AllesFrans
https://www.allesfrans.com/spip/spip.php?article4277
Garantiedeposito (waarborgsom)
woensdag, 25 september 2019

Bij het huren van een woning krijg je mogelijk te maken met een caution en een dépôt de garantie. Wat zijn de verschillen? Dit artikel beschrijft de garantiedeposito.

Dépôt de garantie

De verhuurder kan van de huurder een waarborgsom eisen om eventuele inbreuken op zijn huurverplichtingen te dekken (bijvoorbeeld, regularisatie van huurgelden en kosten of voltooiing van reparaties). Er bestaan enkele verschillen tussen het (ver)huren van een gemeubileerde en een lege woning.

Huur lege woning (location vide)

Maximaal bedrag

Bij een maandelijks te betalen huur (actief) Indien de verhuurder een waarborgsom verlangt, moet deze in de huurovereenkomst worden aangegeven.
 • Het bedrag mag niet hoger zijn dan 1 maand huur, exclusief kosten.
 • Het bedrag van de waarborgsom kan niet worden verhoogd (herzien) gedurende de looptijd van de huurovereenkomst of bij verlenging.
Bij een vooraf te betalen huur voor een periode van meer dan 2 maanden Er kan geen borgsom van de huurder worden geëist als de huurprijs voor een periode langer dan 2 maanden vooruit betaald moet worden (bijvoorbeeld wanneer de huur per kwartaal wordt betaald).

Indien de huurder echter het voordeel van de maandelijkse huurbetaling vraagt, kan de verhuurder een waarborgsom eisen.

Betaling aan de verhuurder

De waarborgsom moet worden betaald aan de verhuurder op het moment dat de huurovereenkomst wordt ondertekend, hetzij rechtstreeks door de huurder, hetzij via een derde partij, dat wil zeggen:

 • ofwel door middel van een Action logement (het vroegere 1% Logement) in de vorm van een voorschot, een avance loca-pass;
 • of door het FSL wanneer de huurder om bijstand heeft verzocht om de waarborg te financieren.

In geval van een contante betaling kan de huurder de eigenaar om een ontvangstbewijs vragen waarin staat vermeld dat het overgemaakte bedrag betrekking heeft op de waarborgsom.

Teruggave aan de huurder aan het einde van de huurovereenkomst

Appartement (collectieve huisvesting)

Toestand appartement is conform

Aan het einde van de huurovereenkomst moet de borg binnen een periode van maximaal 1 maand worden teruggegeven. Het bedrag ervan kan echter worden verminderd met inhoudingen of voorzieningen.

Toestand appartement is niet conform

Aan het einde van de huurperiode dient de borg binnen maximaal 2 maanden te worden teruggegeven. Het bedrag ervan kan echter worden verminderd met inhoudingen of voorzieningen.

De periode begint op de dag dat de sleutels door de huurder worden ingeleverd, die ze kan inleveren:

 • persoonlijk aan de eigenaar of zijn vertegenwoordiger (de makelaar);
 • of per aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

Inhoudingen

Een retenue is het bedrag dat de eigenaar gerechtigd is aan te houden. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

 • onbetaalde huur of kosten;
 • kosten in verband met schade of huurwerkzaamheden.

De verhuurder moet de inhouding op de borgsom rechtvaardigen door de huurder documenten te verstrekken. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: inventarissen bij aanvang en einde van de huurperiode, foto’s, deurwaardersrapporten, schattingen of facturen, klachten over onbetaalde huren die niet zijn beantwoord.

Uitgaven

Indien de kosten terugvorderbaar zijn, gaat de eigenaar over tot een voorlopige afsluiting van de rekeningen. Hij mag een voorziening aanhouden tot de jaarlijkse afsluiting van de boekhouding van het gebouw. De bepaling moet worden vastgesteld ter staving van de bewijsstukken. Deze mag niet meer bedragen dan 20% van het bedrag van de waarborgsom.

De laatste aanpassing en teruggave van het saldo (na aftrek van de inhoudingen) moet plaatsvinden binnen een maand na de definitieve goedkeuring van de rekeningen van het gebouw.

Niets weerhoudt de huurder en de verhuurder er echter van om onmiddellijk alle rekeningen af te sluiten zonder de goedkeuring van de rekeningen van de mede-eigendom af te wachten.

Huis (individuele accommodatie)

Toestand woning is conform

Aan het einde van de huurovereenkomst moet de borg binnen een periode van maximaal 1 maand worden teruggegeven. Maar het bedrag kan worden verminderd door inhoudingen.

Toestand woning is niet conform

Aan het einde van de huurperiode dient de borg binnen maximaal 2 maanden te worden teruggegeven. Maar het bedrag kan worden verminderd door inhoudingen.

De periode begint op de dag dat de sleutels door de huurder worden ingeleverd, die ze kan inleveren:

 • persoonlijk aan de verhuurder of zijn agent (de makelaar);
 • of per aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

Inhoudingen

Een retenue is een bedrag wordt ingehoudenen. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

 • onbetaalde huur of kosten;
 • kosten in verband met schade of huurwerkzaamheden.

De verhuurder moet de inhouding op de borgsom rechtvaardigen door de huurder documenten te verstrekken. Het kan bijvoorbeeld gaan om in- en uitstapinventarissen, foto’s, deurwaardersrapporten, ramingen of facturen, klachtenbrieven over onbetaalde huren die niet zijn beantwoord.

Wanneer teruggave achterwege blijft

Indien de borgsom niet binnen de gestelde termijn wordt teruggegeven, dient de huurder de eigenaar per aangetekende brief met ontvangstbevestiging in kennis te stellen van de teruggave van de borgsom.

Indien de verhuurder ondanks deze stap weigert de waarborg terug te betalen, kan de huurder een bemiddelingsprocedure starten (optioneel en gratis):

 • met de departementale bemiddelingscommissie;
 • met een gerechtigheidsbemiddelaar.

Indien de bemiddeling mislukt, moeten geschillen over de waarborgsom binnen drie jaar na de dag waarop de waarborgsom had moeten worden betaald, worden voorgelegd aan de rechter van de rechtbank van eerste aanleg. Het gebruik van een advocaat is hierbij niet verplicht.

Recht op achterstandsrente

In geval van laattijdige teruggave van de waarborg is achterstandsrente verschuldigd aan de huurder.

Bij gebreke van een teruggave binnen de voorgeschreven termijn, wordt de aan de huurder verschuldigde waarborgsom verhoogd met een bedrag gelijk aan 10% van de maandelijkse huurprijs (exclusief kosten) voor elke begonnen maand vertraging.

Deze toeslag is niet van toepassing indien de vertraging wordt veroorzaakt door het feit dat de huurder het adres van zijn nieuwe woonplaats niet aan de verhuurder heeft doorgegeven.

- Wet n°89-462 van 6 juli 1989: artikel 3;
- Wet n°89-462 van 6 juli 1989: artikel 22
- Wet n°89-462 van 6 juli 1989: artikel 25-6