allesfrans.com
 
BeginpaginaFranse samenlevingSociaalStakingsrecht
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Stakingsrecht

Hoe zit dat met het Franse stakingsrecht?

dinsdag 26 oktober 2010 , door Hanjo

Bewerkt op dinsdag 22 september 2015

Het recht tot staken dat werd veroverd in de 19e eeuw is vastgelegd in de Franse Grondwet van 1946. Er zijn echter twee principes die zwaarder wegen dan dat recht: de continuïteit van de openbare dienstverlening en de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van personen en goederen. Zo heeft de wetgever ingegrepen om bij het stakingsrecht voor bepaalde categorieën van ambtenaren een minimale dienstverlening te garanderen of een procedure voorafgaande aan een staking in de publieke sector op te leggen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Sociale uitkeringen zijn voor de Fransen een gevoelig punt
Beoordeling:
Bezoeken: 1.024
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Een verkorte geschiedenis van het stakingsrecht.

18e eeuw

De wetten van Le Chapelier van 22 mei en 14 juni 1791 verbieden een "coalition de métier", een soort vakbeweging alsmede het staken.

19e eeuw

In het begin van de 19e eeuw laat Napoleon in het Wetboek van Strafrecht opnemen dat alle verenigingen van meer dan 20 personen die het doel hebben salarissen aan te passen of werkonderbrekingen te organiseren zwaar bestraft zullen worden. in 1849 wordt het verbod tot staken nogmaals bekrachtigd, maar 15 jaar later komt men tot andere gedachten en wordt de vakvereniging toegestaan en het stakingsrecht erkend.

De wet Ollivier van 1864 erkent voor het eerst het recht om te staken. Ondaks dat staking per definitie een collective werkonderbreking is, gaat het om een individueel recht. Het doel is om beroepsmatige meningsverschillen of claims te manifesteren.

De wet van 27 december 1892 op bemiddeling en vrijwillige arbitrage in collectieve geschillen tussen werkgevers en werknemers probeert procedures voor een vredelievende regeling van de collectieve arbeidsconflicten op touw te zetten.

20e eeuw

De wet van 31 december 1936 over procedures voor bemiddeling en arbitrage bepaalt dat in de industrie en de handel alle arbeidsgeschillen moeten worden onderworpen aan bemiddeling en arbitrage voordat tot een staking wordt overgegaan.

Op 27 oktober 1946 worden het recht op staking en de vakbondsrechten in de Franse Grondwet opgenomen. Een paar jaar later wordt dit recht ook aan ambtenaren toegekend onder voorwaarde dat bepaalde categorieën van ambtenaren (o.a. politie en rechters) niet mogen staken.

Op 11 februari 1950 wordt een wet aangenomen betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en procedures voor de collectieve regeling van arbeidsconflicten. Deze wet maakt bemiddeling weer verplicht, maar laat arbitrage optioneel. Ook bevat de wet een bepaling dat "de staking geen grond kan zijn voor het ontbinden van een arbeidsovereenkomst, met uitzondering van grove nalatigheid die aan de werknemer is te wijten".

In 1957 wordt een wet uitgevaardigd die eist dat bemiddeling de eerste stap in collectieve arbeidsconflicten is.

In 1961 wordt bepaald dat voor iedere dag dat het werk wordt onderbroken 1/30ste van het maandloon mag worden ingehouden, ongeacht de duur van de stilstand van het werk tijdens de dag.

Op 31 juli 1963 wordt bepaald dat stakingen in openbare diensten vijf dagen van tevoren moeten worden aangegeven.

Daarna volgen nog enkele wetten met betrekking op stakingen bij radio en televisie, bij activiteiten rond verwerking van radioactieve materialen, bij ambtenaren en luchtverkeersleiding.

21e eeuw

In 2007 worden twee wetten met betrekking tot stakingen aangenomen. De een behandelt een modernisering van de dialoog met de sociale partners; de ander regelt de continuïteit van de openbare dienstverlening in het geregeld personenvervoer over de weg en legt een minimum niveau van dienstverlening vast.

Tenslotte garandeert de wet van 23 juli 2008 opvang voor leerlingen in het kleuter- en basisonderwijs tijdens schooluren ten tijde van een staking.

Code du travail

Artikel L521-1 van het Franse arbeidsrecht zegt:

La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.
 

Son exercice ne saurait donner lieu de la part de l’employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d’avantages sociaux.

 

Tout licenciement prononcé en violation du premier alinéa du présent article est nul de plein droit.

Een staking verbreekt de arbeidsovereenkomst niet, tenzij de werknemer grove schuld kan worden toegeschreven.
Zijn uitoefening kan van de kant van de werkgever niet leiden tot discriminatie in beloning en sociale voordelen.
Elke ontslag uitgesproken in strijd met de eerste paragraaf van dit artikel is nietig.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

Allesfrans, ook voor:
 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention