem van allégement (opluchting). Kwijtschelding van een belasting ten laste van een belastingplichtige.
Domicile fiscal Fiscale woonplaats De fiscale verblijfplaats van een individu wordt, ongeacht zijn nationaliteit en onder voorbehoud van het belastingverdrag, geacht te zijn in Frankrijk.
Droits d’enregistrement Registratierechten Belastingen geheven op een groot aantal juridische handelingenen, zoals donaties of erfenissen.
Étalement Spreiding Mogelijkheid om de afwikkeling van een belasting uit te smeren over meerdere jaren.
Évasion fiscale Letterlijk: belastingontduiking Juridisch geoorloofde vermindering van de belastinggrondslag of fiscale voordelen.
Exigibilité Vervaldatum De datum waarop de belastingdienst het recht krijgt het bedrag van een aanslag te vorderen.
Exonération Vrijstelling Gehele of gedeeltelijke vrijstelling, bijvoorbeeld omdat het inkomen onder een bepaald minimum blijft.
Fait générateur Evenement Een gebeurtenis die aanleiding geeft tot een claim ten gunste van de belastingdienst.
Forfait Pakket Het vervangen van de gedetailleerde analyse van de belastinggrondslag door een schatting, meestal tot stand gekomen in overleg tussen de IRS en de belastingbetaler. Zie ook "taxation forfaitaite".
Franchise Vrijstelling Een bedrag waaronder geen belasting hoeft te worden betaald of aangifte hoeft te worden gedaan.
Fraude fiscale Belastingontduiking Frauduleuze handeling waarbij men (een gedeeltelijke) betaling van belastingen probeert te ontduiken of ontduikt.
Immobilisations Vaste activa Roerende of onroerende eigendommen verworven of gemaakt door een bedrijf voor een langdurig commercieel gebruik.
Impôt sur la revenue (IR) Inkomstenbelasting
Impôts Geheel van belastingen
Impôts locaux Lokale belastingen Waaronder onroerend goedbelasting
Imputation Toerekening Kosten en uitgaven die in aanmerking worden genomen bij het bepalen van de belastbare winst.
Inexactitude Onnauwkeurigheid Onjuistheid die in de aangifte van een belastingbetaler gevonden is.
Inopposabilité Niet-afdwingbaarheid Wettelijk verbod om bezwaar te maken.
Insuffisance Falen Te lage door de belastingbetaler opgegeven belastinggrondslag die kan worden ontdekt tijdens een controle.
Intérêt de retard Vertragingsrente Sanctie (0,75% per maand), ontworpen om de door de belastingdienst geleden schade als gevolg van de vertraagde ontvangst van de schuld te compenseren.
Intérêts moratoires Vertragingsrente Bedoeld om de schade als gevolg van een te late betaling door de belastingplichtige te herstellen.
Lieu d’imposition Plaats van belastingheffing Woonplaats die afhankelijk is van de aard van de belasting of de plaats van de realisatie van een belastbare handelingen.
Majoration Toeslag Algemeen geldende fiscale sanctie in geval van vertraging of het niet melden, of niet-betaling van belastingen in het bijzonder.
Manœuvres frauduleuses Frausuleuze handelingen Vrijwillige handelingen met het oog geheel of gedeeltelijk belastingen te ontduiken en bedoeld om de schijn van oprechtheid te geven.
Mauvaise foi Slecht vertrouwen Het bewijs van kwade trouw van de belastingplichtige ten laste van de belastingdienst.
Mensualisation Maandelijkse betaling Betaling van belasting in maandelijkse termijnen.
Minoration Afname Synoniem van réduction.
Mise en demeure In gebreke stelling Brief van de belastingdienst die de belastingplichtige in gebreke stelt van het indienen van een aangifte.
Mise en recouvrement Beoordeling Document afgegeven door de belastingdienst dat de belastingplichtige het bedrag van de belasting die zal worden geïnd aangeeft.
Mode de paiement Betalingswijze
Option Optie Mogelijkheid voor de belastingbetaler om te kiezen tussen verschillende methoden van belastingen of fiscale regelgeving.
Personnes à charge Personen ten laste Ook wel "charges de famille". Personen die fiscaal beschouwd worden als afhankelijk van de belastingbetaler.
Plafonnement Plafond Een numerieke limiet, uitgedrukt in euro of asl percentage, ten behoeve van een regel of op het bedrag van een belasting.
Plusvalue Belasting op winst verkoop tweede woning
Prélèvement à la source Bronheffing Inning door de schatkist op het moment dat inkomen van een belastingplichtige beschikbaar komt.
Prélèvement libératoire Roerende Berekend op basis van een forfaitair bedrag laat het de belastingplichtige toe zich te onttrekken aan het normale fiscale regime.
Provision Voorziening Bedrag aftrekbaar van het belastbaar inkomen, als compensatie van een verlies dat zal hoogstwaarschijnlijk door de belastingbetaler zal worden gemaakt als gevolg van gebeurtenissen buiten zijn wil om. Alleen mogelijk door de bepaling van de BIC, BNC en BA.
Recouvrement Inning Handeling waarbij de overheid door de belastingbetaler verschuldigde geld int.
Redressement Herstel Een proces waarbij de fiscus een tekort, onduidelijkheden, weglatingen of verzwijging in de aangifte van de belastingbetaler corrigeert.
Réduction Korting Vermindering van belasting of de belastinggrondslag.
Réfaction Vergoeding Een synoniem voor réduction. Term die steeds minder gebruikt wordt.
Report d’un déficit Verslag van een tekort Mogelijkheid om de belastbare winst aan te passen met het verlies in een voorafgaand jaar, meestal in hetzelfde domein.
Retenue à la source Bronheffing Synoniem voor prélèvement à la source.
Revenus mobiliers Vlottend kapitaal Of "capitaux mobiliers". Verwijst naar een van de acht categorieën van het belastbaar inkomen voor de IR.
Solidarité Solidariteit Rechtskoppeling tussen twee of meer belastingplichtigen, waardoor de belasting die van toepassing is op één van hen ook bij de ander kan worden verhaald, zoals bij de IR or ISF van een echtpaar.
Sursis de paiement Surseance van betaling Uitstel van betaling.
Taxation d’office Schatting door het kantoor Sanctie tegen een belastingplichtige die geen aangifte heeft gedaan. De belastingdienst mag zelf het inkomen en de te betalen belasting bepalen op basis van beschikbare gegevens.
Taxation forfaitaire Forfaitaire schatting Belasting vastgesteld op basis van een schatting van het inkomen of de belastbare winst.
Taxe Belasting
Taxe d’habitation Belasting op een bewoond pand
Taxe foncière Som van belastingen op onroerend woongoed
Timbre fiscale Fiscale zegel Waardezegel die bij bepaalde heffingen moet worden gebruikt voor de betaling.
TVA BTW Belasting op de toegevoegde waarde.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Hieronder 1 bijdrage
 • ABC van Franse belastingen 2 september 2016 12:12, door M

  Naar mijn mening is in deze lijst het volgende woord niet helemaal correct:
  In de lijst staat dat "Contribuable" vertaald kan worden met "Grondslag" Zou "contribuable" niet vertaald moeten worden met: "Belastingplichtige"?

 

Huidige bezoekers: 87

Trefwoorden
ABC’s Belasting
 
Dit artikel staat in rubriek:
 • Franse belastingen

  Ook in Frankrijk moet belasting betaald worden, ook door de Nederlander die er zijn tweede huis heeft staan.
  Deze rubriek geeft slechts een summier overzicht van enkele belastingen waar je als koper van een woning mee te maken krijgt. Je zult hier niets terugvinden over de keuze om in Nederland of Frankrijk belastingplichtig te zijn (voor de inkomstenbelasting). Daarover is meer te vinden wanneer we over onze verhuizing vertellen. Wel leggen we in het kort uit hoe de inkomstenbelasting is opgebouwd.

Verder in deze rubriek:

Allesfrans, ook voor:
 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

Allesfrans, ook voor:
 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention