Beginpagina > Franse taal > In de praktijk > Praktische tips > Afkortingen

Afkortingen

zondag 8 november 2009, door Hanjo

Bijgewerkt op dinsdag 21 november 2017

In het Nederlands hebben we aardig wat "afko’s", maar de Fransen maken er een nationale sport van om voor alles een afkorting te verzinnen.

Het vorige artikel in deze rubriek: ABC van het weer
Beoordeling:
4 stemmen
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS
 • RSS
 • RSS
 • RSS

Apocope

Het is daarom onmogelijk om alle afkortingen te vermelden, maar deze zijn wij al eens tegengekomen. Ook heel gebruikelijk is om een lang woord gewoon maar in te korten. Dat heet apocoperen en het resultaat is een apocope. Soms wordt dan een letter o aan het eind van het woord toegevoegd. Bekende voorbeelden zijn "resto" voor "restaurant", "frigo" voor "réfrigérateur" (koelkast), "vélo" voor "vélocipède" (fiets) en "déca" (of "DK") voor "café décaféiné" (cafeïne-vrije koffie).

Afkorting

O ja, de Franse naam voor afkorting is "abréviation".

Een afkorting die is opgebouwd uit de eerste letters van de woorden heet een sigle.
Wanneer deze afkorting als één woord kan worden uitgesproken heet het een acronym. UNESCO is een acronym, maar SNCF niet.
Een sigle kent in het Frans geen meervoudsvorm. Dus: un CD, deux CD.

Onze steeds groeiende lijst van afkortingen

Je kunt op de meeste afkortingen (of in de omschrijvingen) klikken voor een artikel waarin het begrip nader wordt uitlegd of wordt toegepast.
 

A

ACS Assurance Complémentaire Santé Aanvullende ziektekostenverzekering
ACS Aide pour une Complémentaire Santé Bijdrage voor aanvullende ziektekostenverzekering
ADIL Agence Départementale pour l’Information sur le Logement Onderafdeling van de ANIL (per departement)
AJ Aide Juridictionnelle rechtsbijstand
ALF Allocation de logement familiale Soort toelage in de woonlasten
ALS Allocation de logement sociale Soort toelage in de woonlasten
ALTRO Association Logistique TRansport Ouest Franse logistieke organisatie
AME Aide Médicale de l’Etat Medische staatshulp voor vreemdelingen
AMM Autorisation de mise sur le marché De toestemming om een geneesmiddel op de Franse markt te brengen
ANC Assainissement non-collectif Individuele afvalwaterverwerking
ANIL Agence Nationale pour l’Information sur le Logement Officieel erkende instantie belast met volkshuisvesting
ANSM Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé Frans agentschap dat over de veiligheid van medicijnen en gezondheidsproducten waakt
AOC Appellation d’origine contrôlée Keurmerk voor wijnen en kazen
APL Aide personnalisée au logement Soort toelage in de woonlasten
Appt. Appartement Flatwoning
AR Accusé de réception Bericht van ontvangst (bijvoorbeeld bij aangetekende post)
A/R Aller-Retour Retourtje (heen- en terugreis)
ARS Allocation de rentrée scolaire Financiële bijdrage voor het nieuwe schooljaar
AST Autorisation de sortie du territoire Reisdocument voor minderjarige
ATU Autorisation temporaire d’utilisation Tijdelijke toestemming voor het verstrekken van medicijnen aan bepaalde (groepen van) patiënten
ATU Accueil et traitement des urgences Eerste hulpafdeling van een ziekenhuis
Av. Avenue Avenue
Av Avant Voor

B

bac baccalauréat baccalaureaat
BAN base adresse nationale bestand van alle Franse adressen
Bbio Besoin bioclimatique conventionnel Beoordeling van het bio-klimatologische ontwerp van een gebouw
BCBG Bon Chic Bon Genre Mensen uit de professionele middenklasse die door komaf een goede positie verkrijgen
BBC Bâtiment de Basse Consommation énergétique gebouw met laag energieverbruik
Bd Boulevard Boulevard
BIC Bénéfices industriels en commerciaux Bedrijfsvorm voor kleine zelfstandigen
BIC Bank Identifier Code Internationale code van een bank
BOFiP Bulletin officiel des finances publiques Officiëel publicatieblad van de Franse belastingdienst
BP Boîte postale Postbus
BRSS Base de Remboursement de la sécurité sociale Basisvergoeding van de sociale zekerheid
BSR Brevet de sécurité routière Soort rijbewijs (voor 16-18 jarigen)
BTP Bâtiments et Travaux Publiques Gebouwen en publieke werken, één van de Franse bedrijfssectoren

C

càd
c.-à-d.
C’est à dire Dat wil zeggen
CAF Caisse allocation familiale Uitkerende instantie van o.a. kinderbijslag
Cap Capitale Hoofdstad
CAP Contribution à l’audiovisuel publique Omroepbijdrage
CASF Code de l’action sociale et des familles Franse wetgeving rond familie en sociale zaken
CAUE Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement Departementale schoonheids- of welstandscommissie
CB Carte bancaire Bankpas
CCH Code de la construction et de l’habitation Wetgeving rond bouw en huisvesting
CCMI Contrat de construction d’une maison individuelle Bouwcontract voor een vrijstaand huis
CCP Compte courant postale Postgiro
CDAG Consultations de dépistage anonyme et gratuit Anonieme, gratis consultatie op HIV en SOA
CDD Contrat à durée déterminée Tijdelijk arbeidscontract
CDI Centre d’Impots Plaatselijk belastingkantoor
CDI Contrat à durée indéterminée Arbeidscontract voor onbepaalde tijd
Cdt Cordialement Met vriendelijke groet (bv afgekort in email)
CEDEX Courrier d’entreprise à distribution exceptionelle Snelle postbezorging voor bedrijven met een postbus
CEL Compte épargne logement Spaarregeling voor aankoop eigen huis
CEP Comsommation conventionelle d’énergie primaire Primair energieverbruik van een gebouw
CEPC Certificat d’examen du permis de conduire Tijdelijk rijbewijs
CEPMAX Consommation conventionnelle maximale d’énergie primaire Maximale waarde van het primaire energieverbruik van een gebouw
CEPS Comité Économique des Produits de Santé Comité waarin de prijzen van gezondheidsproducten worden bemiddeld
Cerfa Centre d’enregistrement et de révision des formulaires administratifs Franse instantie die alle overheidsformulieren beheert
CET Chauffe-eau thermodynamique Thermodynamische boiler
CFE Contribution Foncière des Entreprises Bedrijfsbelasting die vroeger Taxe Professionnelle (TP) heette.
CGA Centre de gestion agréé Wettelijk erkend beheerorgaan voor (kleinere) bedrijven.
CGI Code général des împots Belastingwetgeving
CGV Conditions générales de vente Algemene verkoopvoorwaarden
Ciddist Centres d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles centra van informatie, screening en diagnose van seksueel overdraagbare aandoeningen
CITE Crédit d’impôt transition énergétique Belastingvoordeel door het nemen van energiebesparende maatregelen
CLIC Centre local d’information et de coordination gérontologique Lokaal gerontologisch centrum voor informatie en coördinatie
CMI Carte mobilité inclusion Nieuwe gehandicaptenkaart
CMU Couverture maladie universelle Ziekenfonds voor de minder draagkrachtige
Con Canton kanton
COS Coefficient d’occupation du sol Verhouding die aangeeft welk deel van een bouwterrein mag worden bebouwd (of wordt bebouwd)
CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie Ziekenfonds
CPI Certificat provisoire d’immatriculation tijdelijk kentekenbewijs
CSS Code de la Sécurité Sociale Wetgeving rond sociale zekerheid
CU Certificat d’urbanisme Verklaring dat er mag worden gebouwd (geen bouwvergunning)
CV Chevaux Paardenkracht (PK)

D

DDASS Direction départementale d’action sanitaire et sociale Instelling die allerlei vergunningen op gebied van wonen en bouwen afgeeft
DDE Direction départementale de l’équipement (l’Equipement) Departementale dienst voor publieke werken genoemd
DDT Dossier de diagnostic technique Dossier van technische diagnoses bij verkoop of verhuur van een woning
DEEE Déchets d’équipements électriques et électroniques afval van elektrische en elektronische apparaten
Dép Département Departement
DGCCRF Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes Dienst van het Franse ministerie van Economie
DGFiP Direction Générale des Finances Publiques Franse publieke financiën
DLC Date limite de consommation Uiterste consumptiedatum
DLU Date limite d’utilisation Uiterste gebruiksdatum
DLUO Date limite d’utilisation optimale Uiterste gebruiksdatum
DOM Départements d’Outre Mer Franse Overzeese Departementen
DPE Diagnostic de Performance Energétique Energierapport bij verhuur of verkoop van een woning
DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Regionale directie voor milieu, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
DRFIP Direction régionale des finances publiques Regionale belastingdienst
DRIRE Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement Regionale milieudienst
DT Déclaration de travaux Eenvoudige bouwvergunning, melding

E

EDF Electricité de France Franse stroomleverancier
EEE Espace économique européen Europese Economische Ruimte (EER)
EH nombre d’équivalents-habitants Eenheid gebruikt voor de berekening van de grootte van een installatie voor de verwerking van afvalwater
EPIC établissement public à caractère industriel et commercial Openbare instelling voor industrie en handel
ETEL espace technique électrique du logement De meterkast volgens de nieuwste norm
ETG épreuve théorique générale Frans theorie-examen voor het rijbewijs
Ets. Etablissements Firma
EU Eaux usées Grijs afvalwater, het water afkomstig uit de keuken, badkamer en wasmachines
EURL Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Eenmans BV
EV Eau vannes Zwart afvalwater, van het toilet
EV En ville Alhier

F

F(F) Franc (Français) Franse frank, wordt nog steeds vaak vermeld
Fl Fleuve Rivier
FNAIM Fédération nationale de l’immobilier Franse makelaarsorganisatie
FRE Fauteuil Roulant Electrique Elektrische rolstoel
FRF Franc Franse frank, wordt nog steeds vaak vermeld

G

GAB Guichet automatique de banque Bank-, geldautomaat
GDF Gaz de France Franse gasleverancier
GPL Gaz de pétrole liquéfié LPG
GR Grande randonée Belangrijke wandelroute

H

h Heure Uur in tijdsaanduiding
HAD Hospitalisation à domicile Ziekenhuiszorg aan huis
HC Heures creuses Daluren bijvoorbeeld bij stroomverbruik
HLM Habitation à loyer modéré Huisvesting met door de staat bepaalde huurprijzen
HP Heures pleines Piekuren bijvoorbeeld bij stroomverbruik
HQE Haute Qualité Environnementale Privélabel voor energieverbruik
HR humidité rélative (ook RH of %RH) relatieve luchtvochtigheid (percentage)
HS Hors service Buiten dienst
HT Hors taxe Belasting niet inbegrepen
HT Haute Tension Hoge spanning

I

IBAN International Bank Account Number Internationale bankrekeningcode
ICC Indice du coût de la construction Prijsindex van de bouw
IDF Île de France Ruim gebied rond Parijs
IGN Institut national d’information géographique et forestière Franse instituut voor geografie en bossen
INC Institut National de la Consommation Franse consumentenorganisatie
INSEE Institut National de la Statistique et des Études Économiques Franse bureau voor de statistiek
IRVE Infrastructure de recharge des véhicules électriques Oplaadinstallatie voor een elektrisch voertuig
ISF Impôt de Solidarité sur la Fortune Vermogensbelasting
IST Infection sexuellement transmissible seksueel overdraagbare aandoening (SOA)
ITR Isolant Thermique par Réflexion isolatiefolie
ITT Incapacité totale de travail Volledige arbeidsongeschiktheid
IVG Interruption volontaire de grossesse Vrijwillige zwangerschapsonderbreking

J

JO Journal Officiel Franse Staatskrant
justif Justification Verantwoording, verklaring, justificatie, bv justification d’adresse

K

kVA Kilo volt ampère Eenheid van elektrisch vermogen, in Nederland: kilowatt

L

LD Lieu-dit Een soort buurtschap
LEP Livret de épargne populaire Belastingvrije spaarvorm
LDD Livret de développement durable Belastingvrije spaarvorm
LMNP Loueur en meublé non professionnel Belastingregime voor niet-professionele verhuurder van gemeubileerd pand
LPO Ligue pour la protection des oiseaux Vogelbescherming

M

M. Monsieur Geachte heer
Me Maître Mr., meester in de rechten, tevens aanspreektitel voor notaris, deurwaarder en advocaat
ml mètre linéaire Strekkende meter
Mlle Mademoiselle Geachte mejuffrouw[1]
MM. Messieurs Mijne heren
Mme Madame Geachte mevrouw
Mmes Mesdames Geachte dames
Mt Mont Berg

N

NDLR note de la rédaction red., een noot van de redactie
NF Norme Française Franse standaard (norm) voor diverse toepassingen
NIR numéro d’inscription au répertoire Registratienummers van personen
NOEMIE Norme Ouverte d’Echanges Maladie entre les Intervenants Extérieurs Qtandaard voor de uitwisseling van gegevens over kosten tussen de sociale zekerheid en verzekeraars

O

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques (OESO) Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
OGM Organisme génétiquement modifié Genetisch gemodificeerde (cisgenese) organismen
ONF Office national des forêts Franse staatsbosbeheer

P

PAC Pompe à chaleur Warmtewisselaar
PACA Provence-Alpes-Côte d’Azur
PACS Pacte civil de solidarité Geregistreerd partnerschap
PADD Projet d’aménagement et de développement durable Toekomstvisie in bestemmingsplan
PAJE Prestation d’accueil du jeune enfant Kinderbijslag tot 3 jaar
PAP Prêt aidé pour l’accession à la propriété Oude belasting (tegenwoordig: Prêt à Taux Zero)
PASS Plafond Annuel de la Sécurité sociale Referentie-inkomen voor de recht op sociale zekerheid
PAZ Plan d’aménagement de zone Plan voor gedeeltelijke wijziging van een bestemmingsplan
PC Permis de construire Bouwvergunning
PC Pièce(s) Stuks (in aantal)
PDG Président Directeur Général (pédégé) Directievoorzitter, voorzitter van de raad van bestuur
PEL Plan d’épargne logement Spaarregeling met staatspremie bij aankoop eigen huis
PER Plan d’exposition aux risques Risicoplan, nodig in bepaalde gebieden
PIG Projets d’interêt général Projecten van algemeen belang
PJ Pièces joints Bijlagen (in zakelijke brief)
Pl Place Plein
PK Point Kilomètrique Kilometerpunt, bijvoorbeeld aangegeven op bekeuring (zie ook PR)
PL Poids lourds (Zware) vrachtwagen
PLA Prêts locatifs aidés Gesubsidieerde lening voor een huurwoning
PLF Projet loi de financement Wetsontwerp voor de algemene Franse begroting
PLFSS Projet loi de financement de la sécurité sociale Wetsontwerp voor de begroting voor de sociale zorg
PLU Plan local d’urbanisme Gemeentelijk bestemmingsplan
PME Petites et moyennes entreprises Midden- en kleinbedrijf (MKB)
PME Portemonnaie électronique Franse variant van de chipknip
POS Plan d’occupation des sols Bestemmingsplan (verouderd)
PPE Prime pour l’emploi Werkgelegenheidspremie
PPR Plan de prévention des risques Risicopreventieplan
PQ Papier cul WC papier
PR Point Repère Richtpunt tussen twee kilometerpunten, bijvoorbeeld aangegeven op bekeuring (zie ook PK)
PS Prélèvement sociale Sociale premie
PSMV Plan de sauvegarde et de mise en valeur Plan van beschermde gebieden
PTIA Perte Totale et Irréversible d’Autonomie Totaal en onomkeerbaar verlies van autonomie
PV Procès-verbal Proces verbaal
PVe Procès-verbal électronique Electronisch proces verbaal

R

RC Responsabilité civile Wettelijke aansprakelijkheid(s verzekering; WA)
R(d)C Rez de chaussée Begane grond
RCEA Route Centre Europe Atlantique De E62/N79 verbindt de Franse Atlantische kust met midden Europa.
RCS Registre du commerce et des sociétés Register van handel en bedrijven
RF République Française De Franse Republiek
RGE Reconnu Garant de l’Environnement erkenning van bedrijf dat recht geeft op belastingvoordeel
RH Ressources Humaines personeelszaken
RH humidité rélative relatieve luchtvochtigheid (percentage)
RIB Relevé d’identité bancaire Verklaring met alle bankgegevens
RIP Relevé d’identité postal Verklaring met alle gegevens van de postgirorekening
Riv Rivière Rivier
RN Route nationale Nationale weg
RNIPP Répertoire national d’identification des personnes physiques Bestand van registratienummers (NIR) van personen
RNJ Repères nutritionnels journaliers Dagelijkse voedingsrichtlijn
RSA Revenue de solidarité active Een door het departement verstrekte financiële bijstand
RSVP Répondez s’il vous plaît, RSVP Beantwoorden alstublieft
RTU Recommandation temporaire d’utilisation De tijdelijke aanbeveling om een geneesmiddel op de Franse markt beschikbaar te stellen

S

SA Société anonyme] Naamloze vennootschap (NV)
SAFER Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Grondbank waarbij grotere grondaankopen moeten worden gemeld
SAMU Service d’aide médicale d’urgence GG&GD, medische spoedeisende dienst
SARL Société à responsabilité limitée Besloten vennootschap (BV)
SAS société par actions simplifiée een soort naamloze vennootschap
SAUR Société d’aménagement urbain et rural Grote waterleverancier
SAV Service après vente Klantenservice (na aankoop)
SCALP Système de Lecture Automatique de Plaque systeem voor het automatisch lezen van de nummerplaat
SCI Société civile immobilière maatschap om onroerend goed te kopen
SCOT Schéma de cohérence territoriale Bestemmingsplan dat meerder gemeentes overkoepelt
SdB Salle de bains Badkamer
SDF Sans domicile fixe Dakloze, zonder vaste woon- of verblijfplaats
SECU Sécurité sociale Sociale zekerheid
SF Sauf Behalve
SHOB Surface hors œuvre brute Bruto woonoppervlak Verouderd: zie Bouwvergunningen, enz.
SHON Surface hors œuvre nette Netto woonoppervlak Verouderd: zie Bouwvergunningen, enz.
SI Syndicat d’initiative Franse VVV
SIDA syndrome d’immunodéficience acquise AIDS
SIV Système d’immatriculation des véhicules Kentekenregister (voor voertuigen)
SMIC Salaire minimum interprofessionnel de croissance Minimumloon
SNCF Société nationale des chemins de fer français Franse spoorwegen
SNPI Syndicat national des professionnels immobiliers Franse makelaarsorganisatie
SPA Société protectrice des animaux Dierenbescherming
SPANC Service Public d’Assainissement Non Collectif Dienst die voor verantwoordelijk is voor het afvalwater
SRU Loi sur la solidarité et au renouvellement urbain Franse wet op de gemeentelijke bestemmingsplannen
SSIAD Services de Soins Infirmiers À Domicile Thuiszorg
SSP Acte sous seing privé Onderhandse akte
Sté Société Fa, firma, maatschappij

T

TAEG Taux annuel effectif global Effectieve jaarlijke kosten van een geldlening
TBE Très bon état In zeer goede staat
TC Tarif de convention Basistarief voor medische handelingen
TEG Taux effectif global Effectieve kosten van een geldlening
TEP Titre Electronique de Paiement Elektronische betalingsstrookje
TER Transport Express Régional Regionaal treinverkeer
TFPB Taxe foncière sur les propriétés bâties Onroerendgoedbelasting op bebouwde grond
TFPNB Taxe foncière sur les propriétés non bâties Onroerendgoedbelasting op onbebouwde grond
TGV Train à grande vitesse Franse hogesnelheidstrein
THLV Taxe d’habitation sur les logements vacants Woonbelasting op leegstaande woning
TIG Travail d’intérêt général Aanvullende straf: dienstverlening voor de gemeenschap
TIP Titre Interbancaire de Paiement Betalingsstrookje bij rekening
TLB Toilette à Litière Biomaitrisée Soort droge toilet
TLE taxe locale d’équipement Gemeentebelasting op de uitrusting
TLJ Toutes les jours Elke dag
TNT Télévision Numérique Terrestre digitale televisie
TOM Territoires d’Outre Mer Franse Overzeese gebiedsdelen
TP Travaux Publiques Bedrijf dat publieke werken doet, bv een grondbedrijf
TP Taxe Professionnelle Directe lokale belasting voor bedrijven, tegenwoordig CFE geheten
TPL Taxe Proids Lourds Ecotaxe, wegenbelasting voor vrachtwagens
TPN Tarif de Première Nécessité Tarief Eerste Levensbehoeften - kortingsregeling voor minderbedeelden
TPS Télévision Par Satellite Satelliet-televisie
TSVP Tournez s’il vous plaît z.o.z. (zie ommezijde)
TRE Taxe de raccordement aux réseaux Belasting voor aansluiting op openbare netwerken
TTC Toutes taxes comprises (Omzet)belasting inbegrepen
TVA Taxe sur la valeur ajoutée BTW

V

VAE Validation des acquis de l’expérience Erkenning van verworven competenties
VAE Vélo à assistance électrique Elektrische fiets
VAV Voir au verso z.o.z. (zie ommezijde)
VDQS Vin délimité de qualité supérieure Wijnkwalificatie die iets onder de AOC ligt
VEFA Contrat de vente en l’état futur d’achèvement Bouwcontract voor nieuwbouw met een ontwikkelaar
VF Version française Frans ingesproken film
VIH virus de l’immunodéficience humaine humaan immunodeficiëntie virus (HIV)
VMC Ventilation Mécanique Controlée Mechanisch ventilatiesysteem
VMI Ventilation Mécanique Intermittente) Mechanische ventilatie
VMR Ventilation Mécanique Répartie Mechanische ventilatie
VO Version original Film in de oorspronkelijke taal
VSP Voiture Sans Permis De Franse brommobiel
VTT Vélo tout terrain Mountain bike
Vve Veuve Weduwe

Z

ZAC Zone d’aménagement concerté Gebied in bestemmingsplan dat gewijzigd gaat worden
ZCR Zone à circulation restreinte Gebied waar beperkende verkeersregels gelden, bv voor sterk verontreinigende auto’s
ZPA Zone de protection de l’air Gebied waar tijdelijke beperkende verkeersregels gelden, bv voor sterk verontreinigende auto’s
ZPPAUP zones de protection d’un patrimoine architectural, urbain et paysager Gebieden van historisch belang

Online bekijken: Afkortingen op website Ministerie van Onderwijs


Opmerkingen

[1Verouderd: zie artikel Mademoiselle is niet meer.

 

Het volgende artikel in deze rubriek: Alarm slaan in het Frans
Lees ook:
 
Reacties
 • stt 17 juni 21:41, door jc

  afkorting stt in sms taal?

 • Afkortingen 25 augustus 2014 22:39, door robert

  kom elke keer jullie website tegen, erg leuk
  wellicht kunnen jullie me helpen met de afkorting rj in een franse boekhouding?
  enig idee?

  gr robert

  • Afkortingen 26 augustus 2014 20:21, door Hanjo

   De enige Franse betekenis van de afkorting RJ die mij bekend is, is redressement judiciaire, de insolventieprocedure in het Franse recht, waarbij een handelaar of een bedrijf onder curatele wordt gesteld wanneer niet aan de betaalverplichtingen kan worden gedaan, maar een herstel van de activiteit mogelijk is. Lukt dat niet, dan komt er een LJ, een liquidation judiciaire.

   • Afkortingen 26 augustus 2014 22:29, door robert

    dag Hanjo

    dank je voor de snelle reaktie, spijker op de kop denk ik en je hebt een hoop duidelijk gemaakt voor me :)

Aangesloten bezoekers: 60


 
© Allez-Allier/AllesFrans 2008-2017 | SPIP | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Overzicht van de site | Mention | Afmelden |