AllesFrans
https://www.allesfrans.com/spip/spip.php?article1044
Permis de construire modificatif
Wijzigingen in je bouwvergunning
woensdag, 14 december 2011

Wanneer je in het bezit bent van een geldige bouwvergunning, dan kun je kleine wijzigingen aanbrengen. De aanvraag hiervoor kan op elk moment worden ingediend, zolang je nog geen gereedmelding hebt gedaan.

Deze vergunning die je krijgt is geen nieuwe bouwvergunning.

Wijzigingen in het oorspronkelijke project kunnen slechts op kleine veranderingen betrekking hebben. Ze omvatten:
- de buitenkant van het gebouw (bijvoorbeeld een wijziging in de gevel)
- een kleine aanpassing van het bruto vloeroppervlakt (SHOB),
- verandering van het gebruik van een deel van het pand.

Wanneer de veranderingen ingrijpend zijn, moet een nieuwe bouwvergunning worden aangevraagd.

Voorwaarde

De aanvraag kan op elk moment worden ingediend, zolang je nog geen gereedmelding hebt gedaan.

Aanvraag

Het wijzigingsverzoek moeten worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar het object zich bevindt met gebruikmaking van het formulier Cerfa N° 13411*01.

Het formulier moet worden ingevuld en samen met een lijst van documenten die moeten worden verstrekt (vermeld op het formulier) worden ingediend op het gemeentehuis, of per aangetekende brief met ontvangstbewijs worden opgestuurd.

De burgemeester zal een ontvangstbevestiging met een registratienummer verstrekken. Dit bepaalt ook de datum van indiening en de eindtermijn waarbinnen de overheid moet reageren.

Termijn

Het onderzoek richt zich alleen op de punten waarop de oorspronkelijke vergunning is gewijzigd. De oorspronkelijke bouwvergunning kan niet alsnog worden verworpen. In het algemeen moet een besluit binnen twee maanden worden afgegeven.

Het besluit

In geval van aanvaarding komt de beslissing van de burgemeester in de vorm van een arrêté municipal. Deze beschikking is gericht aan de aanvrager en wordt per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of per elektronische post toegestuurd.
In geval van weigering moet de aanvrager de gelegenheid krijgen om de burgemeester te vragen zijn standpunt te herzien. Dit verzoek moet binnen 2 maanden na de weigering per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs worden gedaan.

Als dit niet lukt kan de aanvrager binnen twee maanden vanaf de datum van kennisgeving van de weigering de administratieve rechtbank (tribunal administratif) inschakelen (per aangetekende brief met ontvangstbewijs). De aanvrager moet duidelijk de redenen opgeven die het volgens hem rechtvaardigen de vergunning te krijgen.

Geen reactie

Reageert de burgemeester niet binnen de aangegeven termijn, dan mag worden aangenomen dat hij geen bezwaar heeft. Het is toch raadzaam om alsnog een verklaring van geen bezwaar aan de burgemeester te vragen.

Geldigheidsduur

De wijziging van de bouwvergunning betekent niet een verlenging van de geldigheidsduur van de eerste bouwvergunning. Die blijft 2 jaar geldig.