allesfrans.com
 
BeginpaginaOverheidOverheid algemeenABC van politiek en overheid
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

ABC van politiek en overheid

dinsdag 15 november 2011 , door Hanjo

Bewerkt op zaterdag 16 november 2019

Het vorige artikel in deze rubriek: De Franse luchtmacht
Beoordeling:
Bezoeken: 442
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS
abstention onthouden van stemming
administration centrale centrale overheid, alle nationale diensten die onder de verantwoordelijkheid van een minister vallen
administration publique overheidsinstellingen
administration overheidsdienst
autorité administrative indépendante (AAI) onafhankelijke administratieve autoriteit, staatsinstelling verantwoordelijk voor regelgeving waar de centrale overheid niet een te directe invloed op wil hebben
banlieu voorstad, gebied rond een stad (oorspronkelijk één lieue (drie mijl) rond de stad
bloc de constitutionnalité geheel van grondwettelijkheid: alle beginselen en bepalingen die moeten voldoen aan de wetten. Het omvat: de artikelen van de grondwet van 1958, maar ook de verklaring van de rechten van de mens en burger van 1789 en de aanpassing van de Grondwet van 1946.
budget de l’Etat staatsbegroting
circonscription électorale Territoriale afbakening van het gebied waarbinnen een verkiezing wordt gehouden
citoyenneté burgerschap
collectif budgétaire aanvullende begroting
collectivités territoriales lokale overheden
conseil des ministres ministerraad
constitutionnalité grondwettelijk, in overeenstemming met de grondwet
déclaration de politique générale regeringsverklaring
déficit budgétaire begrotingstekort
déficit public het totale tekort van centrale en lokale overheden en de sociale zekerheid
dépenses de fonctionnement bedrijfslasten
dette public staatsschuld, totaal van leningen en garanties
dissolution ontbinding (ontslag) van de gehele regering
emploi werkgelegenheid
endettement de l’état staatsschuld
filiation verwantschap, juridische relatie tussen ouders en kinderen
gouvernement collegiaal orgaan bestaat uit de minister-president, ministers en staatssecretarissen verantwoordelijk voor de rechtshandhaving en het beheer van het nationale beleid
journal officiel (JO of JOFR) staatsblad van de Franse Republiek waarin de wet-en regelgeving wordt gepubliceerd
laïcité secularisme, principe van een strikte scheiding tussen publieke en prive activiteiten, de absolute neutraliteit van de staat in religieuze zaken.
législature termijn van het mandaat van de Assemblée Nationale
mandat mandaat, duur van de uitoefening van een verkozen functie
mesure d’économie bezuinigingsmaatregel
panachage de kiezer de gelegenheid geven om in een kieslijst wijzigingen aan te brengen (verwijderen, wijzigen of toevoegen van kandidaten)
politique publique overheidsbeleid
pouvoir d’achat koopkracht
projet de loi wetsvoorstel, wetsontwerp
promulgation handeling waardoor een wet uitvoerbaar wordt: een decreet ondertekend door de voorzitter en medeondertekend door de premier en de ministers die verantwoordelijk zijn voor de rechtshandhaving
proposition de loi wetsvoorstel ingediend door een of meer leden van het parlement
question préalable motie die tot doel heeft te beslissen of er over een ontwerp-tekst moet worden gediscussieerd
réforme de l’Etat staatshervorming
règles de gestion regels van beheer
relations extérieures externe betrekkingen
remaniement ministériel wijziging van de samenstelling van de regering zonder dat er een ontslag aan is vooraf gegaan
suffrage universel algemeen kiesrecht

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention